Груевски: СДСМ и ДУИ се обидуваат да направат дефакторизација на македонскиот народ (ВИДЕО)

gruevski-pobeda-izbori-2016

СДСМ се натпреварува самата со себе, се натпреварува колку повеќе ќе даде на албанските партии. Се поставува прашањето, до кога така. Дали до моментот кога во државата не ќе остане ништо за давање. Кога ќе биде раздадено сè што е стекнато со многу пот, крв и мака, рече Груевски

Она што може да видиме е обид на СДСМ и ДУИ да направат дефакторизација на Македонците, на македонскиот народ, но и на другите етнички заедници како Турците, Србите, Власите, Ромите и останатите, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски во денешна изјава за медиумите, а со која даде своја оценка за преговорите за формирање влада.

Тој беше категоричен дека нема да ги дозволат таквите планови.

– Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за Македонија, ќе стојат на браникот на државните интереси – рече Груевски.

Тој оцени дека СДСМ се токми да им даде многу на албанските партии.

СДСМ се натпреварува самата со себе, се натпреварува колку повеќе ќе даде на албанските партии. Се поставува прашањето, до кога така. Дали до моментот кога во државата не ќе остане ништо за давање. Кога ќе биде раздадено сè што е стекнато со многу пот, крв и мака – истакна Груевски.

Тој додаде дека се случува тоа за коешто тие како партија предупредиле уште во предизборниот период.

Се случува тоа што го предвидовме и што го кажавме на митинзите. Тоа е дека СДСМ подготвува редефинирање на државата. Тоа треба да се спречи. Некои тоа не го препознаа тогаш, но времето сега на дело покажува дека СДСМ е цврсто решен да се прави редефинирање на Македонија. Тие велат дека уставот нема да се менува. Свесни се дека без ВМРО-ДПМНЕ Уставот не може да се менува, инаку и тоа би го направиле. Укажуваат дека сè ќе биде согласно Уставот, но тоа што се слуша, што го планираат е кршење на уставот – нагласи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Тој укажа дека нема да дозволат како партија да се чепка по националните интереси.

Му укажуваме на секој којшто сака да се коцка со државните и националните интереси дека во оваа држава има и други кои мислат на тие интереси и коишто се подготвени да се борат за тие државни и национални интереси – рече Груевски.

Груевски: Ова што го видов личеше на театар (ВИДЕО)

Gruevski-izjava-pred-sud

Поранешниот премиер, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски по прекинатото рочиште за немирите пред општина Центар во 2013 година кажа дека судењето повеќе личело на театар.

 – Дојдов во суд, но сè што видов личеше многу повеќе на театар. Да не должам многу, мојот адвокат ќе каже попрецизно за што стануваше збор, рече Груевски.

Груевски: По вторпат неделава Македонија добива признание за економските политики кои ги спроведува

gruevski-promocija-proekt-zdravstvo

Секогаш кога се работи, резултатите се неминовни. По вторпат неделава Македонија добива признание за економските политики кои ги спроведува – прво од Европската комисија, а денес и од престижниот извештај на фондацијата Херитиџ и Вол Стрит Журнал кои ја рангираат на 31-во место од 186 земји во светот, напиша на својот Фејсбук профил лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

-Македонија е лидер во регионот според Индексот на економски слободи за 2017-та година, при што забележа висок раст од 47 места во споредба со 2006-та година кога државата беше на 78-мо место. Ова ја става земјата пред многу развиени европски економии: Белгија, Шпанија, Фрација, Португалија, Италија, Словенија, Полска, Турција, Русија и други. Напредокот за една година е 16 места, од 47-мо на 31-во место, пишува Груевски.

Груевски додава дека Македонија е една од земјите со најниски даночни стапки во светот и во неа лесно се започнува бизнис, се ценат сопственичките права и слободата на бизнисот. Сето тоа е високо вреднувано од страна на фондацијата Херитиџ и останатите светски реномирани извештаи.

-Овие признанија се само уште еден поттик за понатамошно залагање во насока на подобрување на бизнис климата и деловното опкружување во земјата, кои ќе придонесат за подобрување на животниот стандард и отворање на нови работни места. Секое вакво достигнување, секое дело е успех на Македонија, продолжуваме да работиме за сите граѓани, за напредок на нашата држава, напиша Груевски.

Груевски со одлична вест: Се реализира уште едно ветување, обезбедени милион евра за водоводниот систем во Гевгелија

Gruevski-vodovod-Suto-Orizari

Во Гевгелија денеска ќе почне реализација на проектот за унапредување на водоводниот систем кој е финансиран преку ИПА фондовите. Почетокот на реализцијата ќе го означат евроамбасадорот Самуел Жбогар и министерот за финансии Кирил Миноски.

Изградбата на водоводниот состем ја поздрави и претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој на Фесбук напиша дека директни корисници на придобивките ќе бидат дваесетина илјади граѓани од општина Гевгелија, Богородица, Моин и од Мрзенци. Исто така, директна корист ќе имаат и дел од жителите на соседната општина Богданци, како и населените места Селемли и Стојаково.

Вкупната вредност на проектот е 1,7 милиони евра, а целта е подобрување на квалитетот на водата за пиење за жителите.

Планирана е изградба на четири бунари, пумпи, станици за хлорирање и водоводна мрежа и резервоар со капацитетот од 1000 метри кубни.

„Ова е почеток на реализацијата на уште едно ветување од нашата програма. Со ова ќе се надминат проблемите со водата и директно ќе се влијае на подобрување на нејзиниот квалитет. За релизација на овој проект особен придонес даде градоначалникот на општина Гевгелија, Иван Франгов и Владата, а истиот ќе се реализира во соработка со ЕУ и Светската банка“, напиша лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и потсети дека целта на неговата партија и Владата е подобрување на реалниот живот на граѓаните.

„И покрај сите политички предизвици, нашиот основен приоритет се граѓаните и тоа така и ќе остане. Ние продолжуваме со работа, со проекти со кој се подобрува секојдневието на граѓаните.“

Ова е дел од кампањата „ЕУ за вас“.

Вкупната помош за оваа намена од ЕУ е 80 милиони евра како дел од ЕУ ИПА програмата (2007-2013), што треба да биде дополнета со уште 100 милиони евра планирани со ИПА2.

Каракамишева: Какви се тие професори, му се лигавеа на Груевски за хонорари, а сега го кодошат во амбасади

karakamiseva-tv-nova

Пис­мо­то пот­пи­ша­но од ед­на ма­ла гру­па ма­ке­дон­ски про­фе­со­ри и са­мо­на­ре­че­ни ин­те­ле­кту­ал­ци е, во најб­ла­га фор­ма ка­жа­но, срам за ма­ке­дон­ска­та ин­те­ле­кту­ал­на и уни­вер­зи­тет­ска мис­ла, ве­ли проф. д-р Та­ња Ка­ра­ка­ми­ше­ва – Јо­ва­нов­ска од Прав­ни­от фа­кул­тет во Скоп­је, спо­ред ко­ја тоа изо­би­лу­ва со мно­гу не­точ­ни ин­фор­ма­ции и кла­сич­ни из­вр­ту­ва­ња на ви­сти­на­та, кои се вед­наш вид­ли­ви. Јас­но е ка­ко бел ден кој го из­ло­би­рал ова пис­мо и кој стои зад не­го, исто ка­ко и вид­ли­во­ста на по­ли­тич­ки­те ин­те­ре­си на СДСМ да ги ди­скре­ди­ти­ра­ат по ми­ли­о­ни­ти пат ВМРО-ДПМНЕ и Ни­ко­ла Гру­ев­ски, ама се­га пре­ку „не­за­вис­ни­те“ ин­те­ле­кту­ал­ци.

Не­вкус­но е и без­о­браз­но од ин­те­ле­кту­ал­ци да се обра­ќа­ат со ди­рект­на под­др­шка на ам­ба­са­до­ри­те на зем­ји­те-член­ки на ЕУ пре­ку пла­си­ра­ње лаж­ни ин­фор­ма­ции, из­вр­ту­ва­ња и по­лу­ви­сти­ни. Тра­гич­но е ма­ке­дон­ски ин­те­ле­кту­ал­ци да спад­нат тол­ку ни­ско за да ка­жу­ва­ат ла­ги и из­мис­ли­ци за по­ли­тич­ка­та со­стој­ба во РМ по­ра­ди не­кои свои лу­кра­тив­ни или ка­ри­е­ри­стич­ки ин­те­ре­си и по­бу­ди. Уште по­срам­но е за го­ди­ни­те што ги но­сат и за ти­ту­ли­те со кои се пер­чат да фа­бри­ку­ва­ат та­кви ди­скре­ди­ти­рач­ки ин­фор­ма­ции на­со­че­ни иск­лу­чи­тел­но про­тив ед­на лич­ност, Ни­ко­ла Гру­ев­ски и не­го­ви­те најб­ли­ски со­ра­бот­ни­ци. Лаж­ни­те ин­фор­ма­ции со­др­жа­ни во пис­мо­то ли­чат на кла­сич­ни­те уд­ба­шки ети­ке­ти­ра­ња поз­на­ти од вре­ме­то на со­ци­ја­лиз­мот. На јав­но­ста ѝ е поз­на­то де­ка до­бар дел од пот­пи­ша­ни­те се во тес­ни вр­ски со уд­ба­шки­те стру­кту­ри во зем­ја­та и во Ср­би­ја, та­ка што мо­ти­вот да го на­пад­нат лич­но Гру­ев­ски пред стран­ски­те дип­ло­ма­ти и пред европ­ски­те и аме­ри­кан­ски­те ин­сти­ту­ции е по­ве­ќе од очиг­ле­ден и лу­кра­ти­вен. Мно­гу до­бро се се­ќа­ва­ме ка­ко до вче­ра дел од пот­пи­ша­ни­те про­фе­со­ри му се дод­во­ру­ваа на Гру­ев­ски во се­ко­ја мож­на при­го­да, ка­ко мо­леа пред не­го­ви­от ка­би­нет со ча­со­ви, ка­ко ра­бо­теа на не­го­ви про­е­кти без ни­ту еден на­пи­шан збор ама за де­бе­ли хо­но­ра­ри, ка­ко се ли­га­веа де­ка тој е единс­тве­ни­от по­ли­ти­чар-ре­фор­ма­тор во РМ и де­ка са­мо тој е спо­со­бен по­ли­ти­чар во зем­ја­та, ка­ко му се пи­каа во се­ко­ја мож­на при­го­да да би­дат поб­ли­ску до не­го, ка­ко му се дод­во­ру­ваа на се­ка­ков мо­жен на­чин, ду­ри и на ште­та на про­фе­си­ја­та, за се­га, на­ед­наш, си­те тие поз­на­ти ми­та­џии, поз­на­ти кри­ми­нал­ци и лу­ѓе со образ-ѓон да за­ста­нат на старт­на ли­ни­ја за ка­но­на­ден на­пад про­тив Гру­ев­ски. Сра­мо­та.

Intelektualci-SDSM

Во пис­мо­то, ток­му оваа од­бра­на гру­па ми­та­џии се по­ви­ку­ва на од­бра­на на прин­ци­пи­те на пар­ла­мен­тар­на­та де­мо­кра­ти­ја во на­ша­та др­жа­ва, кои за­мис­ле­те, „по­сте­пе­но во 11-го­диш­но­то вла­де­е­ње на Гру­ев­ски пре­рас­на во авто­крат­ски ре­жим на хи­бри­ден по­ли­тич­ки си­стем“. Срам. Про­фе­со­ри што не­ма­ат по­им де­ка „по­ли­тич­ки ре­жим“ и „по­ли­тич­ки си­стем“, е, всуш­ност, ед­но исто, два по­и­ма со исто зна­че­ње. Срам за про­фе­со­ри и за ин­те­ле­кту­ал­ци, кои не­ма­ат по­им што збо­ру­ва­ат и што пи­шу­ва­ат. Мис­лат де­ка ако ка­жат авто­ри­та­рен ре­жим на хи­бри­ден по­ли­тич­ки си­стем де­ка ка­жа­ле го­ле­ма ду­ма. Ви­сти­на­та е де­ка ка­жа­ле ед­но го­ле­мо ни­што. Из­ме­ша­ле прин­ци­пи на пар­ла­мен­тар­на де­мо­кра­ти­ја со ре­жим со си­стем и на крај се по­сра­ми­ле пред це­ла­та ма­ке­дон­ска и ме­ѓу­на­род­на јав­ност за си­те па­ри, што во из­ми­на­ти­те 11 го­ди­ни ги зе­ле ток­му од Гру­ев­ски. Ра­ни ку­че да те лае.

По­на­та­му, во пис­мо­то ве­лат „иди­ла­та на 11-го­диш­но­то вла­де­е­ње во кон­ти­ну­и­тет на ВМРО-ДПМНЕ бе­ше раз­о­ткри­е­на во 2016 го­ди­на, ко­га беа откри­е­ни го­ле­ми скан­да­ли на не­ов­ла­сте­но прис­лу­шу­ва­ње од стра­на на МВР на си­те тие што раз­мис­лу­ваа по­и­на­ку“. Бреј. Не слу­чај­но, ту­ку пот­свес­но овие ин­те­ле­кту­ал­ци и про­фе­со­ри збо­ру­ва­ат за иди­ла­та на 11-го­диш­но­то вла­де­е­ње на ВМРО-ДПМНЕ ко­га нај­го­лем дел од нив кле­чеа пред ка­би­не­тот на Гру­ев­ски и се ну­деа за раз­ни функ­ции. Ај­де да по­тсе­ти­ме де­ка ток­му проф. Ке­ке­нов­ски му се ну­де­ше на Гру­ев­ски да би­де пре­тсе­да­тел­ски кан­ди­дат на ВМРО-ДПМНЕ на прет­ход­ни­те пре­тсе­да­тел­ски из­бо­ри. Зна­чи да би­де кан­ди­дат од пар­ти­ја­та што се­га ја на­ре­ку­ва ма­фи­ја­шка. Де­мек, то­гаш ко­га Ке­ке­нов­ски се ну­де­ше да би­де кан­ди­дат за пре­тсе­да­тел на РМ не би­ла ма­фи­ја­шка, а се­га на­ед­наш ста­на ма­фи­ја­шка и кри­ми­нал­на. Што е мно­гу, мно­гу е.

Да не ги отво­ра­ме до­си­е­ја­та на дру­ги­те „ду­ше­гриж­ни­ци“.Мо­же да се на­пи­ше цел фер­ман. Кри­ми­нал до кри­ми­нал. Дел од пот­пи­ша­ни­те на пис­мо­то се и про­фе­со­ри по пра­во, кои би мо­ра­ле да зна­ат де­ка не­ов­ла­сте­но­то прис­лу­шу­ва­ње кое, ка­ко што ве­лат, се слу­чу­ва­ло во МВР кон тие што раз­мис­лу­ва­ле по­и­на­ку, мо­ра и да го до­ка­жат. Да­ли има­ат увид во не­кои дру­ги ма­те­ри­ја­ли, кои јав­но­ста не ги знае, да­ли има­ат увид во не­што што ни­ту СЈО, на­вод­но, го не­ма, тре­ба се­ри­оз­но да се истра­жи и оце­ни. Да­ли овие ли­ца има­ат увид во не­ко­ја по­го­ле­ма ко­лек­ци­ја од не­ле­гал­но сни­ме­ни раз­го­во­ри за кои јав­но­ста знае де­ка е сѐ уште во ра­це­те на За­ев?

Од ка­де има­ат ин­фор­ма­ции де­ка дру­ги лу­ѓе, кои мис­ле­ле по­и­на­ку од вла­ста, би­ле прис­лу­шу­ва­ни од вла­ста!? По­тоа, ка­ко мо­жат ка­ко прав­ни­ци да се пот­пи­шат на пис­мо во кое се твр­ди де­ка во прис­лу­шу­ва­ни­те ма­те­ри­ја­ли би­ле откри­е­ни фи­нан­си­ски скан­да­ли, из­ну­ду­ва­ња па­ри, уце­ни и сл. ко­га во За­ко­нот за кри­вич­на­та по­стап­ка јас­но стои де­ка не­за­кон­ски со­бра­ни­те ин­фор­ма­ции не мо­жат да пос­лу­жат ка­ко ле­гал­ни до­ка­зи во по­стап­ка­та. Слуш­на­ле ли тие во­оп­што за пре­сумп­ци­ја на не­ви­ност, за за­ко­ни­тост на до­ка­зи и за мно­гу дру­ги на­че­ла врз кои е зас­но­ва­на кри­вич­на­та по­стап­ка или са­мо на хар­ти­ја се про­фе­со­ри по пра­во. Врв на сра­мот е кон­ста­та­ци­ја­та на­ве­де­на во пис­мо­то де­ка од тој мо­мент ко­га се об­ја­ви­ле „бом­би­те“ Ма­ке­до­ни­ја се со­о­чи­ла со проб­ле­ми од кри­ми­нал­на при­ро­да, а не со иде­о­ло­шки су­дир. Од тој мо­мент, за­мис­ле­те, Ма­ке­до­ни­ја се со­о­чи­ла со „би­тка за вла­де­е­ње на пра­во­то и за спро­ве­ду­ва­ње кри­вич­на од­го­вор­ност на кри­ми­на­ли­зи­ра­ни по­ли­ти­ча­ри“. Ни­ту еден збор за нив­ни­от ми­ле­ник, се­га од дру­га­та стра­на, ви­стин­ски­от кри­ми­на­лец-по­ли­ти­чар што го шти­тат со се­та си­ла, ни­ту збор за тоа ка­кво вла­де­е­ње на пра­во има во зем­ја во ко­ја За­ев се ос­ло­бо­ду­ва од го­не­ње со акт на СЈО, пре­ку по­га­зу­ва­ње на си­те прет­ход­ни дејс­тва пре­зе­ме­ни од су­дот, и со гру­бо га­зе­ње на си­те до­ка­зи што инф­ла­гран­ти до­ка­жу­ва­ат кри­ми­нал кај нив­ни­от парт­нер и кај нив­ни­те уд­ба­шки при­ја­тел­чи­ња. Ве­ли­ча­ње­то на про­ти­ву­став­но­то СЈО во си­сте­мот, не­од­го­вор­но­то на­ви­ва­ње во ко­рист на СЈО е до­пол­ни­те­лен срам за про­фе­со­ри­те прав­ни­ци пот­пи­ша­ни во пис­мо­то. Да се ве­ли­чи ор­ган што е срам за прав­на­та про­фе­си­ја зна­чи да си на исто срам­но ни­во на зна­е­ње ка­ко и јав­ни­те об­ви­ни­те­ли во тој про­ти­ву­ста­вен ор­ган. На­бе­ду­ва­ње­то и лаж­но­то ин­фор­ми­ра­ње во пис­мо­то де­ка ВМРО-ДПМНЕ отво­ри­ло вој­на про­тив ам­ба­са­до­ри­те на зем­ји­те-член­ки на ЕУ и на САД е гр­до из­вр­ту­ва­ње, кое не при­ле­га да би­де из­не­се­но во отво­ре­но пис­мо од про­фе­со­ри и од ин­те­ле­кту­ал­ци. Не­ме­ша­ње во вна­треш­ни­те ра­бо­ти на не­за­вис­на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја од ни­ко­го, а нај­мал­ку на ам­ба­са­до­ри на ту­ѓи др­жа­ви, чиј­што ман­дат е јас­но де­фи­ни­ран во Ви­ен­ска­та кон­вен­ци­ја за дип­ло­мат­ски ра­бо­ти, е јас­на по­ра­ка и сиг­нал на пар­ти­ја­та што е на власт де­ка не­ма да доз­во­ли Ма­ке­до­ни­ја да ста­не ме­сто ка­де што се­кој ќе сви­ри та­ка ка­ко што са­ка и по но­ти што ги од­брал, и де­ка тоа е не­доз­во­ли­во и не­ма да се то­ле­ри­ра. Та­кво­то ме­ша­ње, та­кво­то не­по­ви­ка­но вр­ше­ње ра­бо­ти за сме­тка на друг, е гру­бо кр­ше­ње на си­те дип­ло­мат­ски про­то­ко­ли, кр­ше­ње на прин­ци­пи­те на ме­ѓу­на­род­но­то пра­во и по­ли­ти­ка и ди­рект­на по­вре­да на Уста­вот на РМ.

По­на­та­му, во пис­мо­то стои де­ка овие на­па­ди кон ам­ба­са­до­ри­те би­ле со цел да се „ма­ски­ра до­се­гаш­на­та пра­кти­ка на вла­де­е­ње со ко­руп­ци­ја и со це­лос­на при­ва­ти­за­ци­ја!?“. Гле­дај кој збо­ру­ва за це­лос­на­та при­ва­ти­за­ци­ја на др­жа­ва­та, па по­ло­ви­на од пот­пи­ша­ни­те на ди­ре­ктен или ин­ди­ре­ктен на­чин беа вклу­че­ни во нај­мрач­ни­те про­це­си на ма­ке­дон­ска­та при­ва­ти­за­ци­ја на­пра­ве­на не­ко­гаш, или ка­ко екс­пер­ти или ка­ко кон­сул­тан­ти. Доз­во­ли­ја да се огра­би це­ли­от оп­штес­твен имот на др­жа­ва­та со цел да се ста­ви во ра­це­те на не­кол­ку­ми­на оли­гар­си – нив­ни при­ја­те­ли, кои по­тоа де­бе­ло ги на­гра­ди­ја за та­ква­та ус­лу­га. И се­га тие лу­ѓе има­ат образ да збо­ру­ва­ат за прав­да, за пра­во и за ли­це­то на дру­ги­от? Најг­нас­но­то из­вр­ту­ва­ње со­др­жа­но во пис­мо­то е из­вр­ту­ва­ње­то на ви­сти­на­та за сред­ба­та ме­ѓу Гру­ев­ски и ру­ски­от ам­ба­са­дор со ди­рект­на им­пу­та­ци­ја де­ка Гру­ев­ски и не­го­ва­та пар­ти­ја се про­ру­ски на­стро­е­ни. Кон­ста­та­ци­ја­та де­ка „фи­ни­от на­чин на ко­му­ни­ка­ци­ја и пре­фи­не­ти­от дип­ло­мат­ски реч­ник на Гру­ев­ски со ру­ски­от ам­ба­са­дор“ овие го­ле­ми и уче­ни про­фе­со­ри ја изв­лек­ле од нив­но­то соз­на­ние де­ка Гру­ев­ски ја во­ди Ма­ке­до­ни­ја во пре­гра­тки­те на Ру­си­ја.

Да ре­зи­ми­рам. Це­ло­во пис­мо е до­каз де­ка хар­ти­ја­та тр­пи сѐ. По не­го­во­то чи­та­ње, нај­ве­ро­јат­но, и ам­ба­са­до­ри­те си рек­ле „аман, ве мо­лам, до­ста нѐ бра­не­вте. Ова е прем­но­гу ду­ри и за на­ши­от сто­мак“.

Извор: Неделник „Република“ бр.232

Груевски: Потребни ни се нови предвремени избори со јасен победник (ВИДЕО)

Gruevski-intervju-TV-Nova

Кризата продолжува, се менуваат одредени фази на таа криза и има одредени различности. Нам ни требаат предвремени избори со јасен победник, изјави претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски во интервју за ТВ НОВА.

„Ако загубиме со еден пратеник нема да бидеме недостоинствени како СДСМ, да играме политички партии, да се нудиме на сметка на националните и државните интереси, бидејќи и државата губи со нивните понуди. Нема да го правиме тоа. Доколку имаме еден пратеник помалку ќе се бориме во парламентот со сите демократски средства, во нема да бидеме како СДСМ. Изгубија, а излегоа на прослава и до ден денес велат победиле. Колкаво е тоа недостоинство. Потребни ни се превремени избори. Подобро е да биде појасна победата, чија и да е, но потоа да му се овозможи да формира Влада“, истакна Груевски.

Во продолжение можете да го погледнете целосното интервју за ТВ Нова со Никола Груевски:

Груевски: Германска компанија донесе одлука за инвестиција, а ќе се гради и нов рудник за јаглен со 1.000 вработувања

Nikola-Gruevski-intervju-TV-Nova-4

Германска компанија има донесе одлука за инвестиција и ќе вработи 100 вработени од она што го разбрав ќе биде во Желино и станува збор за компанија за производство на седишта и ќе биде добавивач на Ван Хол, рече Никола Груевски, лидер на ВМРО-ДПМНЕ.

Оваа инвестиција е резултат на досегашните добри политики за привлекување на инвеститори и покрај 2 годишната криза.

-Има и други со кои се водат преговори кога ќе иде конечна одлуката, а името кога самата компанија ќе го открие. Во нашата програма има во план и се работи на тоа да се отовори нов рудник за јаглен и централа за струја, помеѓу Делчено и Пехчево од 200 мега вати. Истражувањата кои се при крај и се завршија во еден дел , покажа дека таму има руда за околу 30 години и тоа високо калоричен јаглен, 200 кв е 1/3 од РЕК Битола. Тоа ќе значи многу но ќе значи и за луѓето ќе отвори ќе вработи околу 1000 луѓе индиректно и директно, рече Груевски.

Физибилити студијата ќе биде готова во април. Но во 2019 ќе почне градбата на рудникот па централата, инвестицијата ќе биде од 200 милиони евра и тоа во дел на Македонија каде има многу невработени и ќе значи енергетско зајакнување на капацитетите на Македонија.

Груевски: Подготвени сме и од опозиција да се бориме против нелогични барања

Nikola-Gruevski-intervju-TV-Nova-3

Доколку СДСМ ги прифати барањата на ДУИ, ние сме подготвени да одиме во опозиција и како опозиција ќе направиме се што е во наша моќ да не се прифатат во Парламентот барања кои се нелогични и штетни за целата држава, изјави во интервју за ТВ НОВА, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

„Со вакви барања не им се помага ни на Македонците ни на Албанците, туку само ќе им ги нарушат мирот и стабилноста и ќе создадат дополнителна нетрпеливост која во некои случаи е видлива и ќе не раскара дополнително“, смета Груевски.

Тој додаде дека ВМРО-ДПМНЕ како партија би сакала да им помогне на сите граѓани.

„Ние сакаме да им помогнеме на сите граѓани, и на Македонците и на Албанците и на Турците, Ромите, Власите, Бошњаците, Србите и другите да имаат подобар живот преку економијата, нови работни места, зголемени плати, пензии, социјална помош, вработувања, подобри можности за младите, постарите, пензионерите, земјоделците, образованието и здравството. Сакаме да помогнеме и ако некаде има проблеми со употребата на јазикот, но да е логично, објасниво и кога ќе го каже некој некаде да се разбере. Но не да е нешто нелогично, со што некој сакаше да направи пресврт во изборите, да ги залаже албанските гласачи со некои национал-романтични понуди со кои во суштина нема да добијат ништо посебно, но ќе направат голем проблем и штета насекаде низ државата, вклучувајќи и големи финансиски издатоци и проблеми во секојдневниот живот“, посочи Груевски.

„Дневник“: Двојазичноста главен проблем, отворено и прашањето за пописот

gruevski-ahmeti

Најголем дел од преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не успеал поради тоа што партијата предводена од Никола Груевски не отстапувала од ветеното за време на кампањата – дека нема да дозволи двојазичност на целата територија по цена на задирање во Уставот на Република Македонија, дознава „Дневник“. Двојазичноста, по с` изгледа, е и еден од клучните проблеми поради кои преговорите пропаднале.

Според наши извори, на тоа се потрошени 95 проценти од времето во рок од 20 дена за преговори. Партијата на Али Ахмети предложила и инсистирала да се донесе законско решение со кое ќе се обезбеди двојазичност на целата територија, на што ВМРО-ДПМНЕ реплицирала дека нема тоа да го исполни образложувајќи кои се нејзините принципи поради кои нема да отстапи од конечната одлука. Дотолку повеќе што тоа е ветување што Зоран Заев и СДСМ им го дадоа на албанскиот електорат, односно беше отворено како прашање уште пред почетокот на кампањата кога Заев беше во посета на Швајцарија.

Kако што дознаваме, ВМРО-ДПМНЕ на преговарачката маса се обидела дискусијата да ја фокусира на можноста за унапредување на користењето на јазиците во општините каде што живеат најмалку 20 отсто од припадниците на помалите етнички заедници, но и за ова имала поинакви видувања од ДУИ во врска со разните предлози и идеи. За ДУИ, ова било незадоволително и побарале јазикот на заедницата која брои над 20 проценти од вкупното население во Македонија да биде службен јазик еднаков на македонскиот.

Во врска со ова македонската партија нагласила дека не постои причина за такво нешто во општини во кои воопшто нема Албанци, односно ги има во мал број – помалку од 20 отсто, во спротивно тоа би значело целосно изедначување на македонскиот и албанскиот јазик, што, од друга страна, нема да значи никакво унапредување за другите јазици на малцинствата во земјава. Според концептот што го понудила ВМРО-ДПМНЕ, се давало можност за унапредување на другите јазици како турскиот, ромскиот, српскиот, бошњачкиот и влашкиот во општините каде што тие се минимум 20 отсто за односот и кон другите заедници да е фер и коректен.

Освен овие предлози, според нашите извори, ВМРО-ДПМНЕ побарала цврсти гаранции преку воведување законски казни за непочитување на Бадентер во општините каде што Македонците се малцинство. Меѓу другото, побарала и македонскиот јазик да се учи од прво одделение во училиштата каде што наставата се одвива на албански наместо како што е сега од четврто одделение.

Партијата предводена од Груевски побарала од ДУИ да се гарантира дека ќе престане праксата Македонците муслимани во некои општини да немаат можност нивните деца да одат во македонско училиште, туку само во албанско, иако не го познаваат албанскиот јазик, односно да им се остави на родителите право и можност да одберат на кој јазик ќе учи неговото дете.

Kатегоричното „не“ за воведување на двојазичноста на целата територија, освен во предизборната кампања, Груевски го нагласи и во интервјуто за „Дневник“.

– Ќе се обидам да составам влада, но не по секоја цена. Ако с` оди по досегашните установени принципи во Македонија, би требало да составам влада. Ако се прекршат, с` е можно – рече Груевски во интервјуто објавено на 8 јануари.

Попис и гласање со отпечаток од прст

Во 20-дневниот преговарачки рок ВМРО-ДПМНЕ го иницирала и прашањето за пописот, односно начинот на неговото спроведување. Тие предложиле пописот да се спроведе со примена на највисоките стандарди и врз база на отпечатоци од прстите, како и од следните избори да се реализира планот за гласање на избирачите и нивна идентификација токму со отпечатоци.

Последно станало збор и за кадровските решенија, но меѓу предлозите од двете страни имало крупни разлики поради што останале отворени. Проблеми немало, иако за тоа прашање не ни останало многу време, за заедничката владина програма за другите прашања.