НАРОДОТ НА ГОТОВС – Македонија ќе се брани по секоја цена

Слу­шам ка­ко пре­дав­ни­ци­те од СДСМ и Со­ро­со­ви­те пла­те­ни­ци очај­нич­ки се оби­ду­ва­ат да ја ре­ла­ти­ви­зи­ра­ат ти­ран­ска­та пла­тфор­ма и неј­зи­но­то по­сто­е­ње во обид да ја про­тур­ка­ат квис­лин­шка­та вла­да. Де­мек, пла­тфор­ма­та не по­сто­е­ла, За­ев и ко­а­ли­ци­ски­те парт­не­ри со до­го­во­рот не го за­гро­зу­ва­ле Уста­вот, а на­ро­дот на ули­ца го оп­стру­и­рал ле­ги­тим­но­то мно­зинс­тво во пар­ла­мен­тот бра­неј­ќи кри­ми­нал­ци. А, во таа ма­са на­род да ти би­ло со­бра­но нај­го­ле­мо­то ѓу­бре во др­жа­ва­та – иди­о­ти, фа­ши­сти, ал­ба­но­фо­би… За­тоа ша­ре­ни­те пла­те­ни­ци и ал­бан­ско­то кри­ми­нал­но под­зем­је, кои ни до­го­во­ри­ле „нов жи­вот“ и „бле­ска­ва ид­ни­на“, би­ле под­го­тве­ни да ги из­ме­тат ули­ци­те од ѓу­бре­то што про­те­сти­ра „за за­ед­нич­ка Ма­ке­до­ни­ја“ и да го вра­тат во ка­на­ли­за­ци­ја­та од ка­де што дош­ло.

Сѐ по­ве­ќе из­бег­ну­вам да па­ѓам во зам­ка­та да се до­ка­жу­вам со кри­ми­нал­но-пре­дав­нич­ка­та ба­гра да­ли по­стои или не не­што што се­којд­нев­но си­те го гле­да­ме пред се­бе. Ете ако на­ви­сти­на не по­стои пла­тфор­ма­та, то­гаш на­ви­сти­на не­ма при­чи­на За­ев јав­но да не ја отфр­ли. Чо­ве­кот бо­лен за власт има шан­са да ста­не вед­наш пре­ми­ер ако се огра­ди од не­што што не по­стои – или по­точ­но да ги отфр­ли си­те скан­да­лоз­ни точ­ки од до­го­во­рот од Ти­ра­на, чи­е­што ис­пол­ну­ва­ње пра­ктич­но зна­чи ис­чез­ну­ва­ње на Ма­ке­до­ни­ја ка­ква ја зна­е­ме де­нес. Да­ваш ни­што за да до­би­еш сѐ! По­крај тоа што ќе ја до­бие пре­ми­ер­ска­та фо­тел­ја, ќе му се трг­нат од ули­ци­те овие сто­ти­ци ил­ја­ди Ма­ке­дон­ци кои се на го­товс во од­бра­на на др­жа­ва­та. И, се­га, ло­гич­но пра­ша­ње е зо­што, ме­сто да фор­ми­ра вла­да на оп­што за­до­волс­тво и со бла­гос­лов од на­ро­дот, За­ев се дрз­ну­ва на­сил­но да ја пре­зе­ма вла­ста и ри­зи­ку­ва конф­ликт. За­тоа што не по­стои пла­тфор­ма­та или за­тоа што не смее да се отка­же од неј­зи­но ре­а­ли­зи­ра­ње?

Си­ту­а­ци­ја­та е пре­се­ри­оз­на да се пра­ви­ме на­ив­ни и да си доз­во­ли­ме да по­ве­ру­ва­ме во ла­ги­те на За­ев и на Со­ро­со­ви­те пла­те­ни­ци. Не са­кам да тро­шам вре­ме во об­јас­ну­ва­ње на мен­тал­ни­от склоп на За­ев и не­го­ва­та скло­ност да ла­же штом отво­ри уста. Чо­ве­кот до­се­га без­број па­ти до­ка­жа де­ка ла­же без око да му треп­не во се­ко­ја си­ту­а­ци­ја. И се­га, ние тре­ба да ја до­ве­ри­ме суд­би­на­та на др­жа­ва­та во ра­це­те на овој лаж­го, кој нѐ убе­ду­ва де­ка сѐ ќе би­ло спо­ред Устав и ни­кој не­ма­ло да ни чеп­не од ма­ке­дон­шти­на­та? За­луд­ни се и под­др­шка­та и со­ве­ти­те што ги до­би­ва од не­кол­ку ам­ба­са­до­ри и дип­ло­ма­ти од Бри­сел. Се­кој здра­во­ра­зу­мен чо­век е све­сен де­ка по­ми­на вре­ме­то ко­га ам­ба­са­до­ри и дип­ло­ма­ти из­би­раа вла­ди во име­то на на­ро­дот. Ако За­ев сѐ уште се на­де­ва де­ка на та­ков на­чин ќе ус­пее да се ин­ста­ли­ра на власт, на­ви­сти­на е без па­мет!

Ре­ал­но­ста е мно­гу по­раз­лич­на од пред пет­на­е­сет го­ди­ни. На­ро­дот се­га е бу­ден, под­го­твен и по­ре­ши­те­лен од ко­га би­ло да оди до крај. По­ми­на вре­ме­то ко­га на­ро­дот па­ѓа­ше на по­ра­ки­те од дип­ло­ма­ти­те и ги до­жи­ву­ва­ше ка­ко на­ши ту­то­ри. Зад нас е вре­ме­то ко­га на­ро­дот бе­ше тре­ти­ран ка­ко из­бор­на ма­ши­на ко­ја ја спро­ве­ду­ва нив­на­та вол­ја.

Би­деј­ќи со дол­го­го­диш­на­та при­ме­на на двој­ни­те ар­ши­ни до­вер­ба­та во прин­ци­пи­ел­но­ста на ЕУ е се­ри­оз­но на­ру­ше­на кај ма­ке­дон­ски­те гра­ѓа­ни, са­кај­ќи да ги об­но­ви­ме од­но­си­те со на­ши­те стра­те­шки парт­не­ри, ги пра­шу­вам дип­ло­ма­ти­те во Бри­сел (оние што ба­ра­ат по­чи­ту­ва­ње на из­бор­ни­те ре­зул­та­ти и итен из­бор на вла­да, нас­про­ти сто­ти­ци­те ил­ја­ди гра­ѓа­ни на ули­ци­те низ др­жа­ва­та што ба­ра­ат но­ви из­бо­ри): ако на­ви­сти­на се дек­ла­ри­ра­те ка­ко прин­ци­пи­ел­ни парт­не­ри на ма­ке­дон­ски­от на­род, ако на­ви­сти­на не сте дел од сце­на­ри­о­то за рас­пад на др­жа­ва­та и бри­ше­ње на ма­ке­дон­ски­от иден­ти­тет, ако на­ви­сти­на ве за­бо­ли за одр­жу­ва­ње фер и де­мо­крат­ски из­бо­ри на кои на­ро­дот од­лу­чу­ва (а не ме­ѓу­на­род­на­та за­ед­ни­ца), то­гаш ка­ко е мож­но и во 2014 го­ди­на (ко­га, исто та­ка, ги оце­ни­ја из­бо­ри­те ка­ко ле­ги­тим­ни, фер и де­мо­крат­ски) и де­нес да би­де­те на спро­тив­на­та стра­на од вол­ја­та на мно­зинс­тво­то Ма­ке­дон­ци? Ако ве ин­те­ре­си­ра­ше ви­стин­ски еко­ном­ски­от прос­пе­ри­тет на др­жа­ва­та, зо­што доз­во­ли­вте опо­зи­ци­ја­та две го­ди­ни да ја др­жи др­жа­ва­та во за­лож­ниш­тво со не­ле­гал­но прис­лу­шу­ва­ни раз­го­во­ри? Зо­што ги при­фа­ти­вте ка­ко ви­сти­ни­ти лаж­ни­те твр­де­ња на СДСМ за укра­де­ни 200.000 гла­со­ви по­ра­ди кои пак стиг­нав­ме до но­ви пред­вре­ме­ни из­бо­ри? Се из­ви­ни ли не­кој од Бри­сел за под­др­шка­та на лаж­гов­ци­те?

Ако во из­ми­на­ти­те две го­ди­ни 2-3.000 ша­ре­ни ху­ли­га­ни беа не­ка­ков фа­ктор по­ра­ди кој ме­ѓу­на­род­на­та за­ед­ни­ца вр­ше­ше при­ти­сок врз ВМРО-ДПМНЕ да при­фа­ти пред­вре­ме­ни из­бо­ри и по­крај ап­со­лут­но­то мно­зинс­тво во Пар­ла­мен­тот и чи­ста­та ка­ко сол­за по­бе­да од 200.000 гла­са раз­ли­ка, то­гаш ка­ко е мож­но да не ги зе­мат пред­вид ба­ра­ња­та на овие 200.000 лу­ѓе, кои сме­та­ат де­ка се из­ма­ме­ни со ти­ран­ска­та пла­тфор­ма? Ако овие дип­ло­ма­ти беа ви­стин­ски парт­не­ри на на­ро­дот и ако са­каа ми­рен расп­лет на кри­за­та, цвр­сто ќе се спро­тив­ста­веа на ти­ран­ска­та пла­тфор­ма и ќе за­ста­неа во од­бра­на на Охрид­ски­от рам­ко­вен до­го­вор, чиј­што га­рант се ток­му Бри­сел и Ва­шин­гтон. Та­ка не­ма­ше да доз­во­лат да се раз­вие ни­ка­ква де­ба­та ко­ја мо­же да до­ве­де до конф­ликт од не­сог­лед­ли­ви раз­ме­ри.

Бли­ски­те од­но­си на За­ев и не­го­ва­та кри­ми­нал­на бан­да со ам­ба­са­до­ри­те и со дип­ло­ма­ти­те не беа иско­ри­сте­ни за вра­ќа­ње на де­мо­кра­ти­ја­та, а со тоа и на до­вер­ба­та кај гра­ѓа­ни­те, ту­ку, на­про­тив, беа зло­у­по­тре­бе­ни за за­си­лу­ва­ње на омра­за­та и за пот­тик­ну­ва­ње од­маз­да кон се­кој не­и­сто­мис­ле­ник.

Иста­та таа ра­ди­кал­на ле­ви­ца што ни ја ну­дат за власт од Бри­сел, по­ве­ќе од две го­ди­ни го те­ро­ри­зи­ра мир­ни­от ма­ке­дон­ски на­род. Се­којд­нев­но го на­вре­ду­ва, го по­ни­жу­ва, му се за­ка­ну­ва, го уце­ну­ва со цр­ни сце­на­ри­ја… Нив­на­та за­бе­га­ност оти­де до та­му што „сло­бо­до­ум­ни­те опо­зи­ци­о­не­ри“ поч­наа јав­но да по­ви­ку­ва­ат на ле­е­ње крв по ули­ци­те и да им по­са­ку­ва­ат смрт на по­ли­цај­ци­те ка­ко во Ку­ма­но­во.

Уште од са­ми­от по­че­ток пре­ду­пре­ду­вав де­ка овој ми­рен на­род има гра­ни­ца на то­ле­ран­ци­ја. И ако мир­ни­от џин во еден мо­мент би­де ис­про­во­ци­ран да се транс­фор­ми­ра во ѕвер, то­гаш ќе тре­ба да му ја мис­ли тој што го пре­диз­ви­кал не­го­ви­от гнев. Е се­га, исти­те тие што се за­ка­ну­ваа со кр­ва­ви ули­ци, со вле­че­ње за уши, со це­вки, со вос­пит­ни ша­ма­ри, со „ме­те­ње“ на не­и­сто­мис­ле­ни­ци… се­га ку­ка­ат и пла­чат од нај­а­ви­те за са­мо­ор­га­ни­зи­ра­ње на­род­ни па­три­от­ски гру­пи. Па, до­бро, што оче­ку­ваа? Де­ка на­ро­дот ќе се­ди и ќе ги гле­да ка­ко му ја уни­шту­ва­ат др­жа­ва­та?

Мис­леа де­ка со тоа што над­во­реш­ни­те при­ја­те­ли го акти­ви­раа СЈО да спро­ве­ду­ва хај­ка про­тив ра­ко­водс­тво­то на ВМРО-ДПМНЕ ја за­вр­ши­ја ра­бо­та­та? А, по­мис­ли­ја ли ка­ко ќе се спра­ват со на­ро­дот? Ќе ги уап­сат си­те Ма­ке­дон­ци? Па, не­ка по­ве­лат. Не­ка се оби­дат да ги уап­сат си­те 200.000 па­три­о­ти на ули­ци­те! Но, ко­га ќе трг­нат по нив, не­ка си под­го­тват уште не­кол­ку сто­ти­ци ил­ја­ди па­ра ли­си­ци плус за­тоа што ду­ри то­гаш ќе се со­о­чат со гне­вот на це­ли­от ма­ке­дон­ски на­род.

Ми­на­та­та го­ди­на пи­шу­вај­ќи за ет­но­ма­зо­хиз­мот на ра­ди­кал­на­та ле­ви­ца ре­ков: Нес­по­со­бен да из­го­тви про­гра­ма со ко­ја ќе ја при­до­бие нак­ло­не­то­ста на гра­ѓа­ни­те, СДСМ се транс­фор­ми­ра­ше во пар­ти­ја-за­лож­ник на ед­но ра­ди­кал­но кри­ло, кое, пак, отво­ре­но се пре­да­де во пре­гра­тки­те на над­во­реш­ни цен­три на моќ ве­ру­вај­ќи де­ка тие ќе му ја за­вр­шат ра­бо­та­та и ќе го вра­тат на власт по де­сет го­ди­ни во опо­зи­ци­ја. Од це­ло­то гра­ѓан­ско оп­штес­тво оста­наа во до­бри од­но­си са­мо со под­зем­је­то и со кри­ми­нал­ци­те кои ќе го оче­ку­ва­ат сво­јот дел од ко­ла­чот по це­лос­но­то раз­би­ва­ње на др­жав­ни­от си­стем.

Тоа што го пи­шу­вав ла­ни, де­нес го гле­да­ме на де­ло. Кри­ми­нал­ци­те и при­ја­те­ли­те од над­вор дој­доа по сво­е­то. Си­те го ба­ра­ат сво­јот дел од ко­ла­чот, а За­ев тре­ба да ис­по­ра­ча. Ќе би­дат за­до­во­ле­ни ду­ри то­гаш ко­га ќе се рас­крч­ми др­жа­ва­та. Сме­тка­та ќе ја пла­ти на­ро­дот. Но, та­кво не­што не­ма да се слу­чи за­тоа што на­ро­дот е на го­товс и под­го­твен е да го за­шти­ти сво­е­то. По се­ко­ја це­на ќе оди до крај за­тоа што не­ма ре­зерв­на та­тко­ви­на! За­ев и не­го­ва­та кри­ми­нал­на бан­да се­га се пред из­бор – да се со­о­чат со на­ро­дот на из­бо­ри или да го пре­диз­ви­ка­ат не­го­ви­от гнев на ули­ца.

Пишува: Ненад Мирчевски за Република