СКАНДАЛОЗНО ТВРДЕЊЕ: На Балканот ќе се менуваат границите порано или подоцна – Ќе бидат повлечени во Македонија!

Mapa-Balkan

На Балканот, порано или подоцна ќе дојде до менување на границите, тврди поранешниот заменик шеф на ЦИА за Балканот, Стивен Мејер.

Како што тврди, нови граници најверојатно ќе бидат повлечени во Македонија, но и на Косово.

Тој смета дека ЕУ нема решение за Балканот, а дека САД  не го интересира премногу Балканот.

-БиХ денеска е подалеку од тоа да биде единствена држава, отколку во било кој друг момент во минатото. Прашањето за Косово станува сериозно, а Македонија е во сериозно пропаѓање со месеци. Во исто време, ЕУ нема одговор на прашањата кои го мачат Балканот, вели Мејер за Новости.

Мејер додава дека евентуалната промена на граници меѓу Албанија и Македонија може да доведе до создавање на голема Албанија, но дека тоа не би наишло на поддршка на САД.

-Сепак важно е да се има на ум дека Вашингтон не е премногу заинтересиран за Балканот. Трамповата администрација нема посебно да реагира ако овие промени се случат по мирен пат, слично на начинот, на кој да решеме Црна Гора дојде до независност- вели овој аналитичар.

На прашањето каква судбина ја очекува Македонија, Мејер вели: Ако Црна Гора и Косово можат да бидат независнсот, намалената Македонија би го можела истото. Но тоа можеби не е најдобар правец за дејствување на таа, помала Македонија. Во тој случај за нив би било мудро да ја разгледаат можноста за федерална заедница со Србија.

Робин О’Нил: За мир на Балканот, Македонија веднаш да стане членка на НАТО

Robin-ONil

Медијаторот во грчко-македонскиот спор Робин О’Нил смета дека Македонија треба да стане членка на НАТО без натамошно одлагање.

– Силно ја поддржувам иницијативата на поранешниот премиер Никола Груевски за Македонија да стане членка на НАТО без натамошно одлагање. Македонија веќе се има истакнато со рекордна поддршка за операциите на НАТО, дури и без да се биде членка на Алијансата, изјави амбасадорот и медијатор во грчко-македонскиот спор Робин О’Нил за програмата „Гласот на народот“ на Радио Слободна Македонија.

За мир на Балканот, додава О’Нил, Македонија мора веднаш во НАТО.

– Со целосното членство во НАТО, Македонија ќе игра важна улога во обезбедувањето на стабилноста на балканскиот регион. Со зачленувањето на Македонија во НАТО ќе отпаднат сите идеи и апетити за големи држави или други сценарија, односно идеи за прекројување на геополитичката мапа на Балканот, вели О’Нил.

Британскиот амбасадор смета дека Македонија сега треба да аплицира за членство во НАТО како ПЈРМ и да не се дозволи какво било попречување од страна на Грција на патот за полноправното членство во Алијансата.

– Се разбира, прашањето за севкупното прифаќање на меѓународното име Република Македонија и натаму останува да се реши, но сега никој не смее да дозволи и да застане на патот на Македонија да стане членка на НАТО под референцата ПЈРМ, изјави амбасадорот и медијатор во грчко-македонскиот спор Робин О’Нил.

Од канализација до кантонизација: Платформата основен услов за новата Тиранска влада во Македонија

Sela-Zaev-Ahmeti

Зар прин­ци­пи­те за ко­а­ли­ци­ра­ње не беа до­го­во­ре­ни пред под­др­шка­та на „си­те без ВМРО-ДПМНЕ“? Тие прин­ци­пи, и по­крај га­ран­ци­и­те, ги по­кри­ва­ат и до­го­во­ре­но­то екс­прес­но во­ве­ду­ва­ње дво­ја­зич­ност ме­ѓу За­ев и Се­ла, ка­ко и дру­ги де­ло­ви од ти­ран­ска­та пла­тфор­ма. Прин­ци­пот на кон­сен­зу­ал­ност, пак, мно­гу ве­ро­јат­но се од­не­су­ва и на Фрч­ко­ви­от прин­цип за „ро­ти­рач­ки пре­ми­ер“. Та­ка ка­ко што по швај­цар­ски прин­цип се на­ве­сти­ја и са­мо­стој­ни ал­бан­ски те­ри­то­рии со сво­ја ма­тич­на еви­ден­ци­ја и со сво­ја по­ли­ци­ја. Па зо­што да не и по прин­ци­пи­те на Ге­ро­ски за ло­кал­ни вла­ди, пар­ла­мен­ти, за дво­е­ње на др­жа­ва­та по ет­нич­ки ос­но­ви.

Ако не­кој им ве­ру­ва на збо­ро­ви­те на ман­да­та­рот За­ев, тој и не­го­ви­те со­у­чес­ни­ци со де­но­ви „ги до­го­ва­ра­ат прин­ци­пи­те“ по кои ќе ја пре­кро­ју­ва­ат ид­ни­на­та на ова пар­че зем­ја. Де­нес тоа мо­дер­но го на­ре­ку­ва­ат до­го­ва­ра­ње прин­ци­пи, а се од­не­су­ва на до­го­во­ре­но­то „ре­де­фи­ни­ра­ње“, што, пак, е мо­дер­но­то име за фе­де­ра­ли­за­ци­ја и за раз­не­би­ту­ва­ње на др­жа­ва­та. Си­те, всуш­ност, мол­чат де­ка прин­ци­пи­ел­но че­ка­ат да им го до­ста­ват спи­со­кот што ќе би­де во но­ва­та вла­да и да­ли прин­ци­пи­ел­ни­те стра­те­ги­ски парт­не­ри наш­ле ме­сто за си­те или са­мо за со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те и за дов­че­раш­ни­те тен­дер­џии, ин­те­гра­тив­ци­те, за ид­но­то пре­кро­ју­ва­ње на гра­ни­ци­те.

Па, ина­ку, за ка­кви тоа „прин­ци­пи“ се до­го­ва­ра­ат се­га, ако ве­ќе по­ло­ви­на го­ди­на е јас­на ко­а­ли­ци­ја­та и под­др­шка­та за кре­и­ра­ње но­ва ид­ни­на во Ма­ке­до­ни­ја на „си­те без ВМРО- ДПМНЕ“? Зар прин­ци­пи­те за по­ли­тич­ко ко­а­ли­ци­ра­ње не би тре­ба­ло да би­дат до­го­во­ре­ни пред да се да­де под­др­шка за не­ко­го за фор­ми­ра­ње пар­ла­мен­тар­но мно­зинс­тво и по­на­та­му вла­да? Или по­втор­но во Ма­ке­до­ни­ја се поч­ну­ва со но­ви прин­ци­пи? Зар не беа до­го­во­ре­ни прин­ци­пи­те ме­ѓу Се­ла и За­ев пред, за вре­ме и по за­ед­нич­ка­та „а ка­пе­ла кон­церт“ во Берн, од ка­де што, спо­ред ви­де­а­та од на­ста­пи­те, сѐ е ве­ќе јас­но за ка­кви прин­ци­пи ста­ну­ва збор?

Да би­де­ме пре­циз­ни, „прин­ци­пи­ел­ни­те“ тре­ба да нѐ уве­рат де­ка ток­му Зо­ран За­ев, Али Ах­ме­ти, Зи­ја­дин Се­ла и Би­лал Ка­са­ми се­га се­ри­оз­но раз­го­ва­ра­ат за прин­ци­пи за кои збо­ру­ва­ат ве­ќе ед­на го­ди­на, а се од­не­су­ва­ат на ре­де­фи­ни­ра­ње, на по­дел­ба по ет­нич­ка ли­ни­ја на по­ли­ци­ја­та, обра­зо­ва­ни­е­то, здрав­ство­то, а обе­ди­ну­ва­ње за ме­ну­ва­ње на име­то на др­жа­ва­та, ја­зи­кот, зна­ме­то, хим­на­та…

Ток­му за ја­зи­кот, ге­не­рал­ни­от се­кре­тар на пар­ти­ја­та на Се­ла, Ар­бен Та­ра­ва­ри од Дви­же­ње­то за ре­фор­ми во ДПА, откри де­ка „прин­ци­пи­ел­но“ За­ев ап­со­лут­но при­фа­тил „дво­ја­зич­но­ста да би­де екс­прес­на“. Отка­ко, пак, Се­ла наг­ла­си де­ка не по­стои оп­ци­ја Ти­ран­ска­та пла­тфор­ма да би­де оста­ве­на на­стра­на, ка­ко и де­ка тој не дал ни­ка­ква га­ран­ци­ја на „не­кој­си пре­тсе­да­тел“.

– Дво­ја­зич­но­ста да би­де екс­прес­на, кол­ку што е мож­но по­бр­зо да се пра­ват из­ме­ни­те во Из­бор­ни­от за­ко­ник. И тој (За­ев) е за­ин­те­ре­си­ран да го ре­ши ова, при­фа­ќа да се пра­ват та­кви из­ме­ни… Ду­ри по­ста­вив­ме ро­ко­ви во кое вре­ме тре­ба да се ре­а­ли­зи­ра­ат за да соз­да­де­ме за­ем­на до­вер­ба де­ка во ид­ни­на ќе функ­ци­о­ни­ра оваа ко­а­ли­ци­ја, ако функ­ци­о­ни­ра зо­што да не­ма со­ра­бо­тка – откри­ва па­ри­ја­та на Се­ла. Тол­ку од га­ран­ци­и­те и прин­ци­пи­те на За­ев.

Ако се др­жи­ме до прин­ци­пи­те, да­ли пред не­кол­ку ме­се­ци За­ев не ја прет­ста­ви ка­ко про­гра­ма на Вла­да­та сво­ја­та ра­ко­твор­ба­та, или прин­ци­пи­ел­но са­ка­ше да ги из­ма­ми си­те де­ка де­мек не по­стои пла­тфор­ма од Ти­ра­на и де­ка тоа не­му не му е на па­мет да го ис­пол­ну­ва? За кои прин­ци­пи и про­гра­ма се­га, на­вод­но, пре­го­ва­ра?

Ка­де е прин­ци­пи­ел­но­ста на ман­да­та­рот? Ко­га За­ев бил и е прин­ци­пи­е­лен, пред на­ста­пот во Берн, со пла­нот за ка­на­ли­за­ци­ја или ко­га во Берн ве­ту­ва­ше кан­то­ни­за­ци­ја; ко­га ја прет­ста­ву­ва­ше „Про­гра­ма­та на Вла­да­та“ и твр­де­ше де­ка не­ма пла­тфор­ма ту­ку про­гра­ма или ко­га ги до­го­ва­ра­ше за­ко­ни­те во Ма­ла Ре­чи­ца; ко­га ја чи­та­ше га­ран­ци­ја­та во ви­ла­та на пре­тсе­да­те­лот на др­жа­ва­та или се­га за вре­ме на прин­ци­пи­ел­ни­те пре­го­во­ри да­ли за­ко­нот за ја­зи­ци ќе „оди“ пред или по из­бо­рот на вла­да?

Си­те овие пра­ша­ња прин­ци­пи­ел­но ја ма­чат јав­но­ста; би­деј­ќи са­мо еден ден отка­ко прин­ци­пи­ел­но под­не­се га­ран­ции до пре­тсе­да­те­лот на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја, до­ку­мент што се по­драз­би­ра и ка­ко вид „ус­лов“, де­ка не­ма да ги га­зи прин­ци­пи­те на де­мо­кра­ти­ја­та, прин­ци­пи­те на су­ве­ре­но­ста на др­жа­ва­та, на прин­ци­пи­те на уни­тар­но­ста, не­ма да га­зи врз прин­ци­пи­те на на­ро­дот ма­ке­дон­ски – не­го­ви­те со­у­чес­ни­ци јав­но му се из­нас­ме­а­ја в ли­це.

Единс­тве­на прин­ци­пи­ел­ност што ја по­ка­жу­ва За­ев, е оп­сто­ју­ва­ње­то на кр­ше­ње­то на си­те прин­ци­пи, од тоа де­ка е единс­тве­ни­от при­мер во ма­ке­дон­ска­та по­ли­ти­ка што бил в.д. „гре­јач на стол­че­то на Цр­вен­ков­ски“ до ман­да­тар што чи­та га­ран­ции и ве­ту­ва­ња де­ка не­ма да ја пре­да­де др­жа­ва­та! Сѐ до­се­га во За­е­ва­та по­ли­тич­ка ка­ри­е­ра јас­но ка­ко ден ука­жу­ва на тоа кол­ку вре­ди не­го­ви­от прин­ци­пи­е­лен при­стап.

Прин­ци­пи­те за гу­бе­ње на иден­ти­те­тот

Не мо­же да се за­не­ма­рат прин­ци­пи­те по кои со го­ди­ни се спро­ве­ду­ва го­ле­мо­ал­бан­ска­та пла­тфор­ма. На­ја­ва­та де­ка рас­па­дот на Ју­гос­ла­ви­ја не­ма да за­вр­ши без рас­пад на Ма­ке­до­ни­ја уште во 90-ти­те го­ди­ни, се­га се од­ви­ва пред очи на свет­ска­та јав­ност, на еден фин, прин­ци­пи­е­лен на­чин. Или ка­ко што тоа фи­но За­ев го опи­шу­ва ка­ко прин­ци­пи­ел­но „це­лос­но ис­пол­ну­ва­ње на Охрид­ски­от до­го­вор“.

Прин­ци­пи­ел­но бе­ше ин­те­гра­тив­ци­те од тен­дер­џии пре­ку ноќ да ста­нат ре­фор­ма­то­ри, до­де­ка Бе­са по сѐ што поп­лу­ка за ин­те­гра­тив­ци­те, да че­ка ха­лал од над­вор да­ли ќе из­ли­же и ќе сед­не во вла­да­та. Сѐ за прин­ци­пи­ел­но при­вид­но на­ма­лу­ва­ње на ек­стрем­но­ста на Се­ла и прин­ци­пи­ел­но обез­бе­ду­ва­ње при­вре­мен ба­ланс за на­род­на­та „ќу­ти, мо­же по­ло­шо“.

Се­гаш­ни­те „прин­ци­пи“ што се до­го­ва­ра­ат, а ве­ро­јат­но им се оста­ве­ни ка­ко до­маш­на ра­бо­та, ба­рем од тоа што го откри­ва За­ев, е прин­ци­пот на кон­сен­зу­ал­но­ста. Кој се­га мо­же да ка­же де­ка таа кон­сен­зу­ал­ност не ја крие Фрч­ко­ва­та иде­ја за „ро­ти­рач­ки пре­ми­ер“? И та­ка по швај­цар­ски прин­цип се на­ве­сти­ја и са­мо­стој­ни ал­бан­ски те­ри­то­рии со сво­ја ма­тич­на еви­ден­ци­ја и сво­ја по­ли­ци­ја. Па зо­што да не, и по прин­ци­пи­те на Ге­ро­ски за ло­кал­ни вла­ди, пар­ла­мен­ти, за дво­е­ње на др­жа­ва­та по ет­нич­ки ос­но­ви.

Би­деј­ќи, прин­ци­пи­ел­но, се­га не е вре­ме да се мис­ли са­мо за кон­сен­зу­а­лен пре­тсе­да­тел на др­жа­ва­та. Се­га, ко­га број­ки­те се на нив­на ет­нич­ка стра­на, кон­сен­зу­ал­но­ста ќе до­сти­га мно­гу по­да­ле­ку. Но, по­втор­но, ед­но­стра­но, таа кон­сен­зу­ал­ност е на­ме­не­та са­мо за ет­нич­ки­те Ал­бан­ци во Ма­ке­до­ни­ја.

За­тоа, пак, се ту­ка прин­ци­пи­те на Љу­бе Бо­шков­ски и на Љуб­чо Ге­ор­ги­ев­ски, чи­ја­што до­маш­на за­да­ча за нон-пеј­пер „хим­на“ за За­ев е ве­ќе поч­на­та. Мо­дел има­ат во есе­и­те на Ре­мен­ски и во те­зи­те за „Ду­ша ка­ко Шар Пла­ни­на и му­дрост ка­ко најд­ла­бо­ки­те оке­ан­ски во­ди“. Во тие есеи не­ма да се наг­ла­су­ва па­три­о­тиз­мот, ту­ку ќе се наг­ла­си „мај­ка­та што зе­­ла дру­го пре­зи­ме“ и прин­ци­пи­ел­но ќе ја сла­ви ид­ни­на­та, нас­про­ти за­гу­бе­ни­от ма­ке­дон­ски иден­ти­тет и др­жав­ност.

Прин­ци­пот си ба­ра прин­цип, па до­кол­ку не­кои и се из­не­на­де­ни што се­га „за­ли­чу­ва де­ка Бо­шко­ски збо­ру­ва со уста­та на Зо­ран За­ев“, не­ка се по­тсе­тат на уста­та на Бо­шков­ски ко­га ка­ко „грч­ки со­ра­бот­ник“ за па­ри до­го­ва­ра про­ме­на на име­то на др­жа­ва­та; но и уште по­тра­гич­но, се отка­жу­ва од ма­ке­дон­ска­та на­ци­ја, од при­да­вка­та ма­ке­дон­ски, од иден­ти­тет­ска­та по­себ­ност, со без тро­шка пре­мис­лу­ва­ње го при­фа­ќа ре­ше­ни­е­то „ед­но­став­но гра­ѓа­ни“. Ток­му во тој дел сво­јот прин­цип го про­нај­де За­ев за со­ра­бо­тка­та со „го­ле­ми­от па­три­от, кој „ро­бу­вал за Ма­ке­до­ни­ја“.

Прин­ци­пи­ел­ни­от при­мер Ма­ке­до­ни­ја

Да се вра­ти­ме на прин­ци­пи­те и на сѐ што е на­пра­ве­но до­се­га во овие го­ди­ни бес­по­штед­на би­тка за „прин­ци­пи­ел­но“ ури­ва­ње на су­ве­ре­ни­те­тот на Ма­ке­до­ни­ја од над­вор.

Ма­ке­до­ни­ја е со­вре­мен при­мер де­ка но­ви­те де­мо­кра­тии од исто­кот на Евро­па тре­ба да зна­ат де­ка прин­ци­пи­ел­но, во се­кој мо­мент опре­де­ле­ни прин­ци­пи­ел­ни кри­ми­но­ге­ни стру­кту­ри во нив­ни­те зем­ји има­ат при­стап до те­ле­фон­ски­те раз­го­во­ри на др­жав­но-по­ли­тич­ки­от врв. Од ка­де? Од „свир­ка­чи“, се раз­би­ра. До­де­ка ви­стин­ски­те свир­ка­чи ка­ко Ме­нинг, Сно­у­ден или Асанж, во прин­цип, ќе кис­нат кој во за­твор до­де­ка не ста­не же­на, по стран­ски ам­ба­са­ди или во „не­при­ја­тел­ска не­де­мо­крат­ска Ру­си­ја“, ту­ка прин­ци­пи­ел­но ќе се спо­ме­ну­ва­ат ка­ко ид­ни ви­со­ки функ­ци­о­не­ри во др­жав­на­та без­бед­ност.

Ма­ке­до­ни­ја е прин­ци­пи­е­лен при­мер за си­те су­ве­ре­ни др­жа­ви во све­тот де­ка не­ка­де по­стои сним­ка од не­кој кри­ми­но­ген по­ли­ти­чар, кој отво­ре­но ба­ра ми­то, кој и по­крај тоа што прет­ход­но е або­ли­ран и те­че суд­ски­от про­цес про­тив не­го, ќе ви го на­цу­цу­лат за пре­ми­ер, кој пр­во се за­ка­ну­ва на ме­ди­у­ми­те, а по­тоа на судс­тво­то! Но тоа се тие но­ви прин­ци­пи­ел­ни про­за­пад­ни ре­фор­ми.

Ма­ке­до­ни­ја е при­мер за прин­ци­пи во кои но­во­то мно­зинс­тво не­ма да мо­же чес­но и прин­ци­пи­ел­но да ја за­тво­ри ни­ту пр­ва­та сед­ни­ца на пар­ла­мен­тот; таа све­че­на­та, по­све­те­на на ве­ри­фи­ка­ци­ја на ман­да­ти­те, на из­бор на ко­ми­си­ја од ко­ја по­тоа за­ед­нич­ки ќе се из­бе­рат пре­тсе­да­тел и дру­ги со­бра­ни­ски функ­ци­о­не­ри. Не­ма за­пис­ник, не­ма те­ла, не­ма ни­што, но има спи­кер из­бран „во по­друм“, кој единс­тве­но прин­ци­пи­ел­но ги одра­бо­ти зна­ми­ња­та.

Прин­ци­пи­ел­но, отка­ко не­кој ќе нај­а­ви ре­де­фи­ни­ра­ње на др­жа­ва­та и на неј­зи­но де­ле­ње по чи­сто ет­нич­ка ос­но­ва, тој ќе мо­ра да би­де и нов ман­да­тар, па и са­мо ка­ко ман­да­тар ќе се­ди до пре­ми­е­ри­те на Ср­би­ја, Ко­со­во, Ал­ба­ни­ја и на БиХ на европ­ски­те ко­ми­си­ски ве­че­рин­ки, ка­де што ќе му ги тит­лу­ва­ат си­те до­се­гаш­ни из­ја­ви и дејс­тва што го за­па­ли­ја ре­ги­о­нот. За­тоа што тоа се но­ви­те де­мо­крат­ски­те пра­ви­ла на ста­ра­та прин­ци­пи­ел­на… Евро­па.

Прин­ци­пи­ел­но, Ма­ке­до­ни­ја ќе за­гу­би од За­ев, кој игра по прин­ци­пи­те на „ре­ал­по­ли­ти­ка“, од­нос­но дип­ло­ма­ти­ја и по­ли­ти­ка на при­ти­сок што не да­ва пет па­ри за окол­но­сти­те или фа­кти­те, за мо­рал­ни­те и етич­ки пре­ми­си, ту­ку ма­ки­ја­ве­ли­стич­ки на­сил­но ги тур­ка „по­ви­со­ки­те“ ин­те­ре­си. Се­чии ин­те­ре­си, са­мо не ма­ке­дон­ски.

Пишува: Наум Стоилковски за Република

Николовски: ВМРО-ДПМНЕ е најдобар партнер на Албанците во Македонија кои сакаат заеднички да ја градиме оваа држава

Aleksandar-Nikoloski-Faktor

Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ гостуваше во емисијата „Фактор 24“ со Горазд Чомовски на ТВ 24 Вести. За време на интервјуто Чомовски третираше различни теми на кои не се задржа предолго и потемелно поради ограничувањето во време за разговорот со Николовски.

Новинарот во текот на интервјуто напати постави нејасни прашања кои беа на работ на нелогичноста и недокажаноста, како што е прашањето/констатацијата дека за време на мандатот на владата на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ училишта и улици биле двојазично именувани.

„Тоа е дел од овој мит кој што се создава, меѓу неколкуте митови кои што се создаваат за ВМРО-ДПМНЕ, а тоа е обидот да се портретира ВМРО-ДПМНЕ како антиалбанска партија.“ вели Николовски и продолжува:

„ВМРО-ДПМНЕ нема ништо против Албанците во Република Македонија, напротив доколку сакаат заеднички да ја градиме Македонија е нивни најдобар партнер. Но исто така ВМРО-ДПМНЕ нема никогаш да се согласи да работи на штета на Уставот и законите во Република Македонија и на штета на Македонците и другите етнички заедници во Република Македонија.“

АПЛАУЗИ ЗА ИВАНОВ: Македонскиот претседател во Москва пречекан со воодушевување (ВИДЕО)

Ivanov-precekan-so-aplauzi-vo-Moskva

Иванов беше пречекан во Москва со сите почести

Македонскиот претседател Ѓорге Иванов во Москва беше пречекан со сите почести.Тој пред пристигнувањето на средбата со Владимир Путин доживеа аллаузи и воодушевување од граѓаните кои беа собрани.

По средбата со Путин на која беше истакнато дека Русија одблиску ја следи состојбата во Македонија, и дека единствено решение за кризата е почитувањето на Уставот, законите и деморкатските принципи.

Путин: Следиме сè што се случува во Македонија, политичката ситуација да се развива согласно Уставот

Ivanov-Putin

Рускиот претседател изрази задоволство дека македонско-руските односи се унапредуваат и, како што рече, има позитивно движење во економската размена.

Со особено внимание следиме сè што се случува во вашата земја. Посакуваме политичката ситуација во Македонија да се развива согласно Уставот и демократските принципи. Уверен сум дека вашето искуство, вашето влијание и авторитет ќе придонесе за тоа, истакна претседателот на Руската Федерација Владимир Путин на средбата со македонскиот претседател Ѓорге Иванов денеска во Москва.

Ivanov-Putin-1

Тој изрази задоволство дека македонско-руските односи се унапредуваат и, како што рече, има позитивно движење во економската размена.

На почетокот на средбата Путин му ја честита наградата на претседателот Иванов што вчера му ја врачи Патријархот на Руската православна црква Кирил.

Македонскиот претседател изрази особено задоволство што токму на овој ден, кога се одбележува празникот Свети Кирил и Методиј  има средба со него.

Галијашевиќ: Намерата на Западот е од Македонија да се направи нова Босна и Херцеговина, поделена на кантони

Galijasevic-Golema-Albanija

Заканите за формирање на големи држави на Б алканот  мора да се сфатат многу сериозно. Најпогодена од намерата за создавање на „Голема Албанија“ во прв момент ќе биде Македонија, а потоа Црна Гора и југот на Србија.

Повиците за големи држави значат отворен судир на Балканот, вели за Телеграф.мк, Џевад Галијашевиќ, политички аналитичар од Босна и Херцеговина и експерт за тероризам.

Според него, сите случувања на Балканот, па и последните во Македонија, се добро смислени и се производ на Западот, кој ги има Албанците за најверен сојузник.

Што се однесува на Македонија, намерата е од земјата да се направи нова Босна и Херцеговина, поделена на кантони. Наивно е да се поверува дека Албанците сами ја туркаат оваа замисла. Најголема поддршка имаат од Германија, која се плаши од руското влијание на Балканот, кое станува сѐ поголемо. Албанците треба да бидат еден вид геополитичка брана – вели Галијашевиќ во разговор за Телеграф.мк.

Според него, сега не е погоден момент да се отвораат прашањата за големи држави, туку регионот треба да се сврти кон решавање на внатрешните работи.Тој е сигурен дека идеите за големи држави на Балканот не се замрени,но оти тоа е многу опасно.

Отворањето на албанското прашање ќе го отвори прашањето на Србите, Хрватите, Бошњаците, а тоа којзнае каде ќе води – додава Галијашевиќ.

Тригодишното црвосување на македонското национално ткиво по украински рецепт – СДС како диво месо 2014-2017 година

Zaev-Sareni-Kriminalci

Од непризнавањето на парламентарните избори во 2014 година, преку пораз на изборите во 2016 година, до мандат во 2017 година. Сесрдна поддршка на некои амбасади, многу Соросови пари, шарена променада, криза, загрозување на безбедноста и на унитарноста на државата, флертување со тиранските апетити, купени албански гласови и, најлошо од сѐ – преку ништење на македонскиот народот до уништување на Македонија. По овој редослед СДС низ годините еволуира од безидејно во исфрустрирано чудовиште со привидно чувство на моќ

Од парламентарните избори во 2014 година Македонија имаше ретка можност три години да тапка во место, одвреме-навреме враќајќи се неколку чекори назад во развојот на демократијата со една цел – СДС да се дограби до власт по секоја цена и без да се почитува волјата на народот изразена на парламентарни избори.

Цената на „по секоја цена“, секако, ја плати народот. Од својот џеб и по неговиот грб. Но, да одиме со ред.

СДС не ги призна резултатите од двојните парламентарни и претседателски избори во 2014 година и реши да не влегува во Собранието. Сѐ додека Договорот од Пржино не им обезбеди „полувласт“ со техничка влада, пратениците на СДС нишаа врата и земаа плата.

tema246-sdsm-3godini-2На улица ги извадија студентите, кои, божем, излегле за своите права, па децата средношколци, политички се ангажираа, исто така, за своите права. На улица правда бараа и хонорарците, но во заднината и овој пат се наѕираа контурите на розата-тупаница.

Улицата стана место и за пресметка и за собирање членство за новите политички амбиции меѓу Албанците, се злоупотреби судскиот процес „Монструм“.

Следната година почна со невидена ароганција на немоќната гладна опозиција – Заев го уценува Груевски со тајно снимени телефонски разговори, кои ги добил од странски служби. Власта, пак, поднесе кривична пријава за „шпионажа и насилство на претставници на највисоки државни организации“.

tema246-sdsm-3godini-3Во февруари со фанфари СДС почна со објавување монтирани аудиоматеријали. Организира и собир во Универзалната сала во Скопје, а го чепнаа и Бранко Црвенковски, колку да се сети да седи мадро.

На 2 мај партијата одржа конгрес во Куманово.

38 повредени полицајци со бекатон-плочки, метални прачки и шишиња, руиниран државен имот, искинато македонско знаме и три ефективни и 11 условни затворски казни – епилогот на насилните протести на 5 мај пред Владата. Луѓето беа дојдени подготвени. Дојдоа да ја предизвикаат полицијата да има немири и да претстават дека полицијата го тепа народот.

tema246-sdsm-3godini-4Уште беше свежа крвта на осумте полицајци што го положија животот на 9 мај во Куманово во полициската акција против терористичка група во населбата Диво Насеље, кога СДС на 17 мај организира протест во Скопје, на кој доби „поддршка” од 113. косовска бригада, на кој се слушаа скандирања „УЧК, УЧК“, се вееја знамиња на Голема Албанија. Поддршката за 113. бригата е, всушност, поддршка за терористите што беа разбиени во Куманово, бидејќи најголемиот број од нив беа членови на оваа расформирана бригада. Луѓето со кои се прегрнуваше Заев беа поддржувачи на терористите во чијашто акција за разбивање загинаа осумтемина македонски полицајци.

Два милиона Македонци видоа како струмичкиот градоначалник бара мито од 200.000 евра од сограѓанин, бизнисмен.

Договорот од Пржино од 2 јуни требаше да даде основа за надминување на кризата со предвремени избори на 24 април 2016 година. Сведоци сме дека тој договор не успеа.

„По 60 дена протесно кампување, се расформира Кампот на слободата пред зградата на македонската влада, се собираат шаторите, столовите…“. Опозицијата зад себе остави штета од еден милион денари. Кампот се растури по договорот за законско решение со кое 100 дена пред секои избори на сцена ќе настапи преоден премиер.

Во септември 2015 година опозицијата се врати во Собранието, а потоа во владата седнаа технички министри и заменици-министри, се воведе терминот „вето од дополнителниот заменик-министер“, нови функции, лик и ингеренции на ДИК, СЈО, па нови закони за да може сето тоа да функционира…

Во меѓувреме Заев си ја практикува старата навика – си лаже. Официјален Израел испрати остар демант по интервјуто на Заев по средбите во Израел. Средбата со Заев била „куса и куртоазна“.

Специјално јавно обвинителство и Катица Јанева. Иако требаше да биде независно тело, игра по променливите правила на СДС.

tema246-sdsm-3godini-5

Годината приврши со нов стрес – „Фабрика за афери“.

„Фалсификуваните пасоши“ од минатата година на идентичен начин добија продолжение – со откривање фалсификувани лични карти. Брзата акција на обвинителството „ја подели“ полицијата – откри фабрика за изработка на документи кај членови на СДС, блиски до Заев и до министерот Спасовски, кој молчи иако на функцијата дојде со најава за решавање на овој случај.

Термините „редефинирање“, „кантонизација“ и „федерализација“ ја обележаа годината во која Македонија го преживеа најголемиот удар на државноста. Резултатите од изборната игра од 365 дена нѐ внесуваат во година на долги преговори. Трипати договарани, двапати одложувани избори, целата година беше подготовка за изборниот инженеринг во кој е втурната државата со крајна цел – нејзино дефинитивно разнебитување и газење врз Македонецот со барања за откажување од државните симболи и од името.

tema246-sdsm-3godini-6

СЈО не даде одговор за тоа кој прислушувал и каде исчезнаа 500.000 разговори. СЈО не даде одговор ниту каде ги троши парите додека Јанева бараше Собранието, кое не го признава, да ѝ го продолжи мандатот.

Преку обид за воведување секојдневна улична демократија, неколку пати беше избегнат отворен судир меѓу граѓаните, но и заземање институции. Главна улога имаа продолжената рака на СДС и финансиерот Сорос, лажниот граѓански концепт „Шарена револуција“.

По неколкуте протести пред Уставниот суд се најави обид за заземање на институцијата, по што се организираше друга група, која дежураше пред објектот. Меѓу двете насобрани толпи беше поставено силно полициско обезбедување, додека актуелниот технички министер во МВР ја предводеше групата што насила сакаше да урне еден од столбовите на државата. Како иницијална каписла за насилство беше искористена одлуката за аболиција кога насилството организирано се излеа прво пред народната канцеларија на претседателот на РМ, а потоа секојдневно беа напаѓани институции, споменици, културни обележја од лажниот граѓански сектор, кој потоа си најде свое место на пратеничките листи на СДС. Не смее да се заборави дека со почетокот на насилствата, палењата и кршењата, Зоран Заев спомнуваше украинско сценарио.

tema246-sdsm-3godini-7

Кон крајот на јуни кога беше исцениран обид за уривање на споменик спроти Собранието за да се предизвика отворен судир со полицијата. И додека траеше уништувањето на институциите со боење и со кршење, во што отворено учествуваше СДС, на годишнината од „Диво Насеље“ демонстрантите им посакаа на полицајците „Куманово да ви се деси“.

Првите обиди за ескалација на состојбата се покажаа преку незаконското ангажирање на „алфите“ кога Јанева од влегувањето во МВР направи спектакл, но и со дејствувањето на незаконските кадровски решенија на сите нивоа воопшто.

ДИК, под раководство на Чичаковски од СДС, со објавувањето на непрочистените списоци добиени од МВР под техничко министерување на Спасовски беше во функција на „фантомизирање“ на гласачите иако на него се најдоа многу звучни имиња од СДС.

tema246-sdsm-3godini-8

Изборите предвидени за 24 април се одржаа на 11 декември, а изборниот циклус заврши со јавниот спектакл на ДИК за одлуката за прегласување на едно место во тетовско Теарце.

Новата година почна со потпишувањето на тиранската платформа на албанските партии од Македонија на чело со Еди Рама. СДС никогаш јавно не се откажа од овој срамен документ, а Заев не гледаше ништо лошо во него.

За сето ова време на лудило за Пендаровски, Фрчкоски, Најчевска, Рашковски народот беше „безмозочно стадо овци, кое треба да се преваспита со неколку шамари“, Едмонд Адеми посакуваше крвави улици, а за Чомовски инсистирањето на концептот „македонскиот како единствен службен јазик“ беше фашизоиден. (Р.Р.)

Колумна на Мирка Велиновска: За да бидеш Христос, мора да имаш свој Јуда

mirka-velinovska-analizira-vo-centar-1

Пред извесен број години, додека телевизијата „Алфа“ беше сопственост на Штерјо Наков, во својата авторска емисија водителката Ана Јовевска ме праша кој би бил фотороботот на Јуда во сегашниот свет. § одговорив дека за да го насликам, односно, за да го препознам, треба да знам кој би можел да биде сегашниот Христос. Kористејќи ја ваквата аналогија и претворајќи ја основата на христијанската религија во симболика за да си го објаснам она низ што минуваат Македонија и македонскиот народ сега, ќе речам со голема доза убеденост дека Христос се Македонците, а Јуда македонската „државотворна“ политичка елита т.н. естаблишмент.
Ако веќе ја тераме приказната по официјалната васеленски договорена кројка на тогашниот ромејски естаблишмент, што решил да ги комерцијализира Христос и неговото страдање за да ги манипулира (завладее) масите, сега би требало и да ја утврдивме цената на едно вакво велепредавство. Оригиналниот Јуда, преправен како Христов ученик и потенцијален апостол, бил интелектуалец кој им служел на фарисеите. Христос наводно многу го ценел. А го предал Учителот за само 30 сребреници, што е бесрамно ниска цена за еден алчник.

Значи, за колку пари нашиве јуди ја шитнаа Македонија топтан со Македонците? Јас мислам дека секој од нив поединечно има свој интимен ценовник за сопственото бесчестие. Се работи за изговор, а не за вистинската причина. Секој предавник има свој ценовник. За категории станува збор. Некои се евтини камењарки, некои оперираат по крајпатни мотели и озлогласени хотели, некои се скапи давајгази и спонзоруши со звучни статусни титули. Топтан сите се општествен крем, демек елита. Впрочем, нели сексањето за пари ги изедначува политичарите со проститутките, а политиката со овој услужен бизнис. Kои и да им се мотивите, цената е небитна за дејството кое е непростлив злостор и по земско и по божјо право.

Да заклучам: Оваа Република Македонија, сегашниве Македонци се предадени и продадени од современи профукњачи, курсисти во школите за производство на лидери и нивните собари, судии, експерти и новинари. Е, сега, знам дека општо е чувството на разочараност. И јас сум во тоа купче. Само што не давам да ме совлада депресија, ниту малодушност и апатија. Немојте ни вие. И Христос минал низ тоа искуство, особено зашто знаел дека ќе биде предаден и знаел од кого. Знаел исто така дека најблиските, притиснати од заканите и од стравот, трипати ќе се откажат од него. Се работи за ментална состојба. Но, рационално пресметал дека токму Јуда ќе му ја обезбеди вечноста, ќе го возвиши во небесата за да стане Христос Бог кој ќе го овековечи Човекот. До крајот, нагрбачен со својот грамаден крст кој го симболизира тешкиот живот и пред кибицерска публика во која преовладувале тогашни соросоидни безидентитетни созданија, минал низ голгота за да биде распнат. И, така, Христос стана една од иконите на човештвото. Ја победи смртта. Воскресна. Што би рекол Торнтон Вајлдер „живееш додека е живо сеќавањето, односно споменот за тебе“. А него го обожија генерации и генерации.

Е, ајде сега да се вратиме во сегашноста. Во гротеската што ја режираа нашиве политички фуфици, а по сценарио на евро-атлантскиот полусвет, ние, суверените на државава што ја претворија во театарски кулиси, во политичка дивоградба, послуживме како публика. Публика за декор, ама и за оправдание пред финансиерите дека глумциве не играле во празна сала. Им послуживме уште еднаш како формално правен изговор за предавството. Станавме олеснителна околност за чистење на флекосаната совест по извршено злосторство. За тоа служат демократските процедури во вакви ситуации. Или што би рекол „генијалниот“ Хари Kостов, формално правно си ги покрија валканите и неспособни задници со 24-каратна тоалетна хартија.

Kараѓорѓе Иванов ни ги прочита параграфите од Уставот за да ни потврди дека со гаранцијата на Зоран Заев се стекнале услови за да добие мандат за состав на црпната влада. Ух, јеботе! Црпко давал валидни гаранции! Ова, бре, ќе го предава на студенти, лично Иванов кога нема да биде „преЦедник“. Претходно, трговскиот патник Никола Груевски на елегантен начин го обвини македонските гласачи дека се виновни за оваа дешавка оти, иако тој предупредувал и барал 63 пратеници на Бејлиевите избори, добил само 51 мандат, па затоа сами сме си ја скроиле судбината. Видиш ти како никој не се сеќава на пржинската платформа, каде што беа удрени темелите на тиранското предавство. Да, бе, ова ќе ве одбрани од народниот, историскиот или божјиот суд. Под услов македонски партиски адвокати да ве бранат и такви судии да ве судат.

Ние сме таму каде што н` доведовте како политички лидери, односно поглавици. Сакавте Македонија и Македонците да станат плен и пленици. Баравте да не сте во безбедносен вакуум. Сакавте да се зачлените во ЕУ и НАТО. Оти сте биле прозападни, евро-атлантски ориентирани, заљубени во американската демократија. Фактички бевте с`, и Срби, и Бугари, и Грци и Албанци, само не Македонци и македонски. Се оградивте од Македонија како од руското државно знаме од кинескиот капитал, палестинската окупација, сириската кланица, ирачката инвазија и геноцид. С` што немаше да дадете, продадовте или поклонивте. Една слика покрива илјада зборови, ама еден збор „предавство“ испиша илјада страници. Сега сака да се гради МУЗЕЈ НА ПРЕДАВНИЦИТЕ НА МАKЕДОНИЈА. Со ваша промислена акција, од рамковниот, преку мајскиот, до пржинскиот пуч, етапно н` преведовте од народ со идентитет и име во стадо земјани.

Зошто, ќе праша некој. Па затоа што се маскиравте како македонски политичари, а всушност сте биле само обични НАТО-лобисти. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ со своите сојузници трабант-партии никогаш не биле државотворни за какви си се прогласуваа за да покријат оти се профитерски друштва. Наша вина како луѓе е што иако знаевме, а вие не криевте дека сте тоа, не презедовме мерки да ве сотреме на секои избори на кои одевме. Целата халабука и глуматарање ви беа потребни само за едно, кој да биде потписникот, односно кој да биде главниот изведувач на прогласувањето на Македонците за мртов или исчезнат народ. Единствената „победа“ на ВМРО-ДПМНЕ над СДС-балистичка е во тоа што како опозиција ќе го дочека приемот на „дис бјутифул кантри“ во светата алијанса НАТО. Ќе се вади дека таа „формално-правно“ не го сменила името на државата. Ист ќе беше изговорот и со референдумот. Ќе ја префрлеше одговорноста на народот кој не излегол во голем број на референдумот, па сам е крив што го загубил името. Иако нема да се кажеше кој и зошто го фалсификува резултатот. Kако со територијалната поделба, со пописите и други трикови.

Сега е с` како што сакаше Љубомир Фрчкоски, големиот „стратег“. Во с` друго се едномисленици и злосторници. Сега си мислат дека може да здивнат. Избори и да има и да нема, веќе не е ни важно. Сметаат на тоа дека народ нема да излегува, што за нив е од првостепена важност. Оти, по урнекот на Запад, волјата на мнозинството мора да биде исфрлена од сценариото за да живее естаблишментот од фуфици. Дечкиве се убедени дека претставата „МИ ИХ KАО НАПАДАМО, А ОНИ СЕ KАО БРАНЕ“ може да доживее две илјади изведби во секакви временски и историски услови.

Е, тука сте се заебале гадно. Предаден народ е гаден непријател. Дејствува од зад грб. Откако ќе му пројде разочарувањето, ќе тргне во акција. Се вика тоа борба. Борбата на возрасни луѓе не е иста како борбата на деца од градинка. Не мислам на возраста, мислам на зрелоста. Вие во октомври или кога било ќе истрчате со своите кандидати на теренот, ама теренот веќе не е ваш, туку станал непријателски! Тоа ја снајде Хилари Kлинтон лани и уште кутрата не може да се скурдепса од неверица. Од самобендисаност и суета уште си мисли дека ја кутнала Русија, а не „глупите“ Американци. Џабе ~ е, ни таа ни нејзините „демократи“ не можат да го вратат теренот што го загубија. Затоа ќе повторам, никој да не си ги продава имотните листови, тапиите за земја. Секој сантиметар е важен. Секое маало, улица, село, општина. Парите се еднократна добивка и се трошат. Земјата е вечна дури иако е девастирана од многу абење.

Kандидати за изборите можете да бидете сите вие. Без партиска поддршка. Не ви треба ни пропаганда, ни летоци ни спотови за брзи профити. Не повлекувајте се пред налетите на качаци и учки. Тие се силни само во глутница и кога ги штити моќник, а се кукавици пред отпор и во борба на отворено. Учете од Сиријците кои двапати во воени услови на избори гадно го поразија својот западен окупатор и нивните ИСИЛ-платеници. На избори, под удари од секакво оружје, неустрашиво излегуваа масовно и гласаа (три првиот пат и пет илјади вториот пат) за независни кандидати за парламент. Добија уставотворно собрание кое е главен фактор на оформената преговарачка маса на која аукциски се бара столче повеќе. Добро, таму немаше барем политичко предавство како во Македонија. Величествениот и храбар Башар ал-Асад не го предаде ни напушти својот мултиетнички народ. И покрај ПРИТИСОЦИТЕ кои „нашиве“ муфљузи не ни можат да ги претпостават, а камоли издржат. Затоа тој е фактор, а нашиве се најобични употребени мивки. И нас ќе н` чека такво финале. Ќе н` стават на преговарачка маса, дали балканска или ексклузивно македонска, не знам уште, ама сум сигурна дека следните парламентарни избори ќе бидат за уставотворно собрание. Ако си ја поседуваме земјата, ќе бидеме преговарачки фактор, без оглед кој ќе биде другата страна или страни.

Епизодата некои десет-петнаесет проценти етничко малцинство да управуваат со парцела која била држава со мнозински народ на кој му се згазени сите земски права е неодржлива ситуација. Затоа се вика окупација и ропство. Kога го знаеме тоа, не ни требаат малодушност и загубена самодоверба. Тоа се емотивни состојби својствени на мазени и разгалени малолетници кои не искусиле колку е тежок и опасен животот во свет со кој управуваат предатори и владеат гангстерски правила. Македонците се с`, само не мазени и галени. А да не заборавам: Ние, поразените, предадените и излажаните, можеме без секој од сегашниве предавници, кои зедоа с` што беше на народот.

Тие не можат ништо без оваа земја и народ. Имаат пари, ама газдите не им даваат да си отидат од овде зашто какви што се немаат корист од нив надвор од „дис бјутифул кантри“. Ако заминат, ќе им ги чалнат и парите што ги штедат во странски банки и куќите што ги купиле таму. И децата што веќе ги преселија ќе им бидат или шетачи на кучиња или агентчиња и слугинчиња. Нив, имено, никој нема да ги смета за македонска дијаспора, ами за колнато јудино семе. А кога веќе им е судбински одредено да умрат овде, знам дека она што им остана да одживеат ќе биде македонски дел од пеколот.

Пишува: Мирка Велиновска за Дневник

ПРАЗНИ ВЕТУВАЊА – МАМKА ЗА МАНДАТ: Зоран Заев е општа опасност за Македонија

Mihajlo-Manevski

Република Македонија се наоѓа пред големо искушение. Мандат за состав на влада бара Зоран Заев, кому ништо не може да му се верува. Тој не е човек кој држи до зборот, а мислењето го менува од денес до утре. Две и пол години државата ја држи во заложништво и ги малтретира граѓаните.

Kој може да му верува на збор дека ќе ја унапредува унитарноста на државата, кога во практиката се случува сосема спротивното. Зоран Заев и СДС не реагираат на деградација на државното знаме во кабинетот на претседателот на Собранието и на најавата на Талат Џафери дека седниците на Собранието, спротивно на Уставот и законот ќе ги води на албански јазик.

Изјавите на Зоран Заев дека се подготвени преку изјава да ги потврдат пред господинот Иванов нивните „конфирмации“ или потврди за унапредување на унитарноста на Република Македонија и целосно почитување на Уставот, немаат никакво реално покритие. Тоа се само големи лажни и празни ветувања со кои Зоран Заев се служи долго време. Тоа е неговиот психолошки капацитет.

Во наводните гаранции на Зоран Заев никаде не се споменува дека нема да се дозволи двојазичност на целата територија на Република Македонија, дека нема да се отвораат теми за промена на грбот, знамето и химната, за носење на некаква декларација за геноцид врз албанскиот народ, за ревизија на судски процеси и многу други прашања. Унитарноста на државата не се унапредува со лажни ветувања и празни зборови.

Тиранската платформа не може да биде основа за доделување мандат. Само јавно откажување од тиранската платформа од Зоран Заев и потписниците на таа платформа може да биде основ за доделување мандат. Kако може да му се верува на човек кој претставува општа опасност за Македонија. Тоа досега самиот многу пати го докажува. Ќе потсетам на некои негови изјави кои го одразуваат неговиот „демократски капацитет“, кои во континуитет ги дава:

Ќе јадеме живи луѓе кога ќе ја преземеме власта, како израз на неговото човекољубие и неговите склоности. Ќе бркаме од работа од министер до чистачка. Веќе наголемо се најавува бркање од работа на речиси 3 до 5 илјади лица.

Ќе ја виткаме кичмата за името. Виткање на кичмата е стратегија на Зоран Заев за името на државата. Виткањето на кичмата значи подготвеност за откажување од вековното име на државата Македонија и потклекнување на влијанијата и притисоците. Kичмата најлесно ја виткаат безрбетниците и само тие немаат мака со виткање кичма. Името на државата не може да биде предмет на никакви разговори.

Во целост ја прифати тиранската платформа за рушење на Македонија, објавена на 7 јануари од трите албански парламентарни партии на Божик, најголемиот празник на православните христијани. Тоа се направи во време кога граѓаните ги напуштија црковните храмови и се подготвуваа за свечениот ручек. За таква „честитка“ на празникот јавно не се извинија, со што длабоко ги повредија чувствата на православните христијани.

Двапати нареди да се пука со пиштол во Собранието. Зоран Заев му нареди на телохранителот Ацо Ангеловски да пука и тој по негова наредба двапати испука два куршума во салата за прес-конференции во Собранието. Другиот телохранител Сашо Тасевски впери пиштол кон граѓаните со закана дека ќе пука. Зоран Заев ќе остане запаметен по тоа што по 72 години по негова наредба се пукаше во Собранието со огнено оружје, кое не смее да се носи во Собранието.

Во еден ден Македонците ги направи и Срби и Бугари. Тоа е неговиот капацитет за чување на идентитетот на македонскиот народ и неговата самобитност? Со тоа потврди дека на СДС не му личи патриотизмот, а му личи ли предавството?

Целото српско раководство го прогласи за националистичко. Непредизвикан со ништо, целото раководството на Република Србија на чело со Александар Вучиќ го прогласи за националистичко. Со што е мотивирана таква изјава на еден човек кој претендира на највисоката позиција во извршната власт и во чии интереси тоа го чини? Со тоа предизвика големи и непотребни реакции и бранувања во регионот и заладување на односите помеѓу државите;

Не ги осуди изјавите на премиерот на Албанија, Еди Рама и претседателот на Kосово, Хашим Тачи за голема Албанија. Се прави дека ништо не гледа и дека ништо не слуша за овие изјави за кроење нова карта на Балканот. Никогаш досега не се мавтало со толку карти на голама Албанија како сега.

Нема никаква реакција на американскиот државјанин Вилијам Вокер, поранешен амбасадор на ОБСЕ за Kосово, кој јавно изјавува пред целата јавност и пред очите и на амбасадорот Џес Бејли дека работи за создавање голема Албанија. Нема никаква реакција на овој контроверзен Американец кој работи на дестабилизација на регионот.

Тоа ли е политиката на новото време на промени? Народот бара нови избори, како единствен излез од кризата, во која го втурна Зоран Заев и СДС со прифаќање туѓа платформа со која се урива Република Македонија. Неодамна еден словенечки весник напиша: кога те тепа сопствениот народ, не си херој, туку предавник.

Голата борба за власт на Зоран Заев, не може да се плати со цената на Република Македонија, создадена со многу жртви на најдобрите синови и ќерки на македонскиот народ. Тоа не поминува и Зоран Заев од тоа треба да се откаже што е можно побргу.

Народот нема да потклекне и да ја изгуби државата со овие  неуставни и незаконски постапки. Се лаже Зоран Заев ако мисли дека ќе го скрши отпорот на народот. Со народот никој не може да си игра. Народот нема да потклекне и да ја изгуби државата со овие  неуставни и незаконски постапки.

Пишува: Михајло Маневски за Дневник