Во тајното писмо е предавството – Заев си игра со судбината на Македонците

Епи­зо­да­та на­ре­че­на „СДСМ фор­ми­ра вла­да“ по­ле­ка се пре­тво­ра во на­пор­на тур­ска се­ри­ја. Цир­ку­сан­тот Зо­ран За­ев, кој пред две го­ди­ни нај­а­ви де­ка со „бом­би­те“ што ги по­се­ду­ва ќе ја ур­нел вла­да­та на Гру­ев­ски за три де­на, се­га по­ра­ча де­ка за два де­на ќе обез­бе­ди под­др­шка од ал­бан­ски­те пар­тии за да фор­ми­ра вла­да. Не знам по ко­ја еди­ни­ца ме­ра го опре­де­лу­ва вре­ме­то За­ев, да­ли по не­го­ви­те оми­ле­ни „ли­три во се­кун­да“ или „во ме­три куб­ни на час“, но не­што дру­го ми се гле­да мно­гу по­за­гри­жу­вач­ко – не­го­ва­та на­ви­ка да тре­се од ра­кав ро­ко­ви и да да­ва лаж­ни из­ја­ви и ве­ту­ва­ња е на­мет­на­та ка­ко пар­ти­ска стра­те­ги­ја на СДСМ. Уште по­страш­но е тоа што оваа пар­ти­ја во мо­мен­тот во ра­ко­водс­тво­то има гру­па бе­скич­ме­ни па­то­ло­шки лаж­гов­ци кои за­ед­но со нив­ни­те над­во­реш­ни при­ја­те­ли во бор­ба­та за за­о­би­ко­лу­ва­ње на вол­ја­та на гра­ѓа­ни­те ме­сто да го за­прат лу­ди­ло­то на нив­ни­от ли­дер, тие нај­др­ско ги ма­ни­пу­ли­ра­ат и Ма­ке­дон­ци­те и Ал­бан­ци­те на ште­та за др­жа­ва­та и на на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си.

Тај­ни­от па­кет на За­ев, во кој е со­др­жа­на по­ну­да­та за фор­ми­ра­ње вла­да, ис­пра­тен до ДУИ по кој знае кој пат, јас­но по­ка­жу­ва де­ка овој чо­век не знае ни­што дру­го освен да ла­же и да се коц­ка на ту­ѓа сме­тка. Не­кој ќе ре­че – ама сѐ уште не се знае што со­др­жи па­ке­тот! Да, точ­но, но и по­крај тоа што сѐ уште не зна­е­ме што со­др­жат тие 72 стра­ни­ци (ако е точ­на ин­фор­ма­ци­ја­та об­ја­ве­на во ме­ди­у­ми­те), врз ос­но­ва на тоа што до­се­га (не) бе­ше јав­но со­оп­ште­но, мо­же­ме да зак­лу­чи­ме де­ка За­ев си да­ва за пра­во САМ во име на це­ли­от ма­ке­дон­ски на­род да до­не­су­ва од­лу­ка за при­фа­ќа­ње пла­тфор­ма ко­ја го до­ве­ду­ва во опас­ност оп­ста­но­кот на др­жа­ва­та и на ма­ке­дон­ски­от на­род! Не­за­вис­но од тоа да­ли За­ев це­лос­но или де­лум­но ја при­фа­тил пла­тфор­ма­та на Ал­бан­ци­те, без раз­ли­ка да­ли со ед­на или со две ра­це пот­пи­шал офи­ци­ја­ли­зи­ра­ње на ал­бан­ски­от ја­зик, врз ос­но­ва на из­ја­ви­те на не­го­ви­те со­пар­тиј­ци и ко­а­ли­ци­ски парт­не­ри, мо­же да се зак­лу­чи де­ка овој чо­век без ни­чи­ја кон­сул­та­ци­ја до­нел од­лу­ка ко­ја мо­же да на­не­се не­сог­лед­ли­ви пос­ле­ди­ци по це­ла­та др­жа­ва. Да­ли во тоа бил при­ну­ден од ча­до­ри­те или не, во­оп­што не е важ­но. Тој е лич­но­ста ко­ја еден ден ќе мо­ра да од­го­ва­ра за пре­дав­ство.

А, пре­дав­ство­то на За­ев бе­ше оче­ку­ва­но од 455.000 ма­ке­дон­ски гра­ѓа­ни кои на­вре­ме ја со­ста­ви­ја сли­ка­та од сце­на­ри­о­то на ча­до­рот. За жал, има­ше уште 350.000 Ма­ке­дон­ци што ве­ру­ваа де­ка За­ев, и по­крај си­те не­го­ви цир­ку­сант­ски по­те­зи, има ка­па­ци­тет да им до­не­се про­ме­ни. Кол­ку по­вид­ли­ви ста­ну­ва­ат про­ме­ни­те, тол­ку под­др­жу­ва­чи­те на За­ев ста­ну­ва­ат по­ра­зо­ча­ра­ни. И со пра­во.

Ди­ле­ма­та е са­мо да­ли овие Ма­ке­дон­ци се­га ќе из­ле­зат на ули­ца и глас­но ќе по­ба­ра­ат од­го­вор­ност од чо­ве­кот ко­му му да­доа до­вер­ба или са­мо ќе ги по­кри­јат ли­ца­та во знак на срам ка­ко што сто­ри­ја во 2004 го­ди­на, а це­на­та ќе ја пла­ти­ме за­ед­но си­те Ма­ке­дон­ци, она­ка брат­ски?

Со ог­лед на тоа де­ка ор­га­ни­за­то­ри на улич­ни­те де­мон­стра­ции беа Со­ро­со­ви­те ор­га­ни­за­ции и пла­те­ни­ци, не оче­ку­вам де­ка исти­те ќе из­ле­зат на ули­ца да про­те­сти­ра­ат и да фр­ла­ат со кон­до­ми во бо­ја врз згра­да­та на СДСМ. То­чен од­го­вор на ова пра­ша­ње мо­же да се до­бие са­мо со но­ви из­бо­ри. То­гаш, ќе ви­ди­ме кол­ку од овие 350.000 Ма­ке­дон­ци ќе го под­др­жат кон­цеп­тот за „нов жи­вот“ на „спа­си­те­лот“ во иста фор­ма и об­лик ка­ко што му бе­ше ис­пра­тен на Али Ах­ме­ти во Ма­ла Ре­чи­ца. Ако во та­кви окол­но­сти За­ев освои мно­зинс­тво, то­гаш мо­же да ка­же­ме де­ка има ле­ги­ти­ми­тет да ну­ди це­лос­на дво­ја­зич­ност, про­ме­на на име, зна­ме, хим­на, да до­го­ва­ра ос­ло­бо­ду­ва­ње об­ви­не­ти те­ро­ри­сти, да ну­ди фе­де­ра­ли­за­ции и ме­ну­ва­ње на Уста­вот… Сѐ до то­гаш За­ев са­мо си пра­ви ба­јрам на па­ме­тот де­ка има моќ да пре­го­ва­ра за на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си на ма­ке­дон­ски­от на­род.

А, де­ка црп­на­ти­от од­ле­пил од ре­ал­но­ста по­твр­ду­ва не са­мо го­ле­ми­от ре­волт за не­го­ви­те по­стап­ки кај гла­сач­ко­то те­ло на СДСМ, ту­ку и во са­мо­то членс­тво и ме­ѓу ко­а­ли­ци­о­ни­те парт­не­ри. Сѐ по­го­лем број под­др­жу­ва­чи на опо­зи­ци­ја­та ба­ра­ат од За­ев да пре­ста­не со мат­ни­те игри и јав­но го пре­ду­пре­ду­ва­ат да не ни по­мис­лу­ва да ја при­фа­ти ал­бан­ска­та пла­тфор­ма.

До­де­ка јав­но­ста се пра­шу­ва кој му да­ва пра­во на За­ев да глу­ми бог и да ре­ша­ва за суд­би­на­та на Ма­ке­дон­ци­те, за име­то, ја­зи­кот, зна­ме­то, хим­на­та… Со­ро­со­ви­те пла­те­ни­ци се ис­ме­ва­ат со ини­ци­ја­ти­ва­та за ма­ке­дон­ска пла­тфор­ма чи­ја­што цел би би­ла за­шти­та на ма­ке­дон­ски­те на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си! Всуш­ност, за­тоа и се пла­те­ни од нив­ни­от газ­да Џорџ. До­ла­ри­те би сек­на­ле за миг ако кој би­ло од нив се дрз­не да за­ста­не во од­бра­на на на­ро­дот и на­ци­ја­та, нас­про­ти кон­цеп­тот на „отво­ре­но оп­штес­тво“ кое про­па­ги­ра обез­ли­че­ни др­жа­ви со ма­ри­о­нет­ски вла­ди кон­тро­ли­ра­ни од „бо­гот“ Со­рос.

Се­пак, Со­рос ги не­ма тие па­ри, а не­го­ви­те ме­ди­у­ми ја не­ма­ат таа моќ да го амор­ти­зи­ра­ат гне­вот на Ма­ке­дон­ци­те кон Зо­ран За­ев и не­го­ва­та пре­дав­нич­ка тај­фа. Тој е све­сен де­ка за да ја со­ста­ви тол­ку по­са­ку­ва­на­та вла­да, ќе мо­ра јав­но да приз­нае де­ка из­ма­мил 350.000 Ма­ке­дон­ци. Од­го­во­рот се крие во пис­мо­то во кое го мо­ли Ах­ме­ти да му ги да­де по­треб­ни­те пот­пи­си за ман­дат. Ко­га јав­но­ста ќе доз­нае кол­ку те­шко пре­дав­ство из­вр­шил, след­но­то пра­ша­ње ќе би­де кол­ку вре­ме ќе му би­де по­треб­но на на­ро­дот да му ја ис­по­ра­ча каз­на­та!

Пишува: Ненад Мирчевски за „Република“