Закани со „бомби“ во Собранието – СДСМ не се откажува од нелегалните снимки

Ме­сто, спо­ред за­ко­нот, да се уни­штат ма­те­ри­ја­ли­те од „бом­би­те“ во кои не­ма не­ле­гал­ни дејс­тва или, пак, се при­ват­ни раз­го­во­ри, СЈО ќе ги „чу­ва“. Не­до­сти­га уште „спе­ци­јал­ни­те“ да наг­ла­сат де­ка ќе ги чу­ва­ат во се­фот на со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те за да мо­же, ка­ко и до­се­га, ко­га ќе им згу­сне, да поч­нат со по­ли­тич­ки ре­кет – од га­ќи и ави­о­ни, до „Мон­струм“ и „Ди­во На­се­ље“, за ко­га ќе им тре­ба ме­ѓу­ет­нич­ка тен­зи­ја, пишува Република.

Спе­ци­јал­ни­те јав­ни об­ви­ни­те­ли не са­мо што не­ма­ат по­им кол­ку не­ле­гал­но сни­ме­ни раз­го­во­ри има­ат(има­ле) со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те, ту­ку и не по­ве­доа ни­ка­ква ак­ци­ја за да се открие ка­де се оста­то­кот од ма­те­ри­ја­ли­те за кои збо­ру­ваа и Зо­ран За­ев и по­ло­ви­на од со­ци­јал­де­мо­крат­ска­та вр­ху­шка; СЈО го отфр­ли слу­ча­јот „Пуч“ и ни­ко­гаш не рас­чи­сти за што „нај­ве­ро­јат­но, ќе би­де гра­ѓан­ска вој­на“ од раз­го­во­рот ме­ѓу „Ко­ка ко­ла 10а“ и „Ор­ке­стар11“; не го ин­те­ре­си­ра­ат за­ка­ни­те за но­ви „бом­би“ и за пу­шта­ња сним­ки по со­ци­јал­ни­те мре­жи; се за­ни­ма­ва со га­ќи, ду­ше­ци и со ави­о­ни, не пре­зе­де ни­што за тр­го­ви­ја­та и за уце­ну­ва­ња­та со сним­ки­те; во це­лост дејс­тву­ва по по­тре­би­те и нај­а­ви­те на за­е­ви­сти­те, а се­га се нај­а­ву­ва де­ка ду­ри и тие ма­те­ри­ја­ли што СЈО, на­вод­но, ги има, од­нос­но му беа от­ста­пе­ни од за­е­ви­сти­те, не­ма да би­дат уни­ште­ни, ту­ку ќе оста­нат за да мо­же и на­та­му, во ид­ни­на, да би­дат зло­у­по­тре­бу­ва­ни.

Во са­мра­кот на пр­ви­от дел од нив­на­та при­вре­ме­на ра­бо­та, ова на­ве­сту­ва­ње од СЈО де­ка ма­те­ри­ја­ли­те не­ма­ло да би­дат уни­ште­ни, ја отво­ра ста­ра­та ди­ле­ма – има ли во­оп­што ма­те­ри­ја­ли во СЈО. За по­тсе­ту­ва­ње, по по­ли­тич­ко­то фор­ми­ра­ње на спе­ци­јал­ни­от имп­лант во суд­ски­от си­стем, со­ци­јал­де­мо­крат­ска­та вр­ху­шка по­дол­го вре­ме не му ги пре­да­ва­ше ма­те­ри­ја­ли­те. По­ми­на по­дол­го вре­ме во пер­и­пе­тии и во над­му­дру­ва­ње око­лу ус­ло­ви­те за чу­ва­ње, поз­на­ти ка­ко „спе­ци­ја­лен сеф“ за по­тоа пред ка­ме­ри­те од авто­мо­бил­ски ба­гаж­ник да би­дат пре­да­де­ни ку­тии со хар­ти­ја и, на­вод­но, пол­ни твр­ди ди­ско­ви со сни­ме­ни те­ле­фон­ски раз­го­во­ри.

Се по­ка­жа де­ка по­го­лем дел од тие „ма­те­ри­ја­ли“ – на­вод­но ма­те­ри­ја­ли, би­деј­ќи и са­ми­те „спе­ци­јал­ки“ не­маа иде­ја што им би­ло пре­да­де­ни, па ин­фор­ма­ци­ја­та сле­ду­ва­ше ду­ри по при­ти­со­кот од јав­но­ста – спо­ред СЈО, се од­не­су­ва­ат на при­ват­ни раз­го­во­ри и на ма­те­ри­ја што не на­ве­ду­ва на не­ка­кви про­тив­прав­ни дејс­тва. Пре­циз­но, во тре­ти­от, мар­тов­ски из­ве­штај, СЈО на­ве­ду­ва де­ка до то­гаш би­ле прес­лу­ша­ни 272.950 ау­ди­о­фај­ло­ви или 45 про­цен­ти од вкуп­ни­от број. Од нив 90.618 се при­ват­ни раз­го­во­ри, а во 181.372 слу­чаи не е утвр­де­но по­сто­е­ње ин­ди­ции за сто­ре­но кри­вич­но де­ло. И ток­му за тие ма­те­ри­ја­ли СЈО се­га нај­а­ву­ва де­ка са­ка да ги со­чу­ва. Са­мо што ме­сто во СЈО, ве­ро­јат­но тие ма­те­ри­ја­ли се чу­ва­ат во се­фо­ви­те на за­е­ви­сти­те. Та­ка ка­ко што За­ев и са­ми­от нај­а­ву­ва­ше, де­ка ако СЈО би­де за­кон­ски уки­на­то, тре­ба да му ги вра­ти сним­ки­те за да мо­же и на­та­му јав­но да ги еми­ту­ва.

До­кол­ку се по­ста­пи за­кон­ски, ка­ко што по­со­чу­ва и по­ра­неш­ни­от ми­ни­стер за прав­да Ми­хај­ло Ма­нев­ски, и ма­те­ри­ја­ли­те за кои е утвр­де­но де­ка не­ма­ат ко­рист во дејс­тву­ва­ње­то на СЈО или на кој би­ло дел од суд­ска­та власт, се уни­штат, да­ли то­гаш СЈО би им ги вр­за­ло ра­це­те на за­е­ви­сти­те за по­ве­ќе од 270 ил­ја­ди мож­ни ид­ни уце­ни во по­ли­тич­ко-еко­ном­ски­те игри? Ако ги уни­шти, а тие пак „се по­ја­ват“ зна­чи де­ка или има­ле ко­пии или СЈО не до­би­ло ни­што, освен ма­те­ри­ја­ли на ла­жич­ка. Во два­та слу­ча­ја – за­луд­но по­тро­ше­ни бу­џет­ски па­ри за чи­ста по­ли­тич­ка кал­ку­лант­ска ин­ста­ла­ци­ја во пра­во­то. Пар­ти­ја­та на за­е­ви­сти­те во екот на по­тре­си­те за од­ло­жу­ва­ње на април­ски­от тер­мин за из­бо­ри ус­пеа во ед­на од ко­мер­ци­јал­ни­те бан­ки да го ре­про­гра­ми­ра кре­ди­тот, со што ја спа­си хи­по­те­ка­та врз пар­ти­ска­та цен­тра­ла, а ни­кој не мо­же да ка­же со пол­на уста де­ка во тој пер­и­од во јав­но­ста слу­чај­но бе­ше пу­штен те­ле­фон­ски раз­го­вор со ди­ре­кто­рот на таа бан­ка.

Ва­кви при­ме­ри има по­ве­ќе, дел знај­ни, дел тај­ни. Но, ко­га ва­кви­те уце­ни функ­ци­о­ни­ра­ат од по­о­дам­на, зо­што се­га за­е­ви­сти­те би се отка­жа­ле од „злат­на­та ко­ко­шка“ да­де­на на за­ем во СЈО. Уште по­ве­ќе што СЈО да­ва ле­ги­ти­ми­тет на та­кви­те „ак­ции“ за ома­ло­ва­жу­ва­ње на „не­при­ја­те­ли­те“. Ти­пи­чен при­мер е прес­ме­тка­та на за­е­ви­сти­те со уред­ниш­тво­то на ед­на те­ле­ви­зи­ја. Пу­шта­ње­то при­ват­ни раз­го­во­ри по скри­ен ка­нал на со­ци­јал­ни­те мре­жи, по­тоа до­би и по­твр­да од СЈО со це­ла прес-кон­фе­рен­ци­ја за га­ќи и за ду­ше­ци!

Си­гур­но­ста и сле­па­та вер­ба на за­е­ви­сти­те во СЈО ги „отво­ра“ и во по­ли­тич­ка­та би­тка што се бие во пар­ла­мен­тот за за­чу­ву­ва­ње на це­ло­ви­то­ста на др­жа­ва­та. Еден од по­и­скус­ни­те пра­те­ни­ци во пар­ла­мен­тот, Ан­то­ни Ми­ло­шо­ски јав­но со­оп­шти де­ка му би­ле упа­те­ни за­ка­ни по­ра­ди не­го­ви­те ста­во­ви про­тив За­ев и де­ка „не би би­ло чуд­но“ да би­де по­ви­кан во СЈО. Ми­ло­шо­ски откри­ва и де­ка не е единс­тве­ни­от за ко­го се по­ве­де­ни слич­ни по­стап­ки „ка­ко по­ли­тич­ки и ин­сти­ту­ци­о­на­лен ме­тод на при­ти­сок“. Не мо­же да не се сме­та за при­ти­сок ни­ту лан­ски­от обид на пред­вод­ни­кот на СЈО, Ка­ти­ца Ја­не­ва, ко­ја во Со­бра­ни­е­то ток­му на пра­ша­ње на Ми­ло­шо­ски се оби­де да би­де ма­ли­ци­оз­на по­со­чу­вај­ќи де­ка го слу­ша­ла вни­ма­тел­но „ка­ко што го слу­ша­ла“ во бом­би­те.

Но ра­бо­та­та е мно­гу по­се­ри­оз­на од пет­па­рач­ки­те при­каз­ни за под­гре­ва­ње на ни­ски­те стра­сти на „ши­ро­ки­те на­род­ни ма­си“, за што за­е­ви­сти­те одам­на по­е­ди­неч­но се има­ат из­јас­не­то ка­ко гле­да­ат на нив. По се­кој го­лем пре­тр­пен по­раз на по­ли­тич­ки план, за­е­ви­сти­те го акти­ви­ра­ат ме­ѓу­ет­нич­ко­то оруж­је, со кре­ва­ње на тен­зи­и­те за по­сто­е­ње раз­го­вор за ет­нич­ко сен­зи­тив­ни слу­чаи. Игра­ње­то врз тен­ка­та жи­ца на со­жи­во­тот за пре­диз­ви­ку­ва­ње ме­ѓу­ет­нич­ки тен­зии со нај­а­ви за „бом­би“ со со­др­жи­на за „ви­сти­на­та“ за ма­са­крот кај Смиљ­ков­ско Езе­ро или за Ди­во На­се­ље до се­га ве­ќе не­кол­ку па­ти е зло­у­по­тре­бе­но.

Осо­бе­но слу­ча­јот „Мон­струм“ е ору­ди­е­то во по­ве­ќе на­вра­ти и со по­ве­ќе це­ли. Ка­ко пр­во се оче­ку­ва да ги акти­ви­ра ма­ке­дон­ски­те Ал­бан­ци де­ка „ВМРО-ДПМНЕ е ан­ти­ал­бан­ско“, ка­ко вто­ро пар­ти­ја­та пред Ма­ке­дон­ци­те да се при­ка­же ка­ко „без­ми­лос­на“, тре­то за по­ди­га­ње на не­до­вер­ба кон суд­ски­от си­стем и, на кра­јот, си­те три точ­ки за­ед­но да се фо­ку­си­ра­ат врз опре­де­ле­на лич­ност. Во мо­мен­тов таа цел е пре­тсе­да­ва­чот во пар­ла­мен­тот, Трај­ко Ве­ља­но­ски , кој не доз­во­лу­ва кр­ше­ње на со­бра­ни­ски­от де­лов­ник по жел­ба на со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те за пре­ку­тру­па да би­де спро­ве­ден дел од ти­ран­ска­та пла­тфор­ма. И овој пат, отво­ра­ње­то на ра­на­та што се оче­ку­ва да пре­диз­ви­ка ин­ци­ден­ти е упа­те­на од ме­ди­ум, кој, спо­ред по­ра­неш­ни пар­ти­ски функ­ци­о­не­ри во СДСМ, е дел од се­меј­ни­те биз­ни­си на За­е­ви.

Слу­ча­јот „Мон­струм“ е спе­ци­фи­чен ко­га ста­ну­ва збор за на­мер­но пре­диз­ви­ку­ва­ње тен­зи­ја: се ра­бо­ти за убис­тво на пет­ми­на Ма­ке­дон­ци од кои че­тво­ри­ца мла­дин­ци, на Ве­ли­че­твр­ток, спро­ти Ве­лиг­ден, нај­го­ле­ми­от пра­вос­ла­вен праз­ник, на 12 април 2012 го­ди­на. За убис­тво­то на до­жи­во­тен за­твор се осу­де­ни Ал­бан­ци, со пре­су­да те­ро­ри­зам. И За­ев и тие око­лу не­го без­ми­лос­но го иско­ри­сту­ва­ат слу­ча­јот во по­ли­тич­ки це­ли се­ко­гаш ко­га ќе им за­гу­сти. Уште од по­че­то­кот на 2015 го­ди­на За­ев лич­но по­со­чу­ва обе­ло­де­ну­ва­ње на сним­ки за Смиљ­ков­ско Езе­ро, кои „мо­же са­мо да ги обе­ди­ни си­те“; сле­ду­ва ин­терв­ју во кое по­ра­чу­ва де­ка „во за­твор ле­жат не­ви­ни“, на род­ни­ни­те и на уби­е­ни­те и на за­тво­ре­ни­те им ве­ту­ва јав­но еми­ту­ва­ње на „раз­го­во­ри­те“, за по­тоа да се пре­мис­ли и да не ги еми­ту­ва, но за­тоа и во из­бор­на­та кам­па­ња во де­кем­ври 2016 го­ди­на се слу­жи со нај­а­ви за „рас­чи­сту­ва­ње“ на „Мон­струм“. Во ме­ѓу­вре­ме, пре­су­да­та за убиј­ци­те на кра­јот од 2015 го­ди­на е по­твр­де­на и од апе­ла­ци­ја, па не­јас­но е ка­ко За­ев би им по­мог­нал на „не­ви­ни­те“ со чу­ва­ње на сним­ки­те и со нив­на зло­у­по­тре­ба во по­ли­тич­ки це­ли? Исто та­ка, не­јас­на е и уло­га­та на СЈО во се­та оваа по­ли­тич­ка зло­у­по­тре­ба, осо­бе­но што пред по­ве­ќе од ед­на го­ди­на ме­ди­у­ми­те бли­ски на за­е­ви­сти­те об­ја­ви­ја де­ка „спе­ци­јал­ни­те“ би­ле за­ин­те­ре­си­ра­ни за слу­ча­јот, а од то­гаш не­ма ни­што.

Пре­ку нај­а­ви­те на за­е­ви­сти­те за об­ја­ву­ва­ње сним­ки за „Мон­струм“, но и за „Ди­во На­се­ље“, Мар­тин Не­шков­ски, Ни­ко­ла Мла­де­нов, СЈО ми­ну­ва не са­мо ка­ко да не се слу­чи­ле, ту­ку ка­ко и во­оп­што да не вли­јае врз нив­на­та ра­бо­та и врз нив­ни­от кре­ди­би­ли­тет. Ед­но­став­но, до­де­ка За­ев пре­ку сво­и­те лу­ѓе се за­ка­ну­ва со ма­те­ри­ја­ли­те што, на­вод­но, се во СЈО и се пред­мет на не­го­ва­та ра­бо­та, од та­му ба­ра­ат ави­о­ни и га­ќи. Но, те­шко е да се оче­ку­ва чу­до, де­ка по исте­кот на ман­да­тот на СЈО за отво­ра­ње но­ви истра­ги, во ју­ни, на­ви­сти­на, „спе­ци­јал­ки­те“ ќе со­бе­рат хра­брост да го по­чи­ту­ва­ат пра­во­то нас­про­ти пар­ти­ја­та, и да ги уни­штат тие ма­те­ри­ја­ли што ќе оста­нат не­у­по­треб­ли­ви. Со тоа , ба­рем на мо­мент, ќе се по­чи­ту­ва пра­во­то и ќе се на­пра­ви еден ви­стин­ски че­кор кон рас­чи­сту­ва­ње со мож­но­ста по­ли­ти­ка­та по­втор­но, за днев­ни по­е­ни, да ги зло­у­по­тре­бу­ва ви­стин­ски­те жр­тви – и по­чи­на­ти­те и нив­ни­те се­мејс­тва. Ко­га са­мо би со­бра­ле хра­брост…

Текст објавен во 241. број на неделникот „Република“, 14.4.2017

Перо Арсовски-Кодошот со уцени и закани: ДУИ да се дисциплинира со бомбите на Заев

-А да им понудиме на уценувачиве нешто „што не можат да го добијат“. Едно “бомбиче“, а?, напиша Арсовски.

Актерот Петар Арсовски, во јавноста познат како Кодошот, кој е дел од Комисиите на СДСМ и неуспешно беше носител на советничката листа на СДСМ за Скопје, преку пост на својот ФБ профил порачува ДУИ да се дисциплинирал со бомбите на Заев.

Pero-Arsovski-Bomba-DUI

-А да им понудиме на уценувачиве нешто “што не можат да го добијат“. Едно “бомбиче“, а?, напиша Арсовски.

Покрај Арсовски, пред неколку дена сериозни закани кон ДУИ упати и новопечениот пратеник Павле Богоевски.

-Знае ли али ахмети дека нема политичка калкулација која ќе резултира со заштита на членовите на дуи од евентуален прогон од СЈО?, напиша Богоевски меѓу другото.

Јовановски: Повик на војна е кога се закануваш со бомби и кога прифаќаш платформи со територијални претензии

Јас не повикувам на војна, други повикуваат, тоа е мое чувство и мое стравување и воедно апел до јавноста ако може да се вразумиме од овде каде што сме доведени, рече на гостувањето на Телевизија 24, актерот Владо Јовановски.

-Уметници има многу професори на академијата, како што е и Петар Арсовски со кои не сме пријатели ниту на Фејсбук ниту во приватен живот, иако јас сум се обидел. Потсетете ме зошто пишуваше за бомби, уценувања мислејќи на ДУИ, велејќи да им пуштиме еден непристоен предлог, едно бомбиче. Зарем тоа не е повикување на војна?, вели Јовановски.

Pero-Arsovski-Bomba-DUI

Каде е разликата на тежината на тој и мојот пост, јас не заговарам, додава тој. Јас само стравувам.

-Сите слушнавме како на Топ Ченел, Заев вели дека СДСМ ги прифатил сите услови од албанската платформа. Јас само изразувам загриженост дека ситуацијата до која сме доведени е дека други повикуваат на војна, вели Јовановски.

-Еден конгресмен се залагаше за поделба на Македонија по етничка територија меѓу две држави па тоа што ќе останело да се одлучеле ак со која држава ќе живеат. Дали има некој нормален и овде и во јавноста што мисли дека тоа може да помине без војна? Тој понуди тоа што ќе останело да сме се одлучеле дали и со кого да одиме. Мислите дека така територијално како што некој се залага за кантони, тоа не е вовед во криза и не е повик за војна?  Зошто нашата лицемерна јавност кога се случуваат такви работи а доаѓаат секој ден од разни страни зошто не реагира дека тоа е отворен повик за војна, запрашаа тој.

Им упати и прашање на сите присутни и одредени медиуми, зошто вака не реагирале кога еден новинар повикал на убиство на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Инаку актерот за време на дебатата е постојано прекинуван како од водителот така и од учесниците, во неможност да ја заврши мислата и да се изјасне до крај.

Косовските медиуми: „Ги уценува ли Заев Ахмети, Бејта и Арифи?“

Косовските медиуми денеска излегоа со куса анализа за состојбите во Македонија со осврт кон тоа зошто ДУИ и Али Ахмети наместо да се држат за принципиелниот договор со ВМРО-ДПМНЕ, сега разговара со СДМ. Анализата е со наслов  „Заев со сериозни навреди кон Али Ахмети и ДУИ: Корумпирани сте и работите само за пари“

Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев во едно интервју кога ги објавуваше во јавноста таканаречените “бомби на Заев” упати сериозни навреди кон раководството на ДУИ и Али Ахмети, нарекувајќи ги корумпирани луѓето кои работат само за пари.

Zaev-Express-Kosovo

Се пренесува и видео снимка од интервјуто во кое Заев вели:

-Од 38 бомби отворивме две бомби кои беа специјално за ДУИ. Еве, јавно кажумам  корумпиран е и делот на ДУИ и бегање од тоа нема. Заедно со ВМРО-ДПМНЕ делеле пари, сопственост на Република Македонија и нејзините граѓани. За пусти пари е забегано ова општество, не за нешто друго, секако моќта заради пари и нема дилеми тука- вели Заев.

Медуимите од Косово, кои се достапни за публиката од етничките Албанци во Македонија, отворено прашуваат „Дали е ова закана од страна на Заев со цел да се заплаши Али Ахмети и неговиот тим?“

Понатаму, а секако во контекст на делот на ДУИ кои се залагаа за разговори со СДСМ, ја отвораат и дилемата „ Дали тој (Заев) со ова ги уценува функционерите на ДУИ, Теута Арифи и Невзат Бејта за да се сретнат со него? Ова останува дилема која времето ќе ја реши“- се додава во анализата.

Бомбите ја открија вистината за Македонија: СДСМ подготвува распад на државата преку двојазичност – федерализација – отцепување

Веќе на сите им е јасно дека кризата што ја намета СДСМ и ја одржува две години со помош на Сорос и албанските радикали, од Беса, од соседството, но и високо од раководството на партијата, не е никако за доброто на Македонија, во корист на народот кој треба да ја дознае вистината за наводниот криминал на власта, туку за да им го отвори патот на албанските радикали да го реализираат планот за Голема Албанија.

Protest-Albanci

Бомбите немаа цел да ја откријат вистината за Македонија, ниту пак СЈО на чело со Катица Јанева се фотмира за да ја истера правдата на виделина – нивна цел е да се раскараат и закрват Македонците, особено во власта, а потоа разединети и закрвени да бидат лесни за елиминација. На тој начин, со „чисти раце“ на нивно место да дојдат структурите кои планираат федерализација и конечно отцепување на Македонија, предводени од Зоран Заев.

Што значи редефинирање на државата

silegov-albanci-tetovo

И Шилегов како и Заев се залага за доспроведување на процесот за поделба на земјата до степен на неповратност. Тоа што со нивниот речник е „редефинирање“ на унитарниот карактер на државата, значи воведување на двојазичност, па федерализација и потоа отцепување на државата со можност за приклонување кон соседни држави.

Шилегов низ „Шестката“ потврдува дека Заев им дал „беса“ на албанските радикали, но и на сите албански политички фактори во земјата. Според ветувањето на Заев, идната федерализација или кантонизација на државата, за чиешто име дополнително ќе се одредува судбината, има три фази, кои етапно ќе се воведуваат во следните неколку години. Двојазичноста е само прва од трите фази на федерализацијата заедно со кантонизацијата и федерализацијата, како преоден пат кон отцепување на делови од Македонија.

Тоа што сега го зборува Заев, а Шилегов „пластично им го доловувал“ на Албанците во Тетовско, значи воведување на целосна двојазичност на целата теротироија на државата, односно употреба на албанскиот јазик како официјален јазик, пред сѐ во безбедносниот сектор и во институциите, во полицијата и во армијата.

Распад на државата во три фази

Лидерот на опозицијата веќе подолго време работи на неповратен процес на федерализација на Македонија. Влогот на Заев е унитарноста на државата, а сценариото кое веќе и јавно го презентира како „редефинирање“ на државата се состои од трите фази од воведување на двојазичност, преку федерализација, до отцепување на делови од државата и спојување со соседни земји.

golema-albanija

За исполнување на сценариото Заев одамна дал „беса“ на албанските радикали, но и на сите албански политички фактори во земјата. Според ветувањето на Заев, идната федерализација или кантонизација на државата, за чиешто име дополнително ќе се одредува судбината, има три фази, кои етапно ќе се воведуваат во следните неколку години.

Прва фаза

Со првата фаза е опфатена воведување на целосна двојазичност на целата теротироија на државата. Односно употреба на албанскиот јазик како официјален јазик, пред сѐ во безбедносниот сектор и во институциите, во полицијата и во армијата.

Обраќањето на Заев пред албанската дијаспора во Берн предизвика лавина од реакции кај македонската јавност. Заев и пред албанската дијаспора отворено говори за еднаквоста при употреба на јазиците, односно воведување на двојазичност на целата територија на Република Македонија.

-Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија и еднаквоста и рамноправноста во државата. Јас сум истиот тој што го гледавте и по Фејсбук и по телевизии кој отвори штабови во Арачиново и Чегране. Македонија ја замислувам, ако знаеме кинекси, кинески да се разбереме, ако знаеме англиски, англиски да се разбереме, француски-  француски, албански- албански, македонски- македонски, да се ослободиме, рече Заев.

Втора фаза

Во втората фаза е предвидено поделба на државата по федерални единици, кантони, односно развивање на општините во „понапреден систем на самоуправување“. Во оваа фаза би требало да се одвива и административно поврзување на федералните единици.

zaev_albansko-zname-640x341

Во своето обраќање Заев се осврна и на Охридскиот рамковен договор, за кој вели дека “мора да се оди преку него“ доколку сме верувале во “еднаквоста и рамноправноста“. Заев нагласи дека Рамковниот не бил доволен и требало да се напуштат рамките.

-Охридскиот рамковен договор не е договор. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор, оти тој е рамка некоја. Зошто во 21- век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување. Не, ќе веруваме во еднаквоста и рамноправноста и ќе му помогнам на мојот сограѓанин Албанец, вели Заев.

Дека Заев е свесен дека двојазичноста води кон федерализација, и дека знае што тоа може да предизвика, потврдува и изјавата на првиот човек на албанската дијаспора Муса Љамалари.

Трета фаза

Третата фаза од распадот на државата е отцепување на делови преку локани референдуми на шесте кантони и нивно припојување кон соседни држави. Намерата на Заев, не е нова, тој го подготвува теренот за ова сценарио подолго време.

zaev-zekiri-verusevski-fudbal

Заев зборува за двонационален идентитет уште во првото (и последно) интервју дадено за „Република“ непосредно по стапувањето на функцијата претседател на СДСМ.

Иако сопартијците се обидоа да го прикажат како „грешка“ поради струмичкиот дијалект на својот лидер, сега е кристално јасно дека изјавата за „двонационален идентитет“ воопшто не била надвор од неговата агенда.

ГРОМ: СЈО да отвори истрага против непознат сторител за објавените снимки од т.н. „бомби“

Граѓанската опција за Македонија (ГРОМ) бара Специјалното јавно обвинителство веднаш да отвори истрага против непознат сторител и за сите објавени аудио снимки од т.н. „бомби“ да има кривично гонење.

– Нивната злоупотреба ќе предизвика големи штети па дури и ќе има убиства. Одговорноста за сето тоа ќе падне врз СЈО, Зоран Заев и СДСМ, стои во денешното пишано соопштение од ГРОМ.

Од оваа партија потсетуваат дека уште пред една и пол година предупредиле дека аудио снимките, набавени на незаконски начин ќе имаат далекусежни негативни последици.

– Предупредивме дека снимките ќе бидат користени за компромитирање на јавни личности, уцени, рекет на стопанственици и други граѓани. Денес, токму тоа и се случува. Аудио снимките од т.н. „бомби“ се доставени до разузнавачки служби на Балакнот, до членови на криминалното подземје, до одредени политичари од соседните земји. Згора на тоа, ние сме сведоци дека т.н. специјална обвинителка и во својот извештај и усмено, во повеќе наврати, упати апел  до сите оние кои поседуваат неовластени снимки, истите да ги достават до СЈО, се вели во соопштението од ГРОМ.

Во таа насока од ГРОМ ја прашуваат специјалната обвинителка Катица Јанева дали е таа хуманитарно здружение па упатува апели или е обвинител.

Анализа на Мирка Велиновска: Заев им делел бомби и на Бојко Борисов и на Аиво Орав

ВО МАКЕДОНИЈА СЕ СНИМА РИМЕЈК НА ИТАЛИЈАНСКИОТ „АМАРКОРД“

Додека чекаме спокојно на крајот на месецот по неколкукратно одложување поради „објективни околности“ Советот на ЕУ-министри за надворешни работи да ја официјализира странската севкупна интервенција во Македонија, без да го заморуваат Советот за безбедност на ООН, ред е да се потсетиме на неколку операции и гротескни ликови што можеби по повеќе децении на денешниве македонски пубертетлии ќе им бидат романтични и носталгични спомени од времето кога растеле среде фрикови.

Овој горчлив „романтизам“ на Федерико Фелини прикажан како сеќавање на пубертетлијата Тита за животот во село во близина на Римини во 1930 година во фашистичка Италија е најсоодветен за објаснување на некои „феномени“ во Македонија. На пример, провалата на операцијата „Еразмус“ што резултира како потрага по осомничените професори од Економскиот факултет кои правовремено киднале. Некој очигледно им шепнал. Интересна е таа врска на службеници на МВР (ДБK), бивши и сегашни, кои од хоби се занимаваат со шпионирање. И уште посрамно е што Министерството што стана еквивалент за швајцарско сирење не прави ништо видливо за враќање на сопствената кредибилност. Преку заштита на честитите професионалци. Добро, јасно е дека наредбите за „не таласај“ доаѓаат од политичкиот врв на владејачката будистичка партија, ама овде не е во прашање веќе министерот сегашен, бивш или паралелен (О, Господе, чувај не од тие што за наше добро со своите одлуки ја претворија Македонија во лудница) туку за колабирање на безбедносниот систем на земјава. Митко Чавков засега уште единствен министер за внатрешни, за вакви појави не сака да шпекулира. За жива глава не кажува кои странски служби ~ го организираа ова чудо на Македонија. Во интерес на истрагите, де. Не е важно дека Македонија може за час да биде окупирана и официјализирана како колонија на НАТО. Му вели на Васко Ефтов, времето ќе покажело и ќе ги разјаснело ситуациите. Му треба на политичаров дистанца за да го види тоа што и слепец го гледа. Бидејќи тој не е направен од материјал на Едвард Сноуден, и не сака да ризикува сопствен задник за „тривијалности“ ќе мора пак ние жртвите на ваква политика да истопориме скриени информации. За да има што да работат паралелните судски и обвинителски органи.

Папка со снимки

Овој пат за трансферот на прислушуваните разговори поради кои нели се формира неуставен наменски кенгурски трибунал по налог на корпоративна Америка. Значи, знаеме ли конечно што и кому предал Зоран Заев од милиончето снимки? Бијонсе од Гевгелија не кажува. Арно ама, кажуваат шефовите на држави и влади од Југоисточна Европа кои во синхроно време примиле лично од негови рачиња интересни материјали. Не е дека кому било во светов му е тајна тоа дека западните служби ги шпионирале своите пријатели, партнери и сојузници. НСА, БНД и МИ 6 биле најагилни. Но баш е слатко што суштествово од Муртино му врачил папка со снимки, на пример, на Аиво Орав во кои цел на шпионирање е врската и интимата на амбасадорот и неговиот швалер Стефан Шанов од Бугарија. А истата содржина, покрај снимките за бугарската амбасада и активностите на персоналот во и надвор од работното време, му е врачена и на Бојко Борисов. Орав напросто полудел од бес кога разбрал дека Заев го истретирал и лансирал на меѓународен план, а чека напредок во кариерата. Борисов, сетете се, по средбата со Заев просто цутеше од радост што стекна толку добар пријател од Муртино. Заев, исто така, оти доби уште еден западен поддржувач за своите политики кон Македонија. Заев доби од непознат донатор милион снимки. Бомби. Дали со дозвола од газдата и ги редистрибуира сега, не ни е познато ама, со оглед дека дотичниов дејствува на копче, изгледа дека бил охрабрен. Снимките се поделени во три групи. Едните се однесуваат на македонските политичари и тие ниско се котираат на меѓународната шпионска берза. Вторите се за НВО и медиумите што исто така се со вредност на „џанк“ или тежок отпад. Е третите се „малку поинакви“, да не кажам деликатни зашто ги третираат странските мисии, амбасади, вработени и амбасадори. Од овој третиов бомбашки арсенал, Заев си направил купчиња за подарок. Досега им ги дал на Италија, Грција, Хрватска, Србија, Kосово и Бугарија. На сите со кои се среќавал фактички. Дали заради дејството од оваа ујдурма прислушувачот Велика Британија по чиј директен налог работел агентот Зоран Верушевски и кој и сега го штити преку Бијонсе Јанева, ја добил честа да ја реформира македонската полиција, според директивите на Прибе експертизата на ОБСЕ и упатствата на Шекеринска?

И ние како министерот Чавков не би сакале да шпекулираме, ама амаркордовски кажано, да не е малку многу очебијно што британските циници што ни ја подготвија „Kилибарната лисица“ и така преку Еребино ја онеспособија одбраната на државата во 2001 година, сега, пак, по иста кројка ја дрмаат државата и тоа од среде МВР. Еребино го префрлаат во МВР. Еднаш во духот на Рамковниот, заедно со експерти од ОБСЕ (Kрег Џенес од Kанада), Британци ни ги напишаа реформите на МВР. Потоа, на терен ни го саботираа собирањето потписи за референдумот за територијална поделба, инаку измутирано копиле од родоскрвната политичка врска на македонските политичари запечатена со Рамковниот. И сега, пак, трета мајка, на ист трик, со ист шаблон, во МВР ќе ги напукаат покрај домашните разголени цијаши и англофилните скриени „мијаши“. Можеби со Верушевски на чело. Ваква гротескна реприза на операцијата „ГЛАДИО“ не е поставена никаде досега. Веројатно само во Македонија има толку благопријатни поволности.

Ангажманот на ОБСЕ

Но чекајте! Ова не е сè. Нашава безбедносна институција во содејство со нашиот ресор за надворешна политика, од само ним познати причини, дозволи двајца странски шпиони и координатори на терористички дејства (врска за комуникација), а инаку со формално домашно потекло според лични документи, да се изземени од процесот „Пуч“. Зошто? Па зашто обајцата се вработени како локално „особље“ во странски претставништва. Иако по ниту една дефиниција немаат дипломатски имунитет, ете, на барање на газдите, шефот на мисијата на ОБСЕ и амбасадорот на САД ги прикажале како дипломати. Се работи за Беат Рамадани и Адријан Исмаили. За нив во интервју говори терористот од „Дива Населба“ кој избега. Вели дека контактирал со нив од подготовката на операцијата до самиот крај. Kај нив барал гарантиран излез со меѓународна помош. На ОБСЕ ова не ~ е прв ангажман и учество во воените конфликти што ги креираа специјалците на НАТО. Сетете се на Липково, Липковската брана, на дотурот на оружје на УЧK, а божем во возила со хуманитарна помош, па на извлекувањето на терористите со се инструкторите од Британија, Холандија и САД во Арачиново, па истиот случај со криењето на идентитетот на инструкторите од „Дива Населба“ и нивното засолнување во „Бонд стил“. Досега со сигурност се знае само дека еден од инструкторите бил Холанѓанец, чиј идентитет се чува во тајност. Но и сега, преку учеството на практично сите вработени во мисијата како „локал стаф“ сосе семејствата на шарените вандалски расхотки низ Скопје, јасно е што и е примарната мисија на ОБСЕ во Македонија. Безбедност и соработка секако не. Ги гледаме кога ни проаѓаат крај домовите како лапаат свирчиња, ги овековечуваме исто како Евреите, за не дај боже утре да се загубат во масите преоблечени во лажен македонски идентитет. Оти овој македонски пилав уште многу вода ќе пие.

Чистачот на чевли Kенан и СЈО

Претпоставувам дека еден од мотивите зашто на Никола Попоски италијанскиот амбасадор Белели му врачи орден на честа и го прогласи за голем офицер токму сега, е таа позната македонска простодушност раширена меѓу „државотворните“ и „одговорни“ политичари што одбегнуваат да шпекулираат пред својот народ. И кои, иако зборуваат македонски, никој Македонец не ги разбира. Оти дечкиве од италијанската ГМО влада, составена на пржински начин по ликвидацијата на последниот легално избран премиер Силвио Берлускони (преку обвинители и судии специјални како и нашиве од СЈО) мислат дека кадри како Попоски ќе бидат корисни и во следниот чин на македонскиот амаркорд. А ако нешто тргне на лошо за слугите на чадорот, италијанската амбасада е таа што треба да им обезбеди кидавела. Демек, работни визи и престој ќе им дава откога ќе киднат. Нормално, со домашна тајна соработка и со дискретната ОБСЕ која е испрактицирана во извлекување корисни идиоти. А тоа бара најмалку почесен „Голем офицер“ со фиктивни уставни овластувања кои преседански ги толкува фиктивниот Уставен суд. Во оваа категорија на мигранти со статус е и СЈО, кое за петтоколонашите стана култно место за собирање и самоидентификување. Приближно како што чистачот на чевли Kенан беше идентификација за скопските корзаџии во седумдесеттите години од 20 век. Спремни се за кидавелка и трите моири. Сега, ГМО Италија ги промовира интернационално како храбри борци против криминал и корупција и тоа за сметка на убиениот Фалконе, кој вистински се бореше со вистинската мафија. Бидејќи фактите на терен може молскавично да се сменат и некој да се сети и праша како тоа корумпираната мафијашка власт самата себе се снимала и оставила докази за своето злосторство, а во револуцијата за правна држава главните борци ~ се с` докажани криминалци и странски платеници, старателите на Јанева, Ристовска и Фетаи решиле да си побараат гаранции за излезно решение. Во Палермо, од правнуците на Дон Вито и Тото Рина, очигледно ги добиле. Тоа го потврдува италијанскиот амбасадор со својата теренска работа. Досега, нашите извори не ни обелоденија дали со работни визи ќе го опфатат и Светомир Шкариќ, кој долго време беше главен идеолошки инквизитор на СKМ за да се трансформира сега во демократ, правдољубец, плуралист и шарен револуционер и Александар Тортевски, антикомунист, кој колку до завчера тврдеше дека СДСМ преку Ленче Софрониевска во судскиот систем ја инсталирал мафијата, која, пак, била организирана оперативно во тројки составени од обвинител, судија и адвокат. Kако и да е, за неодамнешната екскурзија на Бијонсе од Гевгелија со својата свита по прататковината на мафијата, нашите извори велат дека била чисто промотивно пропагандна. Женава немала никаков јавен настап, никаков специјален говор оти не знае македонски, а камоли англиски и италијански, туку само пригодно ја шетале како мечка на панаѓур, а нарачани ГМО-новинари од неколку медиуми под корпоративна контрола ја „продавале“ во неколку реда нејзината лажна биографија. Толку. Другото било кафањерство и пазарлак.

Пишува: Мирка Велиновска за Дневник

ЗАЕВ СЕ ЗАКАНУВА – Како ќе објавува „бомби“ кога сите ѝ ги „предаде“ на Јанева?

Дека Заев често ги менува ставовите доказ е извештајот на специјалното јавно обвинителство дека располага со 546.948 фајла, за по неколку дена тој јавно на телевизија да каже дека тој поседува еден милион разговори

Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, вчера се закани дека повторно ќе почне да ги објавува прислушуваните разговори доколку не бидат исполните неговите услови под кои би се согласил конечно да излезе на избори. Иако пред неколку месеци „филмски“ тој и неговите соработници ги предадоа содржините на „бомбите“ во специјалното обвинителство, сега го тврди спротивното.

SDSM-Materijali-prislusuvanje
Во јавноста уште тогаш постоеше сомнеж дека тоа е една обична фарса и дека кутиите се празни и дека во нив нема никакви податоци, хард-дискови со материјали. Со оваа негова изјава само се потврди дека материјалите се кај него и дека тој чека погоден момент повторно да почне да ги објавува.

-Досега не постоеше ниту законска ниту уставна можност Зоран Заев, СДСМ и опозицијата да продолжи со објавување на бомбите. Ако тоа биде потребно, ние и тоа ќе го направиме – се „пофали“ вчера лидерот на СДСМ.

Дека Заев често ги менува ставовите доказ е извештајот на специјалното јавно обвинителство дека располага со 546.948 фајла, за по неколку дена тој јавно на телевизија да каже дека тој поседува  еден милион разговори.

Предавањата на прислушуваните разговори и забрана за нивно понатамошно објавување е дел од договорот од Пржино на кој еден од потписниците е и Зоран Заев.

ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ со измени за Законот за помилување, за „бомбите“ и уште четири други

Координаторите на пратеничките групи на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, доцна попладнево поднесoа во процедура измени и дополнувања на шест закони.

Според информациите до кои успеа да дојде Нетпрес, со поднесената процедура опфатени се Законот за општа и управна постапка, Законот за управни спорови, Законот за помилување, Законот за заштита на приватноста, потоа Законот за изменување на изборниот законик, како и Законот за заштита на личните податоци.

Првите два закони се поврзани со подобрување на работата и зголемување на ефикасноста во управните постапки на Државната изборна комисија, третиот е закон кој претходно беше најавен и од ДУИ и од ВМРО-ДПМНЕ, а со него на Претседателот на државата му се дава можност да изврши поништување на одредено помилување. Четвриот е всушност одложување на примената на Законот за заштита на приватноста, попознат како Закон за „бомбите“. Поточно се одложува неговата примена до први јули 2017 година, а дотогаш оваа проблематика ќе биде опфатена во рамки на Кривичниот законик.

Последните два, пак, се поврзани со работата на Државната изборна комисија, поточно со проблемите со кои се соочи ДИК при објавување на личните податоци на граѓаните при прочистување на избирачкиот список.

Коментар на Искра Kоровешовска: Подметнатите бомби на социјалните мрежи

И два месеца откако беа поставени на социјалните мрежи, секој може да ги слуша приватните разговори на уредници, политичари и бизнисмени, иако за нив се водат постапки под сомнение дека потекнуваат од нелегално прислушуваните телефонски разговори, тие сè уште се достапни на интернет.

Постапка поведе специјалното јавно обвинителство кое беше формирано токму за разоткривање на криминалите за прислушувањето, иако со задоцнување од неколку недели. Своја истрага води и Министерството за внатрешни работи, од кое „Дневник“ и по два месеца упорно инсистирање, не добива одговор зошто овие снимки, нелегални и предмети на истраги, уште може да се слушаат на интернет? А досега ги слушнале неколку стотици илјади граѓани.

Објаснувањата од двете надлежни институции се дека се работи на случаите, без детали и дополнителни појаснувања, а уште помалку за тоа како е можно да не се симнати од „Фејсбук“ и „Јутјуб“ и да нема никаков прогрес во истрагите.

И не само ова. Енигма е сè уште и дали сите прислушувани материјали се предадени до СЈО оти бројката од над еден милион разговори – за кои лидерот на СДСМ, Зоран Заев, тврдеше дека ги предал, не се совпаѓа со бројката од околу 500 илјади фајлови со разговори во извештајот на специјалното обвинителство – со образложение дека тимот на Kатица Јанева сè уште ги брои и класифицира.

Во меѓувреме, откако Заев и’ ги предаде на Јанева, да не заборавиме, излезе и „Фабриката за афери“, каде што беа запленети над 70 илјади нелегални снимки, умножени од бомбите на лидерот на СДСМ или, пак, некои други – уште не се знае. Деновиве, пак, се запленети уште прислушувани материјали од македонски политичари во Србија.

Зошто специјалното јавно обвинителство не открива до каде се постапките што ги водат и дали воопшто има некаков прогрес? Зошто сè уште нема осомничени, ниту информации кој ги поставил на социјалните мрежи? Зошто ако МВР, кое единствено треба да побара од „Фејбук“ и „Јутјуб“ да ги тргне од таму, според министерот Оливер Спасовски, уште веднаш го сторило тоа, снимките уште се достапни?

Ако транспарентноста е една од главните одлики на тимот на Јанева и е очигледна на секоја прес-конференција на ова обвинителство кога се објавуваат нови случаи, зошто тогаш ја нема во однос на гореспоменатите, во врска со приватните снимки?

Молкот од СЈО остава простор за шпекулации и сомневања.

Извор: Дневник / Искра Kоровешовска