Наумов: Службен јазик во Македонија е македонскиот, со никаква платформа не може да се воведе втор

gorgi-naumov

Следејќи ги настаните во нашата држава особено средства за јавно информирање пишани и електронски медиуми и чувствувајќи ја опасноста за иднината на македонскиот народ и нашата татковина Македонија, одлучив да се придружам на повикот на членовите- автори на македонскиот манифест, да го дадам својот глас за противење на барањето на едно малцинство во Република Македонија за воведување на втор службен јазик во Р. Македонија во службена употреба. Ваквото барање е амбивалентно-спротивно на унитарниот карактер на Р. Македонија, вели Ѓорги Наумов, прв министер за правда на Македонија и член на  уставотворната комисија за донесување на Уставот од 1991 година.

Наумов воедно предлага македонска платформа со која од македонските партии бара да ја ослободат државата од заробеноста.

 1. Решението е едноставно. Мнозинската партија, да раководи со Владата, а втората поред со Парламентот. Доколку тоа не го сторите согласно член 129 и 130 од Уставот на РМ, да се пристапи кон  измена и дополна на Уставот или да се распишат предвремени парламентарни избори.
 2. Со оваа платформа давам потполна подршка на авторите на Македонскиот Манифест и во прилог ги истакнувам моите размислувања каква треба да биде Македонија со извршените измени и дополнувања на Уставот на РМ.
 • Прво на Уставот да му се врати преамбулата од 1991 година, бидејќи со амандман не се менува преамбула, со што е прекршен уставот.
 • Со Уставот да се уреди Македонија како национална и унитарна држава на македонскиот народ по род.
 1. На сите малцинства кои живеат во Република Македонија, да им се гарантираат сите права пропишани во меѓународните договори, повелби, декларации, донесени од ООН и ратификувани од Собранието на   Република Македонија.
 2. Во ООН членуваат држави, нации и народи, а не етнички или племенски заедници. Со уставните амандмани Македонија е претворена во племенска заедница, а не на народи и нации.
 3. Македонскиот народ е конститутивен народ на  Македонската држава и само тој може да одлучува за карактерот на државата.
 4. Во државата Македонија нема друг народ  освен  македонскиот народ . Дел од  народ  не е народ  во државата Македонија, тој може да биде само малцинство.
 5. Македонија е  толку  полиглотска мултиетничка, мултикултурна, мултиконфенсионална  држава колку што   се и другите соседни држави  кои имаат  малцинство од 20% -30% од вкупното  население, но сепак не се третирани  за народ  туку само за малцинство, а во некој од соседните земји ниту пак се признаени како малцинство.
 1. Македонија има своја повеќемилениумска историја. Таа своите корени ги  носи од Стариот и Новиот завет. Уште во првата книга од  Стариот завет е запишано дека праисториското име на  Македонија е од земјата Китим и е основано од Царот Каран, а по него се редата  рој од кралеви ( Пердика, Архелај, Аминта, Македон,Филип втори, Александар III итн).
 2. Македонија е најстарата нација во Европа која  создала најголеми држави на Балканот и пошироко и најголема светска  Империја под водството на Александар III Македонски, додека другите народи, создавале држави од  градови- полиси.
 3. Македонија е Библиска земја, се споменува 28 пати во светото писмо од Стариот  и Новиот  завет. Македонија е колевка  на христијанството. Апостол Павле во 51 година  од Новата  ера  во привидение бил повикан од еден Македонец не Грк да дојде во Македонија  и да и помогне. Апостолот Павле дошол во  Филипи  и тука ја покрстил првата жена  по име Лидија. Тука формирал христијанска црковна општина, потоа  во Солун, Бер, Стоби и др.
 4. Преку светите Браќа Кирил и Методиј од Солун , Климент и Наум од Охрид и преку првиот Универзитет со 3500 ученика, дале писменост на 350 милијона народ  во Eвропа и пошироко.
 5. Македониjа е татковина на праисториските и историските Македонци.
 6. Името на нацијата, на државата, на Македонија и на Македонците не може да се постави на референдум, како што и  Библијата не може да се постави на референдум.
 1. Името е Архетип на душата на еден народ, извор на неговиот севкупен идентитет, напишал Ефтим Клетников во Македонски манифест.
 2. Службен јазик во Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Со никакви платформи на малцинствата не може да се воведе  во службена употреба  друг службен  јазик, бидејќи  тоа е во спротивност со унитарниот карактер на државата- амбивалентно е. Тоа што со Устав е пропишано  да се користи  друг јазик  освен македонскиот  во  средини каде има  малцинство од  20%  не значи дека е службен јазик  на малцинствата  во државата.
 1. Симболите на државата, химната, грбот, знамето се задолжителни за секој граѓанин на Република Македонија. Тој што не го знае македонскиот јазик не може да биде вработен во државни и други јавни служби.
 2. Топонимите во Македонија  неможе да се менуваат во друго име на друг јазик. Називите на институциите мораат да бидат на службен јазик  на државата.
 3. Во државата  неможе да се поставуват симболи на други држави.

Комуникацијата со дипломатските претставништва да се води  исклучиво на македонски јазик.

Лица кои се лустрирани не може да вршат  јавни функции.

Државни награди одликувања, национални пензии  не може  да се даваат на лустрирани лица, на лица судени за кривични дела против човештвото и државата.

 1. Веднаш да се изврши попис на населението во државата, рамковниот договор да не се применува во Македонија, тој е имплеменетиран  во Уставот и е донесен со кршење на Уставот за време на воената агресија над Македонија.
 2. Претседателот Киро Глигоров своевремено изјави “ јас  не би потпишал таков договор”. На тоа  Бранко Црвенковски одговори  “ тој ден беше лош за  Киро Глигоров, а Уставот го нарече фелеричен”.
 3. При гласање во Парламентот да не се применува  правилото на Бадинтер, тоа решение да се  исфрли како решение и тоа е донесено со кршење на Уставот. Сметам дека треба да се измени   начинот   за избор и именување  на  судии и обвинители.
 4. Министрите да одговараат пред премиерот, а не пред претседателот на политичката партија на која припаѓа министерот.
 5. Да се земат на одговорност лица кој ја спречуваат легитимната власт да ја извршува својата функција.
 6. Медиумите ( електронски и пишани ), да не вршат пренос од настани на кои малцинствата истакнуваат туѓи симболи, без  истакнување на државните симболи на  Република Македонија.
 7. Да се откаже гостопримство на странски претставник кој нашата држава не ја именува под Уставното име.
 8. Државните институции да не примаат списи во кој Република Македонија не е именувана според Уставното име.
 9. Односите со соседните земји да се градат според принципот на реципроцитет. Пример понудената платформа од едно малцинство за воведување на  втор службен јазик  во Република Македонија да се достави до нивните  автори во Приштина и Тирана за да истата  ја применат на Македонците  кои живеат во овие држави и им дадат право  како што тие бараат од Република Македонија.

Да се донесе нов закон за територијална поделба при што да се одвојат селата од градовите , да не се  припојуваат со градовите и така вештачки да создаваат  градски оптшини со селско население и тоа немакедонско. Македонија да биде една изборна единица.

 1. После 25 години од прогласувањето на Самостојна и суверена држава Република Македонија, се појавува потреба од редефинирање на  Уставот  со измени и дополнувања на постојниот или донесување на нов Устав.
 2. Македонскиот народ на референдум да се изјасни дали е за нов Устав. Ако се изјасни позитивно тогаш, да се распишат избори за избор на уставотворно собрание и да се донесе нов устав. Новиот Устав да биде изготвен од уставотворна  комисија избрана од Собранието на Република Македонија, во која  треба  да бидат  избрани најкомпетентни личности- експерти по Уставно право. На новиот Устав да се работи најмалку  една година. На Македонија сеуште и е потребна експертска  Влада, која  ќе работи за интересите на државата и народот. Новата влада да предложи нов концепт  на организација на власта. Таа Влада да управува со државата од  три до пет години. Експертската Влада да биде предложена од Претседателот на државата или со консензус од сите политички партии во државата. Член на Влада  може да биде лице од најмалку 35 години возраст и потврден стручњак во областа за која се бира. Министер може да биде со  времетраење од најмногу  два мандата. Судиите и јавните обвинители да ги  именува Претседателот на државата.
 1. Да се укинат постојните совети  за  судии и јавни обвинители и комисиите за  лустрација и антикорупција.
 2. Македонија никогаш не смее да се откаже од  грижата за Македонците кои живеат во соседните земји.
 3. Државната администрација да се сведе на ниво како во соседните земји според бројот на жители.
 4. Претседател на Собранието да биде пратеник со најмалку 40 години возраст, бидејќи тој го заменува Претседателот на државата, а за кој е пропишано услов од најмалку возраст од 40 години. ( сега теоретски може да го замени и пратеник  од 18 години, ако биде избран за  Претседател на Собрание  на РМ.
 5. Парламентот да брои од 80-100 пратеника.
 6. Претседател да се бира од ѓраѓаните на Република Македонија, алтернатива да се бира од Собранието на РМ.
 7. Да се ограничат привилегиите на Претседателот на државата по  напуштање на  функцијата.
 8. Горенаведените предлози и согледувања треба да бидат предмет на дебати, дискусии, тркалезни маси и сл., а истите се само еден дел од проблемите  по кои ќе треба да работат и одлучуваат нашите избрани претставници   во Собранието на Република Македонија.

На крајот сакам да укажам на следното:  според  член 20 од Уставот на РМ, програмите  и дејстувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии НЕ МОЖАТДА БИДАТ НАСОЧЕНИ КОН  НАСИЛНО УРИВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  и  потикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, верска или расна омраза или нетрпеливост.

Дел од програмите на некои политички партии не се во согласност со Уставот и затоа секој може да поведе постапка пред Уставниот суд на РМ  кој пак согласно член 112 од  Уставот на  РМ може да донесе  одлука со која ќе ја укине или  поништи таквата програма или платформа, а  со тоа го укине постоењето на одредена политичка партија.

МАКЕДОНИЈА Е НА НОЗЕ: Десетици патриотски организации, граѓански иницијативи и бројни интелектуалци се мобилизираат против федерализацијата на Македонија!

Makedonski-patriotski-zdruzenija-Zurnal

Десетици патриотски организации, граѓански иницијативи и бројни интелектуалци се мобилизираат против федерализацијата на Македонија, откако на повидок е погазување на волјата на македонскиот народ и коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ со целосното прифаќање на албанската платформа од страна на лидерот на СДСМ, Зоран Заев.

Jane-Cento-FB

Лавина од реакции има и на социјалните мрежи, каде атмосферата е зовриена после откривањето на содржината од договорот меѓу СДСМ и албанските партии. Граѓаните се бесни и бараат одговорност и реакција на обидите да се воведе двојазичност во Македонија, посебно со договор аминуван од партија која ја нема поддршката од мнозинството граѓани во Македонија.

Албанците на социјалните мрежи се фалат дека со тоа ќе се чекор поблиску до Голема Албанија.

858483

80797877

9190898887767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847
44

4342414039383736353433323130292625242322212019181716

15

16

ВИДЕО: Патриотите спремни за Македонија

MPZ-Koseto-Veles-video

Членовите на македонското патриотско здружение „Андон Лазов Јанев – Ќосето“ од Велес на Фејсбук објавија неколку видеа во кои покажуваат дека се спремни да застанат на браникот на суверена и унитарна на Република Македонија.

Арнаудов: ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ

Lambe-Arnaudov

Суверена, самостојна, независна, демократска и просперитетна Република Македонија е исклучително дело на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 година.

ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ и на македонската држава. Вмровците, како и другите што даваат, некои малку, некои повеќе, некои многу, се разликуваат од останатите по тоа што тие даваат сѐ. Тие никогаш не се изморуваат од давањето за својата татковина, вели членот на Извршниот комитет на ВМРО-НП Ламбе Арнаудов во интервју за неделникот Република.

Коментирајќи ја актуелната ситуација и заканите за девмроизација, Аранудов вели дека веќе на сите им е јасно зошто тоа се случува.

Сега мислам дека на сите им е јасно зошто девмроизација затоа што тоа како производ го има најстрашното – демакедонизација. Низ историјата се покажало дека кога треба да ѝ наштетиш на Македонија, прво треба да го средиш ВМРО, ама поради нашиот карактер и верба, тоа е невозможна мисија. Се обиделе и многу помоќни, посилни, попаметни да удрат на ВМРО и на Македонија, и завршиле таму каде што им е местото – поразени до нога, вели Арнаудов.

Биљали до Трајковска: Македонија треба да се подели еднаш засекогаш

Biljali-Trajkovska

На интернет-каналот „Јутјуб“ завчера се најде уште една снимка во серијалот објавен од анонимно лице, кое се потпишува како „Никола Тесла“. Станува збор за разговор меѓу новинарката Оливера Трајковска и албанскиот аналитичар и професор Мерсел Биљали, пишува Дневник.

Од она што се слуша на снимката од приватниот разговор, Биљали и’ се обраќа на Трајковска во прилично интимна конотација при што и’ вели дека ако го покани во емисија ќе ја силува пред камерите, а потоа разговорот продолжува на тема – нејзините гости во дебатната емисија. Откако таа му одговара дека меѓу гостите ќе биде и аналитичарот Рамадан Рамадани, Биљали го квалификува како „екстремист, кој има пукано“, а подоцна обајцата се шегуваат на негова сметка. Во текот на разговорот Биљали коментира и дека „Македонија треба да се подели еднаш за секогаш“.

Зошто токму сега и зошто токму овој разговор се прашањата поставени во форма на коментар под видеоснимката на „Јутјуб“. Одговор нема од анонимниот објавувач, а нема ни од надлежните институции, како што немаше ниту за другите снимки од приватни разговори на јавни личности, политичари и новинари претходно.

СЈО молчи и за овој и за сите разговори претходно

„Дневник“ се обрати вчера до Специјалното јавно обвинителство дали тие имаат намера да покренат постапка, но до крајот на работниот дел од денот одговор не добивме.

Дека нови снимки ќе бидат објавувани „Дневник“ пишуваше на почетокот на декември, а истите се однесуваат на врвот на ВМРО-ДПМНЕ и на бизнис-секторот близок со неа. Ваквата најава тогаш ја даде токму лицето со ник „Никола Тесла“, а кое и претходно стоеше зад пуштањето повеќе снимки од прислушувани разговори.

Во дописот што беше тогаш испратен до порталот „Револуционер мк“ се наведува дека првите разговори беа пуштени со цел македонските граѓани да видат на кој начин се водела државата изминативе десет години. Во продолжение лицето наведува дека нема да ги поштеди ниту новинарите. Авторот наведува дека снимките, во кои ќе се објават и скандалите со сексуалната ориентација во врвот на владејачката партија, ќе бидат објавени наскоро.

Подоцна истиот месец беа објавени три телефонски разговори на истата новинарка со Мендух Тачи, но никој не реагираше, ниту од МВР ниту од СЈО. Стануваше збор за разговори снимени незаконски пред минатите избори, а беа објавени на фејсбук-страницата Opozita Shqiptare e Maqedonise и на Lirim Ilirid. Не е познато кој ги објавил овие разговори. Но, на оваа социјална мрежа може да се види дека фејсбук-страницата Opozita Shqiptare e Maqedonise е од постар датум и оти има дури 28.645 поддржувачи. На оваа страница, покрај нејзиното име, може да се забележи и ознаката дека е kundermaqedonise, односно „противмакедонија“. За разлика од неа, фејсбук-страницата Lirim Ilirida е нова и очигледно е направена со цел преку неа да се објават најновите снимки на прислушуваните разговори.

Цедиња со снимки се нудат од 100 до 300 денари

Од моментот на објавувањето на прислушуваните разговори од опозицискиот СДСМ и нивното предавање на Специјалното јавно обвинителство, во јавноста почнаа да се појавуваат и други снимени разговори. Тие не само што почнаа да се пуштаат по социјалните мрежи, туку слободно можеа и да се купат на разни локации во земјава по цена од 100 до 300 денари за едно цеде.

Претходно објавените разговори се однесуваа на приватни конверзации меѓу уредникот на телевизијата „Сител“, Драган Павловиќ – Латас, и сопственикот на медиумот, Горан Иванов, на разговорот меѓу Павловиќ и Ивона Талевска, главен и одговорен уредник во дневниот весник „Вечер“, како и меѓу првиот човек на скопската Kомерцијална банка, Хари Kостов, и Бранко Бојчевски, основач на агенцијата за обезбедување „Оса“.

Сите овие снимки и натаму може да се слушаат преку социјалните мрежи и покрај најавите од МВР и од Специјалното јавно обвинителство дека ќе преземат с` што е потребно да се открие личноста што ги објавува и да се оневозможи нивното натамошно објавување. Од овие органи с` уште нема никакво објаснување до каде стасале во истрагата иако засегнатите граѓани поднеле барање за отворање кривична постапка за објавени разговори на „Јутјуб“ од анонимно лице потпишано како Никола Тесла.

Клетников: Албанските политичари ја уценуваат Македонија

Eftim-Kletnikov

Албанските политичари нѐ уценуваат петнаесетина години, изјави во Отвореното студио на ТВ Нова поетот Ефтим Клетников.

-Не се обеспокојуваат тие бидејќи сѐ им оди од рака. И Европа се со нив, и Американците и Заев и СДСМ и тие се спокојни. Е сега ние скокаме бидејќи нѐ боли. Кај нас е болката, не е кај нив, тоа е нашата емоција, вели Клетников.

Клетников потенцира дека кога зборува за Албанците не мисли на албанскиот народ и оти ниеден народ не е лош.

-Секој народ има добра душа. Зборувам за албанските политичари кај нас кои нѐ уценуваат десетина-петнаесет години, многу од нив имаат терористичко досие, рече Клетников.

Каракамишева: Да имаше решение во рамки на Уставот, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ќе најдеа заеднички јазик

Tanja-Karakamiseva

Секоја изјава којашто е дадена, особено од лидер на политичка партија мора да биде многу повнимателна од она што сега го гледаме, изјави во гостувањето во вестите на ТВ Нова универзитетската професорка Тања Каракамишева.

-Имам чувство дека позади целата таа еуфорија којашто се чувствуваше во изјавата на господинот Заев се крие еден голем страв и се крие еден голем прашалник, што доколку не успеам да го спроведам до крај сценариото што ми е дадено во рака и што со мене и со мојата политичка кариера и воопшто со сите оние што ги повлеков со мене во услови кога нема да можам да го реализирам тоа што го ветив, рече Каракамишева.

-Да беше така лесно и така едноставно како Зоран Заев сака да каже дека нашле заедничко решение во рамките на законот, и да беше тоа сѐ во согласност со Уставот, верувајте дека за такво решение ќе најдеа заеднички јазик и претходните коалициски партнери, односно ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, додаде Каракамишева.

Евро-пратениците кои „ги избришаа“ Македонците од Албанија застанаа на страната на СДСМ/Сорос

Andrey-Kovachev-Elmar-Brok

Елмар Брок и Андреј Ковачев се најновите евро-пратеници кои по веќе воспоставената пракса од време на време се јавуваат со политички изјави во врска со случувањата во Македонија, а во корист на спрегата СДСМ/Сорос.

Андреј Ковачев е особено познат за македонската јавност како бугарскиот европратеник кој заедно со Ангел Џамбаски се автори на скандалозната резолуција со која Европскиот парламент легитимираше бугарско малцинство во областите во Албанија каде што живеат Македонци.

Kovachev-Djambaski

Откако „го избриша“ македонското малцинство во Албанија, Ковачев сега се фокусира во одбрана на политиките на СДСМ/Сорос и напад врз Никола Груевски. Тој инаку доаѓа од партијата ГЕРБ на Бојко Борисов, кој и самиот кажал дека во Македонија негов пријател е Зоран Заев, а не Никола Груевски. ГЕРБ и СДСМ неретко се наоѓале на иста линија на интерес, а нападите против македонското малцинство во Албанија се само последниот еклатантен пример.

462227-ilinden-vo-albanija-nema-bugari-tuku-samo-makedonci

И двајцата пратеници се наоѓаат на листата на подобни соработници на Сорос, тајниот документ кој излезе на површина после „протекувањето“ на мејлови од фондацијата на Џорџ Сорос. Во овој документ нарачан од Фондацијата Отворено Општество, консултантска куќа изработила профил на сите 750 европратеници избрани на изборите во 2014 скенирајќи ги оние кои соработувале со Сорос и се подобни за соработка и политичка борба за идеите на мултимилијардерот и неговото т.н. Отворено општество. Целта на Сорос била да види кај колку пратеници во парламентот може да има влијание за да ги користи по потреба.

brok-kovachev

Па така, секогаш кога на СДСМ/Сорос ќе им треба „ветар во грб“ со европски предзнак, во Македонија пристигнува писмо од некои Евро-пратеници кои задолжително, без промашување, се наоѓаат токму на оваа листа на соросови соработници, „тивки партнери“ на ултралевичарот Сорос задолжени за форсирање на неговите цели во различни земји во светот.

Двајца од нив, Брок и Ковачев, се потпишаа на писмо адресирано до Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во кое го обвинуваат за блискост со движењето „Стоп Операција Сорос“ кое се бори токму против рушењето на суверенитетот на државите од страна на мултимилијардерот.

pismo-potpis

„Со оглед на блискоста меѓу раководството на СОС и на владата и неодамнешните изјави на владини политичари за таканаречен процес на “десороизација“, загрижени сме за нашите активности таму како и за тоа дека Владата на Македонија не ги дели иститите вредности.“, стои во писмото адресирано до Груевски, а се однесува на изложувањето на соработниците на Сорос во Македонија, на кои како „адвокати“ сега скокнуваат нивните соросови браќа, европратениците Брок и Ковачев.

„Веруваме дека имате моќ да ги стопирате нападите врз Европските Федералисти во вашата земја и бараме од вас да ги преземете неопходните мерки кои ви се на располагање за да го негувате граѓанското општество и да ги поддржите нашите заеднички европски вредности и цели.“, велат уште во писмото Брок и Ковачев.

andrej kovachev nyama

Експертите кои ги консултиравме посочуваат дека ова е вообичаена пракса зад обландата од „борба за европски вредности и цели“ да се бара оставање на чист простор невладиниот сектор во Македонија потполно да биде заробен и окупиран од соросовите невладини, за да може да ги спроведуваат нарачките на нивниот „стопан“ и главен финансиер, Џорџ Сорос.

Во претходната „соросова нарачка“ други двајца од листата на евро-пратеници под контрола на Сорос, Тонино Пицула и Виктор Боштинару испратија писмо со поддршка за формирање на антидемократска влада на соросови марионети во Македонија, барајќи од претседателот Иванов да му го даде мандатот на Зоран Заев, иако е против демократската математика после изборите на 11-ти декември.

zaev_boja_-_01

И ова писмо, како и најновото, беше на фанфари пренесено од страна на соросовите медиуми во Македонија, според однапред утврдената и добропозната шема.

Инаку, во јавноста се појавија и извештаи дека не само што си правел листа на евро-пратеници кај кои може „да пробушат“ парите на Сорос за да ги корумпира и претвори во негови извршители, туку и дека тој дал повеќе милиони долари во кампањите пред изборот на евро-пратениците во 2014-та со цел фаворизација на левичарите, односно сузбивање на влијанието на десницата во Европа.

За потсетување, досега во јавноста се појавија и документи на кои се гледа како еклатантно Сорос дава смерници на политичари дури и од профилот на Хилари Клинтон за тоа какви амбасадори или посредници треба да праќа во одредени држави, за да посредуваат во конфликти меѓу власта и опозицијата. Албанија е една од последните земји која го дигна гласот против врските и влијанието на Сорос во внатрешните работи во земјата.

soros hilari

Невладините на Сорос се забранети во некои земји, како на пример Руската федерација, а со „акциони планови“ за истражување на начинот на работа и финансирање на соросовата мрежа се јавија многу земји: од Австралија преку Израел, Унгарија, Словачка и други европски држави загрижени за својот суверенитет пред атаците на „отвореното општество“ и милијардите на Сорос со кои купува политичари за да му ја спроведуваат агендата и наредбите. Најголем удар за Фондацијата отворено општество е победата на Доналд Трамп, човекот кој Сорос го прогласи за свој личен најголем непријател.

George-Soros-Hillary-Clinton-emails-WikiLeaks-620x329

Ваквите нарачки, како писмото на Брок и македонскиот негатор Ковачев, кои се со поддршка за делувањето на СДСМ/Сорос, само ја потврдуваат неопходноста од процесот на десоросоизација во Македонија, убедени се експертите.

НОВА ЛАГА НА ЗАЕВ: Aлбанскиот е втор службен јазик во Македонија (ВИДЕО)

Zoran-Zaev-SDP-BIH

Денес од Сараево Зоран Заев искажа уште една голема лага дека албанскиот јазик е втор службен јазик на целата територија на државата.

Но, според доброупатените, прикажувајќи дека албанскиот е втор службен јазик, тој направи погрешно интерптретирање на уставот.

Амандманот 5 и членот 7 од нашиот Устав став 2 кажува дека втор службен јазик во Македонија е албанскиот јазик определен според овој член од Уставот. Така да Македонија има прв официјален службен јазик, тоа е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо тоа е и единствен јазик за меѓународна политика, а со ставот 2 е од постоечкиот Устав од 2002 година да втор служен јазик е албанскиот јазик. Тоа е одлична ширина. Да можеме да ја дефинираме употребата на албанскиот јазик и јазиците на сите други малцинства согласно закон, без потребна промена на Уставот. Ние тоа го договоривме. Зошто го договоривме? Затоа што ширината на Уставот ни го дозволува и е доволно голема за да можеме да го утврдиме со закон.

Инаку според член 7 во уставот јасно стои дека “во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо”, што значи дека јазикот кој е применлив на целата територија, е македонскиот, а во единиците на локалната самоуправа во кои како мнозинство живеат припадниците на националностите, во службена употреба, покрај македонскиот јазик и кирилското писмо, се и јазикот и писмото на националностите на начин утврден со закон.

Очигледно СДСМ со ДУИ преговара за законско решение со кое би се овозможило поширока употреба на албанскиот јазик, но таква работа би била пртивуставна. Доколку се воведе двојазичност практично се редефинира државата и се губи македонскиот индентитет. Носител на идентитетот е и јазикот како негово централно обележје. Доколку се промени тоа значи се губи и дел од идентитетот. Заев со една таква постапка најмногу би му помогнал на јужниот сосед.

Од друга страна, Груевски вчера изјави “нема да дозволиме промена на Уставот ниту кршење на Уставот преку негово изигрување со носење на закони”.

Она што го планира СДСМ е кришење на Уставот. Укажуваат дека сѐ ќе биде согласно Уставот, а всушност она што се слуша, што го планираат е кршење на Уставот. И тука ќе останеме цврсто на бедемот на одбраната на националните и државните интереси во која било форма и во било која ситуација, изјави Груевски.

Груевски: СДСМ и ДУИ се обидуваат да направат дефакторизација на македонскиот народ (ВИДЕО)

gruevski-pobeda-izbori-2016

СДСМ се натпреварува самата со себе, се натпреварува колку повеќе ќе даде на албанските партии. Се поставува прашањето, до кога така. Дали до моментот кога во државата не ќе остане ништо за давање. Кога ќе биде раздадено сè што е стекнато со многу пот, крв и мака, рече Груевски

Она што може да видиме е обид на СДСМ и ДУИ да направат дефакторизација на Македонците, на македонскиот народ, но и на другите етнички заедници како Турците, Србите, Власите, Ромите и останатите, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски во денешна изјава за медиумите, а со која даде своја оценка за преговорите за формирање влада.

Тој беше категоричен дека нема да ги дозволат таквите планови.

– Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за Македонија, ќе стојат на браникот на државните интереси – рече Груевски.

Тој оцени дека СДСМ се токми да им даде многу на албанските партии.

СДСМ се натпреварува самата со себе, се натпреварува колку повеќе ќе даде на албанските партии. Се поставува прашањето, до кога така. Дали до моментот кога во државата не ќе остане ништо за давање. Кога ќе биде раздадено сè што е стекнато со многу пот, крв и мака – истакна Груевски.

Тој додаде дека се случува тоа за коешто тие како партија предупредиле уште во предизборниот период.

Се случува тоа што го предвидовме и што го кажавме на митинзите. Тоа е дека СДСМ подготвува редефинирање на државата. Тоа треба да се спречи. Некои тоа не го препознаа тогаш, но времето сега на дело покажува дека СДСМ е цврсто решен да се прави редефинирање на Македонија. Тие велат дека уставот нема да се менува. Свесни се дека без ВМРО-ДПМНЕ Уставот не може да се менува, инаку и тоа би го направиле. Укажуваат дека сè ќе биде согласно Уставот, но тоа што се слуша, што го планираат е кршење на уставот – нагласи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Тој укажа дека нема да дозволат како партија да се чепка по националните интереси.

Му укажуваме на секој којшто сака да се коцка со државните и националните интереси дека во оваа држава има и други кои мислат на тие интереси и коишто се подготвени да се борат за тие државни и национални интереси – рече Груевски.