Скандалозно интервју на Заев: Обвинетите во „Монструм“ се невини

Albanci-Zaev

Во скандалозното интервју дадено денеска за српски „Курир“, претседателот на СДСМ Зоран Заев оди доттаму што тврди дека осудените во „Монструм“ биле невини, односно дека немало никакви докази оти тие се виновни.
Запрашан дали има докази кои расветлуваат што се случило на Смилковското езеро каде се убиени четири деца и еден риболовец, Заев одговара:

–Постојат разговори кои покажуваат дека за луѓето кои се во затвор нема никакви докази за тоа. Во разговорите не постојат докази кој тоа го направил, но постои сомнение дека власта е вмешана.

Во третата точка од тиранската платформа прифатена од Заев, с ебара целосно расчистување на прашањата и судските постапки како “Сопот”, “Бродец”, “Монструм” и “Куманово” „преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган“.

Иванов: Сорос стои позади палењето на Народната канцеларија (ВИДЕО)

Ivanov-intervju-Ungarska-TV

Видовме дека средства од американските државјани, од даночните обврзници на САД, се префрлани во фондацијата која го носи името на Сорос, и се користеле дури и за насилни акции. Една од нив беше и палењето на Народната канцеларија. И без грижа на совест тие тврдат дека тоа било протест, односно начин на делување на таквите организации, изјави претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, во интервјуто за унгарската национална телевизија МТВА, одговарајќи на прашањето која е улогата на Сорос во Македонија.

Иванов додаде дека случаи поврзани со Сорос сега се отвораат и во американските институции. – Ќе ги видиме резултатите какви ќе бидат, и од истрагите и од постапките и од отворањето на таа тема, вели претседателот во телевизиското интервју за унгарската телевизија.

– Во моментов, случајот Македонија се разгледува во Соединетите Американски Држави, од тамошните тинк-тенкови, невладини организации, па дури и од членови на Конгресот. Веројатно, со тоа се отвора прашањето во поширок контекст, не само за Македонија. Сличен бил моделот на работа и соработка и во други земји за кои сега има реакции, вели претседателот во интервјуото.

Запрашан како го коментира фактот што одредени невладини организации директно се обидуваат да се мешаат во политиката, Иванов вели дека Република Македонија е жртва на октроирано цивилно општество кое го октроираат странски цивилни фондации и кои ги креираат активностите на невладините актери, не според интересите и потребите на граѓаните.

– Има многу невладини организации кои навистина ги отвораат прашањата, проблемите и предизвиците со кое се соочува населението. И од нив имаат корист и населението и Владата и сите, затоа што се совест на општеството, и укажуваат што и како треба да се прави. Но, имаме и невладини организации кои едноставно се во функција на манипулација, притисок и отворање на прашања кои не се од интерес на нашите граѓани.

Затоа, вели Иванов, таа област која е премногу либерална, на некој начин треба да се регулира. – Да се знае кој дава пари, од каде доаѓаат тие пари, која е целта на тие големи милионски суми кои влегуваат без никој да ги контролира и едноставно да создаваат проблеми кои што не можат толку брзо да се совладаат, вели македонскиот претседател во интервјуто за унгарската телевизија. Иванов додаде дека најголем проблем на Македонија е што странските фондации го етнизираа цивилното општество и го поделија населението по етничка основа.

Вучичевиќ: Македонското и српското сценарио се дела на ист автор

Dragan-Vucicevic-intervju

Зад оби­дот за де­ста­би­ли­за­ци­ја стои За­па­дот. Кон­крет­но Со­рос, кој одра­бо­ту­ва вал­ка­ни ра­бо­ти за за­пад­ни­те цен­три на моќ. Тие са­ка­ат на си­те нас во ре­ги­о­нот да ни на­мет­нат пра­кти­ка спо­ред ко­ја не е важ­но за ко­го гла­са на­ро­дот, ту­ку за ко­го гла­са­ат тие. Вам во Ма­ке­до­ни­ја не тре­ба ни­кој да ви об­јас­ну­ва ка­ко се пра­ви тоа, ве­ли Ву­чи­че­виќ

За­пад­ни­те моќ­ни­ци са­ка­ат да ѝ ја скр­шат „кич­ма­та“ на Ср­би­ја. Нив­на­та цел е да нѐ све­дат во по­зи­ци­ја на ма­ли, сла­би, ва­зал­ни, бал­кан­ски др­жа­вич­ки, кои пос­луш­но ќе из­вр­шу­ва­ат на­ред­би од Бри­сел и од Ва­шин­гтон. Тоа е су­шти­на­та на проб­ле­мот, ве­ли Дра­ган Ву­чи­че­виќ, гла­вен и од­го­во­рен уред­ник на нај­ти­раж­ни­от срп­ски вес­ник „Ин­фор­мер“, во ин­терв­ју за „Ре­пуб­ли­ка“. За Ву­чи­че­виќ, кој ва­жи за нај­моќ­на ме­ди­ум­ска фи­гу­ра на по­ли­тич­ка­та сце­на во Ср­би­ја, е очиг­лед­но де­ка „ма­ке­дон­ски­те“ и „срп­ски­те“ сце­на­ри­ја се де­ла на ист автор. Тој автор, ка­ко што ве­ли но­ви­на­рот, са­ка од на­ши­те др­жа­ви да на­пра­ви ва­зал­ни твор­би со кои ќе пра­ви што са­ка и ка­ко са­ка.

Не­по­сред­но пред из­бо­ри­те срп­ски­от пре­ми­ер Але­ксан­дар Ву­чиќ по­ра­ча де­ка Ср­би­ја не­ма да доз­во­ли „ма­ке­дон­ско сце­на­рио“. Не­кол­ку де­на по убед­ли­ва­та по­бе­да на пре­тсе­да­тел­ски­те из­бо­ри уште во пр­ви­от круг, на ули­ци­те во Бел­град гле­да­ме по­че­то­ци на „обо­е­на ре­во­лу­ци­ја“ ре­чи­си иден­тич­на ка­ко таа во Ма­ке­до­ни­ја. Сме­та­те ли де­ка Ву­чиќ, се­пак, не­ма да мо­же да ја спре­чи де­ста­би­ли­за­ци­ја­та на Ср­би­ја и по­крај убед­ли­ва­та под­др­шка од гра­ѓа­ни­те?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Ср­би­ја, за сре­ќа, сѐ уште е да­ле­ку од де­ста­би­ли­за­ци­ја ка­ква што се слу­чу­ва во Ма­ке­до­ни­ја. За да раз­бе­ре­те по­до­бро, Але­ксан­дар Ву­чиќ на из­бо­ри­те на 2 април до­би еден и пол ми­ли­он гла­са по­ве­ќе од вто­роп­ла­си­ра­ни­от кан­ди­дат, фа­во­рит на НА­ТО, Са­ша Јан­ко­виќ. Ву­чиќ освои ре­чи­си 400.000 гла­са по­ве­ќе од си­те дру­ги 10 про­ти­вкан­ди­да­ти за­ед­но! Исто­вре­ме­но, овие де­но­ви на ули­ци­те во Бел­град про­те­сти­ра­ат ме­ѓу две и де­сет ил­ја­ди лу­ѓе. Стран­ски­те ме­ди­у­ми из­ве­сту­ва­ат де­ка на ули­ци­те се сту­ден­ти, но тоа не се сту­ден­ти. На ули­ци­те се акти­ви­сти на по­ра­зе­ни­те пар­тии и дви­же­ња, ек­стре­ми­сти и ле­ви­чар­ски и дес­ни­чар­ски, анар­хи­сти, анар­хо­­син­ди­ка­ли­сти. Нив­на­та единст­ве­на иде­ја е на­­сил­но ури­ва­ње на не­за­вис­на­та др­жа­ва ко­ја са­ма­та од­лу­чу­ва за сво­ја­та суд­би­на. Да зак­лу­чам, овие про­те­сти се­га, се­ка­ко, не­ма да до­ве­дат до „обо­е­на ре­во­лу­ци­ја“. Но, не­мам ни­ка­ква ди­ле­ма де­ка ќе се оби­дат да ја де­ста­би­ли­зи­ра­ат др­жа­ва­та, обем­но фи­нан­си­ра­ни од странс­тво, и де­ка ќе про­дол­жат и во след­ни­те ме­се­ци и го­ди­ни.

Има­те ли јас­на сли­ка кој го ури­ва Ву­чиќ и кој оди про­тив јас­но изра­зе­на­та вол­ја на срп­ски­от на­род?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Зад оби­дот за де­ста­би­ли­за­ци­ја стои За­па­дот. Кон­крет­но Со­рос, кој одра­бо­ту­ва вал­ка­ни ра­бо­ти за за­пад­ни­те цен­три на моќ. Тие са­ка­ат на си­те нас во ре­ги­о­нот да ни на­мет­нат пра­кти­ка спо­ред ко­ја не е важ­но за ко­го гла­са на­ро­дот, ту­ку за ко­го гла­са­ат тие. Вам во Ма­ке­до­ни­ја не тре­ба ни­кој да ви об­јас­ну­ва ка­ко се пра­ви тоа.

По­стои ли по­вр­за­ност на стран­ски ам­ба­са­до­ри со срп­ска­та опо­зи­ци­ја?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Ко­га ми­на­та­та го­ди­на беа „пре­га­зе­ни“ на пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри, ли­де­ри­те на опо­зи­ци­ја­та вед­наш по­тр­чаа кај аме­ри­кан­ски­от ам­ба­са­дор, а по­тоа упад­наа во РИК (Ре­пуб­лич­ка­та из­бор­на ко­ми­си­ја) и на­си­ла, без цен­зус, на­мет­наа пра­те­ни­ци од две из­бор­ни ли­сти во Со­бра­ни­е­то… Јас­но е де­ка ам­ба­са­до­ри­те во Ср­би­ја, ка­ко и во Ма­ке­до­ни­ја, се оби­ду­ва­ат да вла­де­ат и да кро­јат по­ли­ти­ка. За­пад­ни­те ам­ба­са­до­ри во Ср­би­ја во вре­ме­то на вла­де­е­ње­то на ДОС имаа по­зи­ци­ја на „че­твр­та власт“, бу­квал­но вла­де­е­ја со зем­ја­та. По до­а­ѓа­ње­то на Ву­чиќ на власт во 2012 го­ди­на таа пра­кти­ка е пре­ки­на­та и тоа е ед­на од при­чи­ни­те за кон­стант­но по­ве­ќе­го­диш­но ури­ва­ње на не­го­ва­та вла­да.

Мо­же ли да се пре­поз­на­ат при­кри­е­ни­те на­ме­ри на кре­а­то­рот на ова сце­на­рио? Да би­дам по­пре­ци­зен, кој е ви­стин­ски­от грев на Ву­чиќ? Што ба­ра­ат од не­го? Ср­би­ја да го приз­нае Ко­со­во или, мо­же­би, не­што по­ве­ќе од тоа?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Ву­чиќ има по­ве­ќе гре­во­ви кои За­па­дот не мо­же да му ги про­сти. Прв и нај­го­лем грев е не­за­вис­на­та по­ли­ти­ка. Тоа што, единс­твен во Евро­па, од­би­ва да во­ве­де санк­ции на Ру­си­ја е не­што пре­ку што За­па­дот ни­ко­гаш не­ма да по­ми­не. Иа­ко офи­ци­јал­но има­ат раз­би­ра­ње за срп­ска­та не­за­вис­на и во­е­но­не­у­трал­на по­ли­ти­ка, за­пад­ни­те моќ­ни­ци са­ка­ат да ѝ ја скр­шат „кич­ма­та“ на Ср­би­ја. И тоа е су­шти­на­та на проб­ле­мот. Тие са­ка­ат да нѐ све­дат на „пре­тку­ма­нов­ска“ мер­ка, во по­зи­ци­ја на ма­ли, сла­би, ва­зал­ни, бал­кан­ски др­жа­вич­ки кои пос­луш­но ќе из­вр­шу­ва­ат на­ред­би од Бри­сел и од Ва­шин­гтон. Да би би­ло по вол­ја на За­па­дот, Ср­би­ја мо­ра са­ма се­бе да си отсе­че ра­ка и но­га, да се отка­же од Ко­со­во и од Ре­пуб­ли­ка Срп­ска, но и да се сог­ла­си на членс­тво во НА­ТО. Тоа ни­ко­гаш не­ма да се слу­чи. Ба­рем не за вре­ме на жи­во­тот на ге­не­ра­ци­и­те на мо­и­те де­ца и на нив­ни­те де­ца.

По­ли­тич­ка­та кри­за во Ма­ке­до­ни­ја поч­на во 2014 го­ди­на ко­га Зо­ран За­ев, ка­ко ли­дер на опо­зи­ци­ска­та СДСМ, по убед­ли­ви­от по­раз од­би да ги приз­нае ре­зул­та­ти­те од из­бо­ри­те под из­го­вор де­ка ВМРО-ДПМНЕ на­вод­но укра­ла 200.000 гла­са. По­крај тоа, СДСМ твр­де­ше де­ка има­ло 500.000 фан­том­ски гла­са­чи, се жа­ле­ше на не­рам­но­прав­ни ус­ло­ви во из­бор­на­та тр­ка, де­ка ме­ди­у­ми­те се узур­пи­ра­ни, де­ка гла­са­чи­те се уце­ну­ва­ни и зап­ла­шу­ва­ни од вла­ста… На кра­јот не нај­доа ни­ту еден фан­том, до­би­ја сѐ што ба­раа и со го­ле­ма под­др­шка од „над­во­реш­ни­те при­ја­те­ли“ по­втор­но за­гу­би­ја на из­бо­ри­те. Се­га пра­ктич­но при­фа­ќа­ат уни­шту­ва­ње на др­жа­ва­та во фор­ма ка­ква што ја има­ме де­нес, са­мо за да фор­ми­ра­ат вла­да. Ја пре­поз­на­ва­те ли срп­ска­та опо­зи­ци­ја во оправ­ду­ва­ња­та на ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја за соз­да­ва­ње по­ли­тич­ка кри­за? Под кој из­го­вор срп­ска­та опо­зи­ци­ја ги ор­га­ни­зи­ра де­мон­стра­ци­и­те?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Очиг­лед­но де­ка „ма­ке­дон­ски­те“ и „срп­ски­те“ сце­на­ри­ја се де­ла на ист автор. Тој автор са­ка од на­ши­те др­жа­ви да на­пра­ви ва­зал­ни твор­би со кои ќе пра­ви што са­ка и ка­ко са­ка. Сфа­ќа­ме де­ка Ву­чиќ и Гру­ев­ски пре­чат од иста при­чи­на. Баш ка­ко што за­пад­ни­те зло­стор­ни­ци Зо­ран За­ев во Скоп­је и Са­ша Јан­ко­виќ во Бел­град им тре­ба­ат од иста при­чи­на, да ги вр­шат исти­те вал­ка­ни ра­бо­ти про­тив сво­и­те на­ро­ди и сво­и­те др­жа­ви. Пог­лед­не­те ка­ко де­нес во Ср­би­ја се оби­ду­ва­ат бе­срам­но да ла­жат де­ка има­ло не­ка­ква из­бор­на краж­ба, а си­те кон­тро­ло­ри на опо­зи­ци­ја­та на си­те из­би­рач­ки ме­ста се пот­пи­шаа на за­пис­ни­ци­те и по­твр­ди­ја де­ка из­бо­ри­те беа фер и чес­ни!? Во из­бор­на­та ноќ си­те опо­зи­ци­ски кан­ди­да­ти го приз­наа из­бор­ни­от ре­зул­тат на Але­ксан­дар Ву­чиќ. Не че­сти­таа, но приз­наа. А то­гаш, за са­мо 24 ча­са, поч­наа де­мон­стра­ции и из­мис­ле­ни при­каз­ни за краж­ба. Јас­но е де­ка за тоа стиг­на на­лог од За­пад.

Сце­на­ри­сти­те мно­гу ја пот­це­ни­ја ин­те­ли­ген­ци­ја­та на ма­ке­дон­ски­от на­род ко­ри­стеј­ќи про­вид­ни сце­на­ри­ја од обо­е­ни ре­во­лу­ции од дру­ги зем­ји. Си­те оние што ја уви­доа про­па­ган­да­та и од­би­ја да за­ста­нат зад нив­на­та лаж­на бор­ба за де­мо­кра­ти­ја ста­наа жр­тви на на­па­ди и по­ни­жу­ва­ња… Се­га, во Бел­град по­втор­но гле­да­ме исто сце­на­рио – исти сло­га­ни, ко­ре­о­гра­фи­ја, ду­ри и из­ја­ви­те на гра­ѓа­ни­те се иден­тич­ни ка­ко и ов­де. По­ни­жу­ва­ње­то на гра­ѓа­ни­те, кои всуш­ност тре­ба да им ја да­дат вла­ста, е по­ка­жу­ва­ње над­моќ над нив или е са­мо по­греш­на та­кти­ка на Со­ро­со­ви­те пла­те­ни­ци ко­ја ќе ги чи­ни ска­по во ре­а­ли­за­ци­ја­та на сце­на­ри­о­то?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Гра­ѓа­ни­те на Ср­би­ја зад се­бе го има­ат дра­го­це­но­то искус­тво од 5 октом­ври. Ние на сво­ја ко­жа по­чув­ству­вав­ме што се слу­чу­ва ко­га др­жа­ва­та ќе ја пре­зе­ме со­ро­со­ва­та-ан­ти­на­ци­о­нал­на-пре­дав­нич­ка по­ли­тич­ка ели­та. За­тоа е те­шко Ср­би­те да се тур­нат во но­ва „обо­е­на ре­во­лу­ци­ја“. Но, при­ти­со­ци­те се го­ле­ми, си­ла­та што се на­ме­ри­ла на Ср­би­ја и дру­ги­те зем­ји во ре­ги­о­нот е го­ле­ма, та­ка што ни­ту ед­на мож­ност не тре­ба да се иск­лу­чи де­фи­ни­тив­но.

Ма­ке­дон­ски­от на­род по две­го­диш­на кри­за из­ле­зе на ули­ца и ка­жа стоп за ури­ва­ње на др­жа­ва­та, стоп за Со­ро­со­ви­те ху­ли­га­ни и пла­те­ни­ци. Се­га на­ро­дот е из­ле­зен ма­сов­но на ули­ци­те и не­ма на­ме­ра да се пов­ле­че сѐ до­де­ка не се об­ја­ват но­ви из­бо­ри. Кол­кав е пра­гот на то­ле­ран­ци­ја на Ср­би­те? Ќе им тре­ба­ат ли и нив две го­ди­ни да из­ле­зат во од­бра­на на др­жа­ва­та?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Не­мој­те да има­те ни­ка­кви сом­не­жи, мно­зинс­тво­то Ср­би ни­ко­гаш не­ма до­бро­вол­но да се отка­жат од Ср­би­ја. А тоа е тоа што За­па­дот, всуш­ност, го оче­ку­ва од нас. И по­го­ле­ми си­ли во не та­ка да­леч­но ми­на­то ги на­па­ѓаа Ср­би­те са­мо за­тоа што се Ср­би. И си­те ги скр­ши­ја за­би­те на Ср­би­ја… Вни­ма­вај­те, овој свет не е ист ка­ко све­тот пред де­сет или два­е­сет го­ди­ни. Ср­би­ја де­нес во Ру­си­ја има го­лем и мо­ќен со­јуз­ник, а си­те на­ши ви­тал­ни др­жав­ни ин­те­ре­си дос­лед­но ги шти­ти и Ки­на. Де­нес мно­гу збо­ру­ва­ат за Ко­со­во ка­ко за не­ка­ква др­жа­ва, а таа лаж­на те­ро­ри­стич­ка нар­ко­твор­ба де­нес не е приз­на­е­на од нај­го­ле­ми­от дел од чо­веш­тво­то. Вни­ма­вај­те, си­те три фа­во­ри­ти на пре­тсе­да­тел­ски­те из­бо­ри во Фран­ци­ја – и Ле Пен, и Фи­јон, и Ме­лан­шон – нај­а­ву­ва­ат де­ка по до­а­ѓа­ње­то на функ­ци­ја­та ќе го пов­ле­чат приз­на­ва­ње­то на Ко­со­во. Зна­чи, све­тот де­фи­ни­тив­но се ме­ну­ва. На по­до­бро, фа­ла му на Гос­по­да.

Ли­де­рот на СДСМ, Зо­ран За­ев, ме­ѓу дру­го­то, при­фа­ти и ре­зо­лу­ци­ја за на­во­ден ге­но­цид врз ал­бан­ски­те ци­ви­ли од стра­на на срп­ска­та вој­ска во 1913 го­ди­на. Ка­ко би ре­а­ги­ра­ле срп­ска­та јав­ност и срп­ски­те вла­сти ко­га Ма­ке­до­ни­ја би го прог­ла­си­ла срп­ски­от на­род за ге­но­ци­ден? Кои се мож­ни­те пос­ле­ди­ци по од­но­си­те на зем­ји­те од ед­на ва­ква ре­зо­лу­ци­ја?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Пос­ле­ди­ци­те од та­ква­та по­ли­ти­ка би би­ле страш­ни и по­губ­ни. Ср­би­те не­ка­ко по­ми­наа пре­ку приз­на­ва­ње­то на Ко­со­во од стра­на на Ма­ке­до­ни­ја. Имав­ме раз­би­ра­ње де­ка тоа мо­ра да го на­пра­ви­те по­ра­ди ва­ши­те сло­же­ни вна­треш­ни од­но­си. Но, евен­ту­ал­но­то об­ви­ну­ва­ње за ге­но­цид со­се­ма си­гур­но би би­ла кап­ка ко­ја ќе ја пре­лее ча­ша­та на срп­ско­то на­ци­о­нал­но тр­пе­ние… Што се од­не­су­ва до фор­мал­ни­от др­жа­вен од­го­вор, ше­фот на дип­ло­ма­ти­ја­та Да­чиќ ве­ќе нај­а­ви де­ка во тој слу­чај Ср­би­ја вед­наш би го пов­лек­ла приз­на­ва­ње­то на Ма­ке­до­ни­ја под устав­но­то име и би ја при­фа­ти­ла фор­му­ла­ци­ја­та ФИ­РОМ. Искре­но се на­де­вам де­ка до тоа не­ма да дој­де, но се­га сѐ за­ви­си од вас Ма­ке­дон­ци­те.

Кои се Ва­ши­те оче­ку­ва­ња? По­стои ли ми­рен из­лез од кри­за­та или ни прет­стои но­ва кр­ва­ва вој­на на Бал­ка­нот?

ВУ­ЧИ­ЧЕ­ВИЌ: Нај­до­бри­от од­го­вор на ова пра­ша­ње е ци­та­тот од го­ле­ми­от срп­ски по­ли­ти­чар Ни­ко­ла Па­шиќ: „Ни не­ма спас, да про­пад­не­ме не­ма“ („Спа­са нам не­ма, про­па­сти нећемо“). Се на­де­вам де­ка во ре­ги­о­нот ни­ко­му ве­ќе не му е до вој­на. Ве­ру­вам во здра­ви­от ум на ли­де­ри­те во све­тот кои би мо­ра­ле да зна­ат де­ка но­ва го­ле­ма вој­на на Бал­ка­нот би зна­че­ла и го­ле­ма вој­на во Евро­па. Ова не е ни­ту 1991 го­ди­на, ни­ту 1999 го­ди­на. Вој­на­та се­га не би мо­же­ла да се изо­ли­ра са­мо на по­ра­неш­на Ју­гос­ла­ви­ја.

(Интервјуто со Драган Вучичевиќ е објавено во 241. број на неделникот Република, 14.04.2017)

Иванов за „Винер Цајтунг“: Тиранската платформа со еден удар го уништи договорот од Пржино

Ivanov-intervju
Тиранската платформа доведе до институционална криза, блокада за Влада, неизбор на претседател на Собрание, вели македонскиот претседател Ѓорге Иванов во интервју за виенскиот дневен весник „Винер цајтунг“.
Во интервјуто претседателот Иванов изразува разочараност од ЕУ, поради отсуството на осуда за тиранската платформа, со која според претседателот Иванов, се уништил договорот од Пржино.
„ЕУ е импотентна и без моќ. Тие го водеа целиот процес и го донесоа Пржинскиот договор од 2015 година со кој требаше да излеземе од кризата. Но, Тиранската платформа доведе до институционална криза, блокада за Влада, неизбор на претседател на Собрание. Европската унија и Америка беа вклучени со цел да се реши политичката криза. Но тие не ги осудуваат оние што им го попречија решавањето на политичката криза и што создадоа институционална криза. А тоа се Еди Рама и албанските политичари, кои им го срушиja целиот труд овие две години. Тиранската платформа со еден удар го уништи договорот. Сега сме во институционална криза, што нема врска со Пржинскиот договор“, вели претседателот Иванов за „Винер цајтунг“.
Во интервјуто претседателот Иванов јасно посочува дека Македонија нема поинаква стратешка цел од членството во ЕУ и НАТО.
Во однос на прашањето дали САД треба да заземе водечка улога на Балканот?, Иванов вели:
„Америка веќе не е онаа Америка што некогаш беше. Мислам дека времињата на Пакс Американа изминаа. Овде имавме Пакс Романа, па Пакс Отомана, па Пакс Американа. Оттогаш чекаме на Пакс Еуропа. Но, досега без успех“.
Прашан „Како ја гледате новата администрација на САД под новиот Претседател Доналд Трамп“, Иванов вели: На Трамп треба да му дадеме време.
Прашан за коментарите од руското МНР за случувањата во Македонија, Иванов со став: „Русија никогаш не се мешала во Македонија. Само го искажала своето мислење. Тоа е легитимно.“
Во однос на претстојното австриско претседателство со ОБСЕ и можното засилено влијание на Австрија во регионот, претседателот Иванов вели:
„Австрија е голем пријател на Македонија, но ОБСЕ е немоќна. Таа остана во 20 век. Ние веќе долго време сме во 21 век.“

Груевски за „Блиц“: Една искра е доволна да го запали целиот Балкан

Gruevski-intervju-za-Blic

Претседателот на ВМРО ДПМНЕ, Никола Груевски за српски „Блиц“, зборува за политичката криза во Македонија, за односот со опозицијата, албанските партии и опасноста од усвојувањето на Тиранската платформа.

Турбулентната македонската пролет не донесе решение на кризата предизвикана од одбивањето на претседателот на оваа земја Ѓорге Иванов да го даде мандатот на Зоран Заев да формира нова влада.

Под кои услови ќе дадете поддршка на Зоран Заев во формирањето на нова влада?

Н.Г. Зоран Заев ќе ја добие нашата поддршка само доколку ја осуди и ја отфрли платформата од Тирана и јавно да се обврзе дека нема да спроведе било кој елемент од неа. Тој не сакаше тоа да го прифати.

Како ќе изгледа Македонија ако дојде до влада која ќе ја води Заев и Албанската коалиција?

Н.Г. Македонија ќе стане двонационална држава со два официјални јазици. Другите етнички заедници кои се дел од богатството на сегашната мултиетничка Македонија ќе бидат фрлени во позадина. Постепено ќе започне процесот на кантонизација или федерализација со што ќе се скрши унитарниот карактер на државата. Албанските партии не отстапуваат од условите македонските банкноти да стане двојазични, како и униформи на безбедносните сили. Ќе започне расправа за националната химна, грб и знаме, кои порано или подоцна ќе резултира со нивно менување. За сега, го нарекуваат дебата, бидејќи тие немаат двотретинско мнозинство да ги променат. Ако има, тие одамна се ќе сменеа.

Зоран Заев рече дека приказната за геноцид против Србија е фантазија кои ја измисли ВМРО-ДПМНЕ. Што е вашиот одговор?

Н.Г. Заев постојано лаже. Ние не треба ништо да кажеме, доволно е да ја прочитате Тиранската платформа. Таму се бара осуда за геноцид врз Албанците во периодот 1912-1956. Коалицискиот партнер на Заев, албанскиот пратеник Зијадин Села ја повтори оваа гледна точка и од собраниската говорница го надгради обвинението дека геноцид против Албанците продолжува и до денес. Села дури и го негира постоењето на македонскиот идентитет и го оспорува постоењето на македонската нација. Кога зборувавме дека Заев е уценет и дека е ставен во сценарија за уривање на идентитетот на Македонија, тој тврдеше дека такво сценарио има само во нашите глави. Верувам дека е јасно дека сме биле во право.

Дали во Македонија би можело да се случи Косово сценарио? Дали верувате дека ова е чекор кон создавање на голема Албанија?

Н.Г. „Албанците треба да ги  бараат сите права. Ако Заев се повлече, сите албански политички сили итно треба да се здружат и да помогнат да се одржи референдум за прогласување независност. Албанците од ОВК, изјавија дека по секоја цена мора да се брани Илирида (дел од Македонија која Албанците бараат да се отцепат). Ние денес им кажуваме – вие не сте сами, Албанија е со вас! Заедно можеме да ја браниме светата земја Илирида. Таа е албанска! Албанија со четири вилајети, Албанија со осум милиони Албанци“. – Ова е цитат на албанската пратеничка Месиле Дода која е коалициски партнер на премиерот Еди Рама, еден од креаторите на Тиранската платформа. Дали има потреба да се коментира таква изјава? Ние го осудуваме тоа и чувствуваме обврска да преземеме се што е во наша моќ, за да се спречи реализацијата на ваквите националистички идеи за голема држава.

Странските медиуми објавија дека во случај на криза во албанско-македонските односи може да дојде до натамошно разгорување на конфликтот на Балканот?

Н.Г.Често ние сме биле сведоци конфликти од едно место да се прелеат на друго место. Балканот е специфично подрачје. Тука се прекршуваат многу регионални, но и глобални интереси, за жал, фрлени искра во една земја може запалат оган и во останатите земји. Гледаме дека има големи тензии во неколку земји во регионот. Би било наивно да се исклучи било какво  сценарио, но наша одговорност е да не се дозволи ситуацијата да ескалира.

Некои македонски медиуми објавија ваша изјава во која Џорџ Сорос го обвинувате за главен поддржувач на Заев?

Н.Г.СДСМ и неговите невладини организации под контрола на Сорос работат во целосна симбиоза. Во текот на изминатите 20 години, Сорос го узурпира целиот граѓански сектор во Република Македонија и го стави на располагање на СДСМ. Помошта е и финансиска и кадровска и логистикча. Сведоци сме дека луѓето од невладините организации под контрола на Сорос преку ноќ станаа пратениците на СДСМ и ја бранат политиката на таа партија. Се работи за лажен НВО сектор.

Дали ги имате симпатиите на Русија, со оглед дека од Кремљ дојдоа пораки за поддршка на вашата иницијатива за нови избори?

Н.Г.За тоа дали постојат симпатии најдобро е да ја побарате официјална Москва. ВМРО-ДПМНЕ е прозападно ориентана партија и една од стратешките приоритети е членството во ЕУ и НАТО. За мене, не беше неочекувана дека Русија има свои интереси на Балканот и во Македонија. Верувам дека секој прави проценки за своите позиции и интереси, но она што мене ме интересира е интересот на Република Македонија и нејзините граѓани.

Дали мислите дека Доналд Трамп ќе го олабави притисокот на САД?

Н.Г.Јас не сум човек кој верува и игра на странска помош или мешање на странски сили во внатрешните работи на Република Македонија. Верувам дека луѓето се доволно зрели за да одлучат за себе дали им е потребена тиранската платформа или не. Дали им треба редефинирање на државата или не? Дали е приоритет новиот закон за употреба на јазиците или економија? Дали е важно правилното победник со победник или не? Дали функцијата Претседател на Собранието е предмет на пазарење меѓу партии и коалиции? Ние сите овие прашања ги ставивме како предлог теми за дискусија во планот за кој веруваме дека може да биде излез од актуелната политичка криза. Со новата администрација во Вашингтон, имаме блиски односи, тоа е сè што можам да кажам.

Иванов за ХТВ: 67-те потписи се добиени под уцена од албанските партии

Gjorge-Ivanov

Заев е пред се многу исплашен. Преплашен. Затоа што очигледно не го испорачал тоа што се очекувало од него. Влегол во туѓа игра во која што не може сега да излезе. Тој сега прави грешки. Кога е човек исплашен прави грешки. Тие негови грешки сега го внесуваат во многу потешка состојба од онаа кога почна сево ова. Кога сакаше преку снимки, кои како што вели тој, ги добил од странски служби, да ја сруши легално избраната Влада на Република Македонија, изјави претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов во интервјуто за Хрватската Телевизија, одговарајќи на прашањето која е причината за постапките на Заев.

Во интервјуто за ХТВ, Иванов посочува дека лидерот на СДСМ, Зоран Заев, 67-те потписи ги добил под уцена од албанските партии да прифати платформа која како што нагласи тој, е донесена во Кабинет на премиер на туѓа држава.

-Доколку јас дадам мандат на некој што прифатил платформа на туѓа држава, согласно нашиот Кривичен закон, членот 308, ја рушам независноста на државата. Во членот 308 изричито стои: тој што би ја довел државата во подредена состојба и зависност на друга државност се казнува до пет години, вели македонскиот претседател.

Според Иванов, ниту Уставот, ниту неговата совест, ниту свечената заклетва која ја дал како Претседател на Република Македонија, не му дозволуваат да го даде мандатот на Зоран Заев и да си дозволи да ја доведе Македонија во подредена состојба и зависност од друга држава.

– Мојата заклетва се разликува од другите  јавни функции и таму стои дека јас морам совесно и чесно да ја обавувам функцијата Претседател на Република Македонија. Да ги почитувам Уставот, законите, но и територијалниот интегритет, сувереноста и независноста на државата, вели Иванов во интервјуто за  ХТВ.

Иванов во интервју за ХТВ: Државниот интерес е приоритет при секоја моја одлука

Ivanov-HRT-2

Сите албански политичари кои поаѓаат од интересите на Република Македонија се конструктивни соговорници и секој што поаѓа од интересите на граѓаните што живеат во Македонија. За се има решение ако се разговара, ако има дијалог. Ако вие немате дијалог, како ќе дојдете до решение. За се треба да се разговара, па и за сите прашања што тие сега ги отвораат со платформата. За се треба да се разговара, но да се знаат кои се интересите на државата, вели македонскиот претседател Ѓорге Иванов во интервјуто за хрватската национална телевизија ХТВ, на прашањето кој е конструктивен партнер од албанскиот блок со кој може да се разговара за излез од политичката криза.

– Никој не посакува војна, или пак конфликт. Затоа што нема семејство во Македонија кое не страдало од двете балкански војни, светските војни, студената војна, конфликтот во 2001 година.  Затоа и протестите што сега се случуваат се толку мирни и достоинствени, што никој не спомнува било каква состојба на конфликт, додава Иванов.

На прашањето како ги коментира одредени написи за редефинирање на Балканот по пат на вооружен конфликт, како и заканите по опстојувањето на македонската држава, претседателот Иванов оценува дека таквите географски мапи се проекција на желби, а не на реалност.

– Ништо ново од тоа. Во кризни моменти, пак се враќаат старите приказни, стари мапи и стари карти за да ве заплашуваат. Македонија опстојувала и кога немала своја држава. Сега кога имаме своја држава настојуваме да си ја сочуваме својата сопствена држава.  Затоа, грижата за државата и државниот интерес се приоритет при секоја одлука која се носи од моја страна, изјави претседателот Иванов во интервјуто за хрватската национална телевизија ХТВ.

Иванов во интервју за ХТВ: Само со здрав разум и дијалог ќе дојдеме до решение

Ivanov-HRT-1

Суштината на платформата е да се смени уставното уредување на Република Македонија. Тоа значи, Македонија од мултиетничко општество и унитарна држава да постане биетничка. За споредба би можеле да кажеме, Македонија да постане еден Кипар, само што Македонија не е остров, вели претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов во интервјуто за емисијата „1 на 1“ на хрватската национална телевизија, ХТВ.

Македонскиот претседател во телевизиското интервју ја образложува тиранската платформа и ги изнесува своите ставови за политичката состојба во земјата и можните решенија за излез од кризата.

Во однос на платформата од Тирана, Иванов вели дека нејзината намера е албанскиот јазик да се изедначи со македонскиот и да се промени уставниот амандман кој произлегува од Охридскиот рамковен договор, согласно кој, заедниците во Македонија своите права ги добиваат врз основа на нивната застапеност од 20 насто во државата.

-Значи интенцијата на платформата од Тирана е тие 20 проценти да се променат, албанскиот јазик да биде ист со македонскиот. И со тоа се ускратуваат стекнатите права што ги има во Македонија.  Бидејќи, Турците имаат општина каде службен јазик е турскиот јазик. Училиштата се на турски јазик. Ние имаме ромска општина, каде што ромскиот јазик е службен јазик, службениот весник е на ромски, школите се на ромски јазик, исто така и Србите имаат општина на српски јазик. Така што, со платформата од Тирана тие права би припаднале само на една заедница. Само Албанците би имале права, вели Иванов.

Запрашан како ги коментира заговорите за конфедерација на Македонија, Иванов одговара дека тоа е она што ги предизвика илјадници граѓани повеќе од месец дена да се на улиците.

-Со таа тиранска платформа, Македонија престанува да постои таква како што ја знаеме. Затоа што со таа биетничност и бијазичност што се промовираат, ние имаме два сегменти во Македонија кои се и етнички и религиозно и јазично различни. Се јавува длабок расцеп. Тогаш, граѓаните со сигурност се сомневаат во намерите на тие што ја подготвувале таа платформа. Целта не е да се обедини Македонија, туку Македонија да биде преодна фаза во создавање, можеби ќе кажам потежок збор, на трета албанска држава, изјави македонскиот претседател во интервјуто за ХТВ.

На прашањето како и дали ЕУ може да помогне во решавањето на политичката криза во Македонија, Иванов вели  дека на министерскиот совет е отворено прашањето за платформата од Тирана, но тоа јавно не се соопштува.

-Не можат јавно да ја осудат, затоа што би настанале и проблеми за главниот актер, односно за Еди Рама. Во Албанија би било проблем кога тој би се повлекол од таа платформа. Така што состојбата е сега многу покомплексна отколку што беше претходно, изјави Претседателот.

За тоа како гледа излез од политичката криза и дали нови избори би претставувале решение, македонскиот претседател вели дека состојбата на некој начин сега е блокирана, но и дека влијанието на надворешните актери е премногу силно.

Затоа треба здрав разум, да се седне и да се разговара. Затоа што секогаш се можни решенија, вели Иванов и додава дека тој како претседател досега учествувал во изнаоѓањето на две такви решенија, посочувајќи ги лидерските средби и им порача на парламентарните партии дека мора да најдат начин прво да изберат претседател на Собранието за да се отстрани правната пречка за определување на мандат.

-Потоа, да се каже дека приоритет се европските реформи, а не туѓи платформи. Тие туѓи платформи доведуваат да се создаде Влада која што ќе биде уценета и која нема да ги исполнува барањата на граѓаните. Во Македонија имаше над 90 проценти поддршка за Европската унија. Сега, таа се сведува на 70 насто. Продолжи да паѓа, затоа што се гледа немоќта да се најде решение, бидејќи се бавиме со последиците, а не со причините, вели Иванов предупредувајќи за последиците од кризата и можно нејзино пресликување и во други земји кои се во слична состојба.

Во интервјуто за ХТВ, претседателот Иванов меѓудругото говори за лидерот на СДСМ Зоран Заев, за мигрантската криза, за заканите по опстојувањето на македонската држава, за односите со Москва и Вашингтон, како и за односите на Македонија со Грција низ призма на спорот со името.

Димитриев: Владата функционира нормално и тоа е наша обврска кон граѓаните (ВИДЕО)

Emil-Dimitriev-TV-Sitel

Владата функционира во едни специфични услови, меѓутоа функционираме согласно закон и без разлика што изборите поминаа и нема формирано нова влада, државата не може да престане да функционира и сето она што го претставува државниот апарат – рече премиерот Емил Димитрив, во дневникот на „Сител телевизија“.

– Државата мора да ги обавува сите оние функции кои во крајна цел се во интерес на самите граѓани, исто така има и агенда за меѓународно претставување на земјата и владата функционира најнормално, одржува редовни седници и функционираме во полн состав и во владата учествуваат министри од сите политички партии кои што ја сочинуваат коалицијата и се така ќе функционираме додека парламентот не одлучи поинаку. Тоа е наша обврска, ние имаме одговорност кон граѓаните за сите секојдневни потреби да ги сервисираме мора да функционираат болниците, училиштата, да ги реализираме проектите кои што граѓаните ги чекаат и се неопходни, така да доколку продолжи ваквата состојба оваа влада ќе функционира и ќе ги сервисира своите обврски редовно кон граѓаните кои што го очекуваат тоа од нас – потенцираше Димитриев.

Танески: Со албанската платформа Заев го враќа долгот на странските разузнавачки служби

Nenad-Taneski

Европа никогаш не била позаинтересирана Македонија да ја има под свое, а за соседите да ги одблокираат интеграциските процеси на Македонија, бараат исполнување на нивните услови. Оттука секој си бара начин како да го оствари својот интерес, кој секогаш завршува врз грбот на најслабиот, во случајов Македонија, вели професорот Ненад Танески во интервју за „Република“

По првите објавени нелегално прислушувани разговори од страна на Зоран Заев во февруари 2015 година, ретко кој имаше храброст гласно да зборува за тоа што се крие зад „чадот“ од „бомбите“ на лидерот на опозицијата, а уште помалку да прогнозира кога може да се очекува расплет на кризата и нормализирање на состојбата. Еден од ретките што уште тогаш најавуваше „долг период на политичка нестабилност“ е универзитетскиот професор Ненад Танески, кој во интервју за „Република“ оцени дека станува збор за „голема игра на големи светски актери“, а неговите процени беа дека „крајот на кризата не може да се види пред 2018 година“. Докторот на безбедносни науки, два месеца по почетокот на објавување на бомбите, исто така, предупреди дека „Заев ќе стане заложник на своите „пријатели од надвор“ и најави: „ако еден ден овој човек дојде на власт, поголем дел од својата работа ќе мора да го посвети на странските разузнавачки служби, на кои ќе им должи големи услуги“.

Велат ако не сте сигурен дали некој точно ја предвидува иднината, вратете се во минатото и погледнете што зборувал за сегашноста. Од денешен аспект, Вашите прогнози за развојот на кризата, за жал, се покажаа точни. Пред две години ѝ останавте должен на јавноста да објасните зошто сметавте дека кризата ќе се одложи толку долго и зошто разрешницата ќе треба да ја чекаме до 2018 година?

ТАНЕСКИ: Да бидам искрен, кога се прават анализите за развој на настаните дури и да ги имате сите точни информации, дури и да сте ги зеле предвид сите можни и помалку можни сценарија, тешко е прецизно да го предвидите резултатот. Колку и да ги гледаме, државите, меѓународните организации, бизнис-центрите како субјекти што имаат предвидени интереси, сепак тие субјекти се водени од поединци и од групи. Секој од нив дејствува во зависност од својот карактер, лични убедувања, некогаш и пријателски врски. Но, сепак, колку што правите потемелна анализа изгледите да погодите ви се поголеми. Во тој период имав предвид неколку клучни моменти. Прво, изведбата на геостратегиските проекти на Русија со „Турски тек“ и на Кина со „Патот на свилата“. Реализацијата на овие два проекта е во спротивност на интересите на САД и на Европската унија. Реализацијата на тие проекти директно ќе влијае на намалување на економската моќ на САД и на Унијата, но и на намалување на профитот на корпорациите во овие земји. Реализацијата (дали ќе се реализираат или не) на овие два проекта што се корисни за Македонија би требало да заврши во 2018 година. Тоа беше едната варијабла земена во анализата. Втората клучна претпоставка беа претседателските избори во САД, како и изборите што треба да се случат во Франција и во Германија. Значи, колку и да сакаме да мислиме дека во западниот свет владеат вистински демократски системи, сепак, реалноста е малку поинаква. И западните држави што извезуваа демократија се западнати во квинслиншки односи со бизнис-центрите, односно центрите на моќ, и, на некој начин, се управувани од нив. Ова тврдење најлесно се докажува преку недоследната политика на ЕУ за исто прашање, но за различни субјекти. На Балканот има и премногу такви недоследности. Центрите на моќ што ги контролираат државните претставници и преку нив ги спроведуваат сопствените интереси, сигурно, ги зеле предвид и изборите што доаѓаат. Оттаму беше лесно да се претпостави дека и едната и другата страна, Западот наспроти Истокот, имаат доволно време да причекаат развојот на настаните да не го силуваат во насока на своите интереси, а притоа солидно да го изработат теренот. Па, така беше повеќе од јасно дека нема да се избрзува со избори сѐ додека анализите не покажат поволен резултат. Односно, резултат со кој ќе имаат можност за маневри. Веројатно, како што поминува времето, сѐ појасно се гледа целата заднина, намерите на надворешните фактори и нивните фаворити. За волја на вистината, источната страна има помала потреба да фаворизира страна бидејќи користа за Македонија од реализацијата на овие два проекта ќе биде сериозна, па, веројатно, играат на опцијата дека дури и да победи фаворитот на нивниот непријател ќе имаат простор за маневрирање. Западната страна, пак, ја поддржува опцијата, која, според нивната математика, ќе покаже сервилност, а со тоа и заштита на нивните интереси. Значи, да се разбереме, целата приказна нема врска со демократски вредности, со човекови права, со евроинтеграции, пријателски или добронамерни односи, туку има врска само со геополитички интереси, а сето наброено се само механизми за нивно остварување. Засега само преку употреба на мека моќ.

Nenad-Taneski-int236-4

Веднаш по објавувањето на првите нелегални прислушувани разговори од страна на Зоран Заев, за кои од објавена видеоснимка слушнавме како самиот признава дека ги добил од странска служба, Ве прашав: „Ако Заев сега како опозиционер има тесна соработка со странски елементи, како ќе работи некогаш кога ќе дојде на власт?“ Вие тогаш ми одговоривте: „Ако еден ден овој човек дојде на власт, ќе мора да го исплати долгот“. Кажете ми што треба Заев да им испорача на странските разузнавачки служби откако ќе дојде на власт?

ТАНЕСКИ: Јас тука не би можел да шпекулирам кој е договорот меѓу нив. Но тоа што е очигледно е веќе покажаната сервилност на Заев. Дали доколку формира влада од него ќе се бара брза промена на името, или разрешување на сите отворени прашања со соседните држави-членки на ЕУ, односно НАТО, тоа можам само да го претпоставувам од тоа што е јавно кажано. Знаете, нашите соседи Албанија, Бугарија и Грција, со нивното членство во воено-политичкиот блок на западноевропските држави се во позиција преку примена на сила (во случајов вето) да си ги остваруваат своите национални интереси. Свесни се дека ова е многу поволен момент. Европа никогаш не била позаинтересирана Македонија да ја има под свое, а за соседите да ги одблокираат интеграциските процеси на Македонија бараат исполнување на нивните услови. Оттука секој си бара начин како да го оствари својот интерес, кој секогаш завршува врз грбот на најслабиот, во случајов Македонија. Тоа што оди в прилог на ова тврдење е усвојувањето на најавената Резолуција со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот 1912-1956 година. Со оваа Резолуција, всушност, ниту ќе бидат унапредени правата на Албанците, ниту ќе се подобри нивниот живот во Македонија, а ќе ги нарушиме односите со Србија. Не би сакал да навлегувам подлабоко во елаборирање на ова прашање зашто тоа ќе нè врати на Букурешкиот договор и ќе отвори многу други прашања, но, сепак, ќе нагласам дека ако се донесе таа резолуција, Македонија сама ќе си ги скрати алтернативите, односно можностите во меѓународните односи, а можно е таа Резолуција да има и егзистенцијално влијание врз Македонија. Но, постојат и прашањата поврзани со Резолуцијата на кои треба да ви го одговорот правниците, како се утврдува геноцид, кој е надлежен, кога воопшто почнува да се употребува како термин и од кога претставува кривично дело за меѓународното право. Ова не е мој домен и јас не би навлегувал во ова прашање подлабоко, но, за споредба, тоа е слично како да донесеме резолуција за осуда на компјутерски криминал во 18 век.

Во интервјуто што го правевме еден месец пред случувањата во Диво Насеље предупредивте дека „сценаристите може да активираат дополнително сценарио ако примарното („бомбите“ на Заев) помине неуспешно, сѐ во насока на промена на власта“. Колку и да се обидуваа сценаристите да ја препишат одговорноста за организирањето на терористичкиот напад на ВМРО-ДПМНЕ, денес сѐ појасни се политичките и криминални врски на учесниците во Диво Насеље со СДСМ, но и со нивните надворешни пријатели. Очекувате ли сега слично сценарио на странските разузнавачки структури за поддршка на албанската платформа и инсталирањето на Зоран Заев во премиерската фотелја?

ТАНЕСКИ: Видете, реализацијата на сценариото за промена на власт се приближува кон крајот. Но, многу делови од тоа сценарио не одеа како што се очекуваше. Односно, по бомбите, и по финансиското засилување на опозицијата, очекувањето беше дека СДСМ ќе добие поголема поддршка. Откако првите анкети покажуваа дека пресметките не се исполнуваат, во недостиг на гласови се посегна по албанскиот електорат. Во тој пазар, како и во секој, не може само едната страна да добива, а другата да губи, па, веројатно, се тргувало со прашања, кои подоцна беа застапени во платформата. Но, тие прашања не биле прашања за тргување на албанските партии, туку на СДСМ. Односно, врз основа на тие прашања СДСМ ги доби гласовите од Албанците, а албанските партии ги загубија. Всушност и затоа платформата не е ниту во една изборна програма на албанските партии, туку се појавува отпосле. Албанските партии, пред сѐ, ДУИ, сфаќаат дека мора да ја поддржат платформата, зашто во спротивно би загубиле уште повеќе гласови, а Заев, кој тргувал со овие прашања, сега, наводно, ги поддржува отпосле. Значи, реално, прашањата од платформата биле адут во предизборието, а сега се адут за состав на влада. Но, не се тие реални барања и потреби на Албанецот граѓанин во Македонија, нормално, не се ниту спротивни на интересите на Албанците во Македонија, но вистината е дека тие се дел од политиката на Албанија во насока на остварување на идејата за Голема Албанија, која имаше поддршка од претходната администрација на САД.

Nenad-Taneski-int236-2

За можноста од примена на планот „Б“ за уривање на власта тогаш сметавте дека „целта нема да биде конфликт во кој повторно ќе треба да се вмешуваат надворешни олеснувачи за да се смири ситуацијата, туку, веројатно, само притисок за промена на власта и поставување нови ‘попослушни’ лидери по нечија туѓа мера“. Како сега го цените развојот на ситуацијата? Можен ли е конфликт од поголеми размери, сличен на тој од 2001 година?

ТАНЕСКИ: Знаете, за еден истражувач и аналитичар многу е лошо ако постои субјективен фактор, кој не му дозволува објективно да ги согледа сите параметри. Во случајов, јас не посакувам конфликт. Но и од тоа што го гледам, читам и разбирам, не би требало да има меѓуетнички конфликт. Во моментов Европа не посакува конфликт. Проблемот со бегалците само се зголемува, веројатно така и ќе продолжи, па сигурно не им треба и нов бран бегалци. Кај внатрешните субјекти, повторно, не мислам дека постои интерес и подготвеност за меѓуетнички конфликт. Сепак, колку-толку 2001 година нѐ научи дека човечките жртви немаат цена, а на крајот сѐ завршува на тркалезната маса. САД, од друга страна, сега имаат внатрешни проблеми, но и посериозни проблеми во Пацификот со Кина, па сигурно Балканот не е приоритет. Остануваат само центрите на моќ застапени во групацијата Билдерберг во чијашто агенда и интерес, покрај контрола на регионов, е и воен судир меѓу САД и Русија. Под нивни притисок официјална Европа не ја осудува албанската Платформа и не бара нејзино повлекување, што во други ситуации, сигурно, би се случило, посебно ако се појави вакво барање од руското малцинство во балтичките држави. Додека сѐ уште администрацијата на Трамп нема целосна контрола над разузнавачките служби и армијата, постои можност да се заплеткаат тие односи прво тука на Балканот, поради многубројните замрзнати конфликтни прашања меѓу балканските држави, кои, по потреба, можат да се активираат и да претставуваат иницијална каписла за заземање страна во конфликт, но и пошироко, што би значело конфликт од поголеми размери.

Евентуалната ескалација на ситуацијата во Македонија не само што може да ја втурне земјата во големо крваво сценарио, туку може да го запали целиот регион. Кому му е од интерес таков развој на настаните?

ТАНЕСКИ: На тие што треба да профитираат од „Трансјадранскиот тек“ и на тие што не сакаат да им се намали профитот и да загубат по реализацијата на „Турски тек“ и на „Патот на свилата“. А тие се истите што профитираат од војни. Односно, тоа се тие центри на моќ, кои целосно ја контролираат западноевропската и американската економија, а имаат сериозно учество во светската економија. За нас позвучни имиња од членовите на групацијата Билдерберг се Бил и Хилари Кинтон, Џорџ Сорос, Јап де Хоп Шефер, Дејвит Рокфелер, Хенри Кисинџер итн.

Тогаш велевте дека од „чадот“ на бомбите на Заев не ја гледаме големата слика, а таму, на меѓународната сцена се пишува нова историја. Мнозинството Македонци ја препознаа опасноста од разнебитување на државата и излегоа на улица во одбрана на татковината. Но, колку народот е реален фактор што може да спречи реализација на вакви опасни сценарија?

ТАНЕСКИ: Место народот, тука можеме да го употребиме терминот јавното мислење. Под притисок на јавното мислење, Шпанија излезе од Ирак, Меркел ретерираше во однос на бегалската криза, и да не набројувам. Значи, притисок може да издејствува промени во политиката, посебно во демократските држави. Но, доколку власта нема слух за барањата на демосот и тврдоглаво не се откажува од предвидената политика, таа станува казнета на наредните избори. И тука нема ништо страшно ако не се работи за прашања од животен интерес на државата, односно ако не се работи за политика што го загрозува опстојувањето на државата и со чиешто спроведување би се предизвикале трајни деформации. Се плашам дека Резолуцијата и дел од платформата имаат таква моќ.

Nenad-Taneski-int236-3

Дефинитивно, историјата ќе го запише ова време како пресвртница, судбоносен период за Македонија. Сепак, има добар дел од македонските граѓани што не само што не ја гледаат опасноста, туку и ги навредуваат другите, кои се осмелуваат да застанат во одбрана на татковината, дека се „фашисти“, „пијаници“, „битанги“… На што се должи тоа? На силната специјална војна од надвор против сите тие што ја бранат државата или, пак, кај дел од македонскиот народ, навистина, целосно е загубено национално чувство?

ТАНЕСКИ: Ова прашање повеќе е од областа на психологијата. Мислам дека невоспитанието, омразата и гневот што се истура во овој период не е толку дел од специјалната војна колку што е дел од нашата (не)култура. Преку динамиката на социјалните мрежи, всушност, се видовме кои сме, што сме и колку вредиме. Најчесто во недостиг на аргументи се посегнува по агресија, која најлесно се манифестира од затскриени профили или дури и од јавни. Но, да бидеме искрени, секогаш е полесно да се навредува соговорникот доколку не се гледате в очи. И лошо е ако цела група идентификуваме со поединци, кои колку и да се гласни, имаат име и презиме и зборуваат од свое име, а не од име на целата група во која припаѓаат.

Пред две години, кога светот беше на чекор од нова студена војна, Џон Кери јавно соопшти дека Македонија е на линија на огнот. Што може да очекуваме денес, по промената на администрацијата во Вашингтон? Има ли волја кај Доналд Трамп да ја избрише таа линија и, конечно, да се смири целиот Балкан?

ТАНЕСКИ: Македонија сѐ уште е на линија на огнот и ќе остане, поради тоа што го кажавме досега. Во однос на Македонија, секако, подобро е што победи Трамп а не Хилари, но не треба и да се надеваме премногу дека сега Трамп ќе нѐ спаси со волшебно стапче. Очекувам да се намали притисокот на САД врз Македонија, но тоа не може да се случи преку ноќ. Од друга страна, САД воопшто не се виновни што во Македонија и меѓу Македонците не постои национален консензус за многу прашања, што за 25 години не успеавме да направиме стратегија за разрешување на спорните прашања со соседите, што не успеавме да имаме подинамична надворешна политика и сериозни дипломатски претставници што ќе лобираат за нашите национални интереси. Значи, многу од проблемите со кои се соочуваме произлегуваат од нас самите, а тоа нѐ прави уште покревки и лесни за манипулација.