СЈО по налог на СДСМ ќе го уништува ВМРО-ДПМНЕ

SJO

Со­ци­јал­де­мо­крат­ско­то ја­бан­џи­ско оруж­је (СЈО) по­тфр­ли во ис­пол­ну­ва­ње­то на на­ло­же­но­то. Да, мо­же­би де­лум­но и ус­пеа во ми­си­ја­та „со две ра­це“ да по­мог­не во на­мет­ну­ва­ње­то на За­ев за ман­да­тар, но нес­по­рен факт е де­ка му тре­ба про­дол­же­ние на сопс­тве­ни­от ман­дат. СЈО е да­ле­ку од фи­ни­ши­ра­ње на сво­е­то не­де­ло. Крај­на­та цел е уни­шту­ва­ње­то на опо­нен­тот на па­те­тич­ни­от мур­тин­ски спа­си­тел. Сè до­де­ка Гру­ев­ски и ВМРО-ДПМНЕ се при­сут­ни во јав­но­ста, СДС без М не­ма да ја има по­са­ку­ва­на­та сло­бо­да за да ги ис­по­ра­ча да­де­ни­те ве­ту­ва­ња, кои и го про­тур­каа до ов­де. А дол­гот е го­лем и ви­си над де­моН­крат­ски­те по­ри­ви и гла­ви. Не Ја­не­ва, пра­шај­те ја Мо­ге­ри­ни…

По­не­дел­нич­ки, Ка­ти­ца по­втор­но ја из­не­на­ди јав­но­ста. Мно­гу­ми­на на­ив­ни со­ци­јал­де­мо­кра­ти „пад­наа“ во не­свест за­тоа што, ве­ру­ва­ле или не, Ја­не­ва по­ба­ра про­дол­же­ние на ман­да­тот на СЈО?! За­чу­де­но­ста од овој чин не­ми­нов­но про­из­ле­зе од ед­на мно­гу ед­но­став­на при­чи­на. Па чу­му Ка­ти­ца ба­ра про­дол­же­ние на ман­да­тот, ко­га це­лос­но си ја из­вр­ши за­да­ча­та за ко­ја бе­ше соз­да­де­но СЈО? Зо­што по­ба­ра нов ман­дат ко­га ус­пеа во ни­е­тот и во ми­си­ја­та да му обез­бе­ди ман­дат на За­ев? Па не­ли тоа бе­ше и по­ен­та­та на оваа ан­ти­прав­на и пар­ти­ска фор­ма­ци­ја? Или, се­пак, спе­ци­јал­ци­те стиг­наа до цел­та на­ло­же­на од на­ло­го­да­ве­цот од ри­дот?

Да, иа­ко дел од пред­ви­де­но­то е ис­пол­не­то, крај­на­та цел на па­ра­ин­сти­ту­ци­ја­та е да­ле­ку од сво­јот фи­ниш. СЈО не го за­вр­ши сво­е­то не­де­ло. Крај­на­та цел е уни­шту­ва­ње­то на опо­нен­тот на па­те­тич­ни­от мур­тин­ски спа­си­тел. Сѐ до­де­ка Гру­ев­ски и ВМРО-ДПМНЕ се при­сут­ни во јав­но­ста, СДС без М не­ма да ја има по­са­ку­ва­на­та сло­бо­да за да ги ис­по­ра­ча да­де­ни­те ве­ту­ва­ња што и го про­тур­каа до ов­де. А дол­гот е го­лем и ви­си над де­моН­крат­ски­те по­ри­ви и гла­ви. И та­ка, ми­си­ја­та на Ја­не­ва и неј­зи­на­та пар­ти­ска по­друж­ни­ца бе­ше ток­му де­вал­ва­ци­ја и раз­не­би­ту­ва­ње на по­ли­тич­ки­те фа­кто­ри што се гри­жат за на­ци­о­нал­но­то и за уни­тар­но­ста на др­жа­ва­та. Ва­ка, де­лум­на­та ис­пол­не­тост на за­да­чи­те зна­чи са­мо не­моќ­на ма­ри­о­нет­ска вла­да, ко­ја стар­ту­ва од по­зи­ци­ја на сло­бо­ден пад и сил­но ќе „трес­не“ при пр­ви­от пре­диз­вик. Си­лен пре­диз­вик за нив, не­за­вис­но да­ли тоа би­ло име­то, зна­ме­то, хим­на­та, гр­бот, ја­зи­кот, фе­де­ра­ли­за­ци­ја­та…

За­мис­ле­те са­мо, За­ев и СДС без М пра­ват из­лет и ис­пол­ну­ва­ат, а СЈО и Ја­не­ва не се ту­ка за да ја за­ме­тку­ва­ат јав­но­ста со из­мис­лен кри­ми­нал на ВМРО-ДПМНЕ? А тол­ку се на­вик­наа на мо­мен­тот, се­ко­гаш ко­га ќе на­пра­ват или пла­ни­ра­ле да на­пра­ви­те глу­пост, ед­но­став­но, вр­тат во СЈО и оп, ди­гре­си­ја! Ка­ко то­гаш би функ­ци­о­ни­ра­ла вла­да­та на За­ев без СЈО? Па не мо­жат Мо­ге­ри­ни, Хан, Хојт Ји и ком­па­ни­ја це­ло вре­ме да ги спа­су­ва­ат, не­ли. Та­кси­рат, ама го­лем…
Со што од на­ве­де­ни­те иден­ти­тет­ски „ре­фор­ми“ и да поч­нат, со опо­зи­ци­ја ка­ко ВМРО-ДПМНЕ и си­лен на­род, раз­бу­ден, дла­бо­ко осве­стен и одам­на све­сен за пос­ле­ди­ци­те од ти­ран­ска­та пла­тфор­ма, кој де­мон­стри­ра­ше (до­се­га не­ви­де­ни во Ма­ке­до­ни­ја) 250.000 при­сут­ни на про­те­сти­те при по­се­та­та на „при­ја­те­лот“ Хан, свес­ни се де­ка тоа ќе би­де са­мо брз по­че­ток на кра­јот на нив­на­та по­ли­тич­ка ка­ри­е­ра.

Со­о­че­ни со ви­сти­на­та и со си­ла­та на про­тив­ни­кот, на чи­ја стра­на е на­ро­дот и кој, уште по­бит­но, му пре­чи на „ча­до­рот“ и има ма­на што се про­ти­ви на ис­пол­ну­ва­ње­то на не­го­ви­те скри­е­ни жел­би, пла­нот за уни­шту­ва­ње на не­по­жел­ни­те по­ли­ти­ча­ри со став бе­ше и е да би­де ток­му пре­ку про­дол­же­на­та ра­ка СЈО. Кра­тен­ка што, всуш­ност, зна­чи СЕНЗАЦИОНАЛИСТИЧКО ИЛИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКО ЈАБАНЏИСКО ОРУЖЈЕ. Из­бе­ре­те са­ми­те…

СЈО: Многу фантазија, читање, глума и индиции со малку факти и докази

За го­ле­ма жал на Ка­ти­ца, таа уште утре­ден­та бе­ше за­се­не­та од не­до­вет­но­ста на Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни, ко­ја без срам и пер­де го по­ви­ка ман­да­та­рот За­ев во Бри­сел. Не­фер чин од Ита­ли­јан­ка­та, ко­ја со пре­се­да­нот го от­трг­на вни­ма­ни­е­то од тол­ку те­шко смис­ле­ни­те и из­мис­ле­ни пос­лед­ни об­ви­не­ни­ја во СЈО, две од три про­тив нај­го­ле­ми­от не­при­ја­тел Гру­ев­ски. Не са­кај­ќи, ча­дор­џи­ка­та за­се­ни тол­ку труд и не­прос­па­ни но­ќи по­ми­на­ти во из­мис­лу­ва­ње. А и зо­што да не, па ако го прог­ла­си­ја Та­лат за пре­тсе­да­тел на Со­бра­ни­е­то во 19.00, т.е. са­мо по­ло­ви­на час по не­у­став­но­то наз­на­чу­ва­ње, чу­му и ман­да­та­рот, кој сѐ уште пре­го­ва­ра за Вла­да, да не го прог­ла­сат за неј­зин пре­тсе­да­тел? Или, уште по­ед­но­став­но, зо­што во Ма­ке­до­ни­ја да има ка­кви и да е из­бо­ри, да­ли пре­тсе­да­тел­ски, пар­ла­мен­тар­ни или ло­кал­ни? Ед­но­став­но, за да нѐ спа­сат од мал­тре­ти­ра­ње и тро­ше­ње па­ри, Бри­сел и Ва­шин­гтон не­ка ни из­би­ра­ат сѐ, па и та­ка ни го пра­ват тоа кр­шеј­ќи ги си­те пра­ви­ла и нор­ми. Што е по­ен­та­та на „има­ње“ др­жа­ва во ко­ја сѐ се ре­ди и на­ло­жу­ва од стра­на? На­стра­на што се­ко­гаш ни мис­лат „до­бро“, а не де­ка те­ра­ат свои лич­ни ин­те­ре­си, не­ли…

За гре­во­та, но Мо­ге­ри­ни ја за­се­ни смо­квар­ка­та од Мр­зен­ци ток­му отка­ко „спе­ци­јал­ци­те“ се „скр­ши­ја“ од ра­бо­та и од из­мис­лу­ва­ње слу­чаи, во мо­мент ко­га со­о­че­ни со кра­јот на сво­е­то и та­ка не­до­вет­но дејс­тву­ва­ње и ман­дат, при­тис­на­ти од об­вр­ска­та да „ис­по­ра­ча­ат“, па­ра­ин­сти­ту­ци­о­нал­ки­те нав­ле­гоа во сво­јот зе­нит. Со пос­лед­ни­те три слу­чаи, се раз­би­ра на „Т“, Ка­ти­ца, Лен­че и Фа­ти­ме го стар­ту­ваа сло­бод­ни­от пад кон за­ле­зот на „ин­сти­ту­ци­ја­та“, ко­ја во исто­ри­ја­та ќе оста­не за­па­ме­те­на ка­ко нај­го­лем срам за прав­на­та фе­ла во др­жа­ва­та. Слич­но ка­ко ша­ре­на­та на­пра­ви­ја за по­и­мот ре­во­лу­ци­ја. Се на­ѕи­ра ли сли­чен исто­ри­ски при­мер со но­ви­от пре­ми­ер? По ана­ло­ги­ја, не­ли…

Афинитетите и „квалитетите“ на СЈО

analiza247-zaev-top-tema-katica

Во ре­чи­си 18 ме­се­ци ра­бо­та по­ка­жаа ед­но. Де­ка „Ву­јак­ли­ја“ по­сто­ја­но им е отво­рен на бу­ква­та „Т“ и де­ка има­ат мно­гу, мно­гу фан­та­зи­ја. Мал­ку бол­на, но, се­пак, фан­та­зи­ја. Са­мо за по­тсе­ту­ва­ње, збро­у­ва­ме за не­до­вет­ни­те и без тро­шка до­ка­зи во се­бе „Ти­та­ник“, „Твр­ди­на“, „Тенк“, ТНТ“, „Тор­ту­ра“, „Транс­пор­тер“, „Ти­фа­ни“, „То­тал“, „Три­ста“, „Таб­ла“, „Тре­зор“, „Топ­лик“, „Тен­де­ри“, „Тар­гет“, „Тенк“, „Та­ри­фа“, „Труст“, „Та­лир“, „Тра­е­кто­ри­ја“ и „Трев­ник“… И та­ка не е бит­но име­то, си­те се про­тив ВМРО-ДПМНЕ, што очиг­лед­но и бе­ше цел­та на не­про­коп­са­ни­те на­зи­ви. Ге­не­ра­ли­за­ци­ја, неј­се што е те­ме­ле­на на пу­сти ин­ди­ции…

Не де­ка за ед­на и пол го­ди­на не по­ка­жаа и одре­де­ни ква­ли­те­ти. Мо­же­би не прав­нич­ки, но пре­зен­ти­раа ду­зи­на дру­ги афи­ни­те­ти. Фа­ти­ме јас­но и нед­вос­мис­ле­но ѝ де­мон­стри­ра­ше на ма­ке­дон­ска­та јав­ност де­ка има не­ос­тва­ре­на, сил­на и огром­на жел­ба да би­де актер­ка. И по­до­бро што не би­ла, би­деј­ќи со ка­та­стро­фал­ни­от та­лент ќе ги за­се­не­ла ду­ри и Ри­стиќ и Та­сев­ски.

Ка­ти­ца, пак, освен афи­ни­те­тот кон смо­кварс­тво­то и ста­но­ви­те, по­ка­жа де­ка има огром­на жел­ба да на­у­чи да чи­та. Не­ко­гаш, ко­га ќе го сов­ла­да и овој те­жок чин, мо­же­би и ќе ус­пее да ги про­чи­та и на­у­чи тол­ку по­треб­ни­те за­ко­ни.

Уло­га­та на Лен­че за мно­гу­ми­на оста­ну­ва ми­сте­ри­ја, но ви­сти­на­та е де­ка „ча­до­рот“, кој им ја на­мет­на игра­та со „Т“, хо­ли­вуд­ски­те цир­ку­сант­ски прес-кон­фе­рен­ции и ома­ло­ва­жу­вач­ки­от од­нос кон ви­стин­ски­те ин­сти­ту­ции, неа ја на­мет­на ка­ко уб­ла­жу­ва­ње за „спо­соб­но­ста“, сти­лот и ли­кот и де­ло­то на Ја­не­ва. Кла­си­чен кон­траст или ди­гре­си­ја – ка­де да гле­да­ат гра­ѓа­ни­те при јав­ни­те на­ста­пи, со што би ѝ да­ла по­го­лем про­стор и сло­бо­да на Ка­ти­ца. Кол­ку по­не­за­бе­ле­жи­тел­на и по­не­и­стак­на­та, тол­ку по­до­бро за из­вр­шу­ва­ње на глу­по­сти­те. Во сен­ка…

8 милиони во ветер, ама ветер во едрата на СДСМ

За овие ре­чи­си 18 ме­се­ци, кои на­бр­гу за­вр­шу­ва­ат, СЈО по­тро­ши не­ве­ро­јат­ни осум ми­ли­о­ни евра. На­род­ни па­ри, да­де­ни во ве­тер, но не кој би­ло, ту­ку ве­тер што за­вр­ши во едра­та на СДСМ. Неј­се што сѐ им се те­ме­ли на ин­ди­ции и за тол­ку мно­гу вре­ме не из­гра­ди­ја ни­ту ед­но цвр­сто об­ви­не­ние, но за дел од па­ри­те Ја­не­ва не мис­ле­ше де­ка е по­треб­но ни да да­де от­чет пред Со­бра­ни­е­то, кое ги изг­ла­са. На­стра­на што не го ни приз­на­ва­ат. Че­каа ли да дој­де спи­ке­рот Та­лат за по­лес­но да ги оправ­да­ат? Да, но­во­то „мно­зинс­тво“ соз­да­де­но од ма­ша­та на „ча­до­рот“ пре­ку пре­диз­бор­ни­от и по­стиз­бор­ни­от ин­же­не­ринг, не­ма да има ни­ка­ков проб­лем да ги оправ­да тро­шо­ци­те на Ја­не­ва. Кол­ку и да се не­о­прав­да­ни и не­до­вет­ни. Па што ако вра­бо­ти­ла ду­зи­на на­па­те­ни и не­вра­бо­те­ни со­ци­јал­де­мо­крат­ски про­фе­си­о­нал­ни плу­ка­чи и из­вр­ту­ва­чи, кои из­ми­на­ти­те де­се­ти­на го­ди­ни беа ма­кси­мал­но вне­се­ни во де­вал­ва­ци­ја­та на акту­ел­на­та власт? Па и та­ка тоа бе­ше при­мар­на­та цел­та на СЈО и за­тоа овие ли­ко­ви тол­ку до­бро се вкло­пи­ја во па­ро­ди­ја­та. Очиг­лед­но, не е лес­но да се би­де спа­си­тел­ка на спа­си­тел од Мур­ти­но, ма­кар и са­мо­на­ре­чен. Оста­ну­ва са­мо ед­но пра­ша­ње, ко­ја ќе би­де на­гра­да­та за „пре­трг­на­то­то“ и за це­ла­та таа ма­ка со из­мис­лу­ва­ње кри­ми­нал? Да, но­ва­та „ре­форм­ска“ вла­да за­бр­за­но до­а­ѓа, „ча­до­рот“ ја тур­ка без исав, па не­ма да че­ка­ме мно­гу за да ви­ди­ме со што ќе би­дат на­гра­де­ни За­е­ви­те па­ра­ин­сти­ту­ци­о­нал­ни бор­ци. Зас­лу­жи­ја дел од ко­ла­чот. Им сра­бо­ти­ја мно­гу, што е пра­во, пра­во е…

Каракамишева-Јовановска: Граѓаните нема да ги заборават холивудските карактеристики на трите грации

karakamiseva-tv-nova

СЈО, мно­гу оче­ку­ва­но, нај­а­ви ка­но­на­да од об­ви­не­ни­ја во на­ред­ни­от пер­и­од про­тив глав­ни­от кон­ку­рент на не­го­ви­от мен­тор За­ев. Ако вни­ма­тел­но ја сле­дев­ме пос­лед­на­та прес-кон­фе­рен­ци­ја на СЈО за­бе­ле­жи­тел­но бе­ше де­ка таа не се раз­ли­ку­ва­ше мно­гу од прет­ход­ни­те, со хо­ли­вуд­ски­те ка­ра­кте­ри­сти­ки на „на­ши­те“ три гра­ции-лов­џи­ки на „кри­ми­на­лот“ и на „ко­руп­ци­ја­та“ во зем­ја­та, ве­ли проф. д-р Та­ња Ка­ра­ка­ми­ше­ва-Јо­ва­нов­ска од Прав­ни­от фа­кул­тет во Скоп­је, спо­ред ко­ја тие по­сто­ја­но го ко­ри­стат исти­от реч­ник, иста­та на­со­ка и ше­ма, иста­та цел.

Каракамишева-Јовановска: Единс­тве­на­та раз­ли­ка на пос­лед­на­та прес-кон­фе­рен­ци­ја бе­ше во тоа што ше­фи­ца­та јав­но и со до­за на го­ле­ма па­ни­ка си го по­ка­жа за­бот што најм­но­гу ја бо­ли.

По­ка­жа де­ка, бу­квал­но, го прес­па вре­ме­то што ѝ бе­ше да­де­но на рас­по­ла­га­ње и се­га ка­ко ма­му­рен чо­век што е све­сен де­ка мо­ра да ста­не за да сра­бо­ти не­што се пре­пел­ка на прес-кон­фе­рен­ции и ба­ра до­пол­ни­тел­но вре­ме за да мо­же да сра­бо­ти не­што што ѝ е од­на­пред на­ра­ча­но. Тоа што Ја­не­ва и дру­ги­те спи­е­ја на др­жав­ни јас­ли 18 ме­се­ци, што во ме­ѓу­вре­ме по­тро­ши­ја не­кол­ку ми­ли­о­ни евра на лу­ксу­зи­ра­ња и на хо­но­рар­ци, и пак не ус­пе­аа да нај­дат ни­што по­се­ри­оз­но во бом­ба­стич­но нај­а­ве­ни­те пред­ме­ти, се­га тре­ба да се за­о­би­ко­ли, да се пре­скок­не сопс­тве­на­та од­го­вор­ност пре­ку под­не­су­ва­ње ба­ра­ње за про­дол­жу­ва­ње на ман­да­тот не­ба­ре ман­да­тот им е ви­но­вен за нив­на­та не­од­го­вор­ност и сер­вил­ност во ра­бо­та­та.

Пр­во, фа­ктот де­ка Биг Ма­ма има­ше по­тре­ба на са­ми­от по­че­ток од пре­сот лич­но и са­мо­у­ве­ре­но да кон­ста­ти­ра де­ка СЈО и таа ка­ко ше­фи­ца лич­но и пер­со­нал­но ја оправ­да­ле до­вер­ба­та што им би­ла да­де­на од гра­ѓа­ни­те, а ко­ја за неа би­ла од огром­но зна­че­ње и де­ка, за­мис­ле­те, тие ка­ко јав­ни об­ви­ни­те­ли ка­ко до­се­га, та­ка и во ид­ни­на ќе про­дол­же­ле нај­про­фе­си­о­нал­но да ја вр­шат сво­ја­та функ­ци­ја, и де­ка СЈО во рам­ки­те на сво­е­то по­сто­е­ње се етаб­ли­ра­ло ка­ко про­фе­си­о­на­лен др­жа­вен ор­ган што ус­пе­ал да из­гра­ди ин­те­гри­тет на не­за­вис­на и не­при­страс­на ин­сти­ту­ци­ја, а де­ка по­твр­да за тоа би­ла кон­ти­ну­и­ра­на­та до­вер­ба, ко­ја гра­ѓа­ни­те ја има­ле во ова јав­но об­ви­ни­телс­тво ка­ко ин­сти­ту­ци­ја на ко­ја најм­но­гу ѝ ве­ру­ва­ат, всуш­ност, по­ка­жу­ва ко­ја е нај­го­ле­ма­та бол­ка на Ка­ти­ца Ја­не­ва, ко­ја е нај­го­ле­ма­та ко­ле­ктив­на бол­ка на СЈО и на си­те ин­вол­ви­ра­ни ви­со­ко пла­те­ни хо­но­рар­ци во овој об­ви­ни­тел­ски цир­кус, кој по­ве­ќе од ед­на и пол го­ди­на се­којд­нев­но нѐ мал­тре­ти­ра пре­ку ма­ли­те екра­ни.

Вто­ро, ни­ту Ка­ти­ца Ја­не­ва ја оправ­да­ла до­вер­ба­та да­де­на од гра­ѓа­ни­те, ни­ту СЈО не­ко­гаш бил, ни­ту ко­га би­ло ќе би­де про­фе­си­о­на­лен др­жа­вен ор­ган, ни­ту ра­бо­та­та на оваа цир­ку­сант­ска гру­па мо­же да се тре­ти­ра ка­ко не­за­вис­на, а уште по­мал­ку ка­ко пар­ти­ски не­при­страс­на ин­сти­ту­ци­ја, ни­ту, пак, а нај­мал­ку СЈО и Ја­не­ва ужи­ва­ат кон­ти­ну­и­ра­на до­вер­ба од гра­ѓа­ни­те. Ова се бес­мис­ле­ни ла­ги и ши­ре­ње лаж­на са­мо­у­ве­ре­ност за про­па­ганд­на цел да се при­крие це­ли­от срам и ре­зил со кој е об­ви­ен овој па­ра­др­жа­вен ор­ган, да се скрие си­от не­про­фе­си­о­на­ли­зам и прав­но нез­на­е­ње, кое по­ве­ќе од ед­на го­ди­на исте­ку­ва од ска­по пла­те­ни­те вра­ти на СЈО, и да се ис­пе­рат кол­ку што е мож­но по­ве­ќе вал­ка­ни­те али­шта од сво­е­то ра­бо­те­ње во сог­лас­ност со пар­ти­ска­та аген­да на За­ев и ком­па­ни­ја.

Ни­ту мо­жат да се ис­пе­рат, ни­ту мо­жат да го ре­ла­ти­ви­зи­зра­ат оп­шти­от гра­ѓан­ски впе­ча­ток де­ка СЈО има ед­на единс­тве­на цел во си­сте­мот, а таа е да оцр­ни сѐ и се­ко­го што зна­чи не­што во ВМРО-ДПМНЕ.

Гра­ѓа­ни­те на РМ не­ма да ги за­бо­ра­ват хо­ли­вуд­ски­те ка­ра­кте­ри­сти­ки на три­те гра­ции, не­ма да ги за­бо­ра­ват те­а­трал­но­сти­те во из­ве­ду­ва­ње­то на прес-кон­фе­рен­ци­и­те не­ба­ре сни­ма­ат кри­ми-филм, а не во­дат прес-кон­фе­рен­ци­ја за се­ри­о­зен др­жа­вен ор­ган ка­ков што тре­ба да би­де јав­но­то об­ви­ни­телс­тво. Во си­те до­се­гаш­ни по­стап­ки јас­но ка­ко ден се до­ка­жа се­ле­ктив­на­та прав­да што најм­но­гу ја ми­лу­ва СЈО, се по­ка­жа де­ка СЈО не ги по­чи­ту­ва клуч­ни­те на­че­ла на кри­вич­на­та по­стап­ка, ка­ко што се на­че­ло­то на пре­сумп­ци­ја на не­ви­ност, тај­но­ста на по­стап­ка­та, ле­га­ли­те­тот на по­стап­ка­та, по­чи­ту­ва­ње на чо­ве­ко­ви­те пра­ва на осом­ни­че­ни­те и слич­но. За СЈО нај­важ­на ра­бо­та во овие 18 ме­се­ци ра­бо­та бе­ше ка­ко по­бом­ба­стич­но да го оцр­нат Ни­ко­ла Гру­ев­ски и не­го­ви­от најб­ли­зок тим од со­ра­бот­ни­ци и ка­ко да им на­ле­пат по­ве­ќе ети­ке­ти де­ка се ло­ши лу­ѓе.

СЈО е мно­гу, ама мно­гу да­ле­ку од не­за­вис­на и не­при­страс­на ин­сти­ту­ци­ја за ка­ква што се тру­ди, со свои збо­ро­ви, да ни се при­ка­же. СЈО е мно­гу да­ле­ку од ре­а­ли­зи­ра­ње­то на пре­по­ра­ки­те на Ве­не­ци­јан­ска­та ко­ми­си­ја би­деј­ќи оваа Ко­ми­си­ја ни­ко­гаш и ни­ка­де во Евро­па и во све­тот не под­др­жа­ла кла­си­чен пар­ти­ски раз­гра­нок во пра­во­суд­ни­те си­сте­ми, кој има единс­тве­на цел – да пра­ви пар­ти­ски лов на ве­штер­ки. Сра­мот и ре­зи­лот на „про­фе­си­о­нал­ци­те“ во СЈО не мо­же да се по­крие со ни­ту ед­но по­ви­ку­ва­ње на пре­по­ра­ки­те од Ве­не­ци­јан­ска­та ко­ми­си­ја, ни­ту со обич­но­то по­ви­ку­ва­ње на дру­ги до­ку­мен­ти до­не­се­ни од Со­ве­тот на Евро­па, од ЕУ, од ООН. Тие са­ми­те си се ви­нов­ни што се ста­ви­ја во ску­тот на За­ев, и што сле­по и вој­нич­ки ги ис­по­ра­чу­ва­ат не­го­ви­те на­ред­би за под­не­су­ва­ње об­ви­не­ни­ја, жи­го­су­ва­ње и ана­те­ми­су­ва­ње на ил­јад­ни­ци ли­ца – чле­но­ви на ВМРО-ДПМНЕ.

Ток­му за­тоа во на­ред­ни­от пер­и­од ќе се из­наг­ле­да­ме се­ка­кви пред­ме­ти за кои СЈО ќе се по­ста­ву­ва во уло­га и на ја­вен об­ви­ни­тел, зна­чи истра­жи­тел, и во уло­га на ос­но­вен, апе­ла­ци­ски, па ду­ри и вр­хо­вен суд во исто вре­ме. Ка­ти­ца Ја­не­ва со сво­јот тим ќе би­де пар­ти­ски ег­зе­ку­тор и оцр­ну­вач на се­кој што ќе мо­же да се по­ја­ви ка­ко по­тен­ци­ја­лен играч на ВМРО-ДПМНЕ за по­бе­да на ло­кал­ни­те из­бо­ри. Цел­та ќе би­де на до­се­гаш­ни­те, но и на мож­ни­те ид­ни но­ви кан­ди­да­ти за гра­до­на­чал­ни­ци што би про­из­лег­ле од оваа пар­ти­ја, а кои ка­ко лич­но­сти би мо­же­ле да од­не­сат по­бе­да на оваа пар­ти­ја во оп­шти­ни­те.

СДС пре­ку СЈО ќе би­де бе­скру­пу­ло­зен. Јав­на тај­на е де­ка СЈО е са­мо ед­на од ала­тки­те што СДС ќе ја ко­ри­сти за оцр­ну­ва­ње на по­тен­ци­јал­ни­те кан­ди­да­ти на ВМРО-ДПМНЕ. Дру­га­та ала­тка е, се­ка­ко, це­лос­но­то пре­зе­ма­ње на цен­трал­на­та власт и бр­ка­ње од ра­бо­та на сим­па­ти­зе­ри­те, под­др­жу­ва­чи­те и на чле­но­ви­те на ВМРО-ДПМНЕ. Среќ­на но­ва ’49 го­ди­на се­кој ден ќе ни би­де на ре­пер­то­а­рот. Уште се­га, уште не усто­ли­че­ни упа­ту­ва­ат за­ка­ни и уце­ни за бр­ка­ње од ра­бо­та, за пар­ти­ски ре­ван­шиз­ми, за чис­тки, за мет­ли, за ле­та­ње на гла­ви и на дру­ги ор­га­ни, и што ли сѐ не по­ра­ди раз­лич­но мис­ле­ње и раз­ли­чен став од пар­ти­ски­от став на СДС. Ве­лам став на СДС, би­деј­ќи во оваа пар­ти­ја по­стои ко­ле­ктив­но ед­но­у­мие ка­ко ре­ликт од вре­ме­то на СКЈ-СКМ.

Извор: Република

Ефтов: Нема логика ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ да не се договорат поради СЈО (ВИДЕО)

Vasko-Eftov

На ВМРО-ДПМНЕ многу полесно ќе му беше да ја минира работата на СЈО, доколку направеше коалиција со ДУИ, отколку во овој момент да ја прифати тоа да го прави како опозициска партија, изјави Васко Ефтов во својата емисија „Во Центар“.

-Ако некој се плаши од СЈО, повеќе може да ја блокира работата на СЈО како власт или како опозиција. Ако Груевски и ВМРО-ДПМНЕ се плашат од СЈО, тогаш многу пологично е да направат коалиција со ДУИ и од позиција на власт да ја минираат работата на СЈО, отколку да не се договорат за нова влада поради СЈО, нема логика, изјави Ефтов

Гостин во емисијата на Ефтов беше Слободан Близнаковски од ВМРО Народна партија, кој што кажа дека за секоја одлука за понатамошниот мандат на СЈО е потребно двотретинско мнозинство. Ефтов смета дека ВМРО-ДПМНЕ нема страв од СЈО, бидејќи доколку имаше страв многу полесно ќе направеше влада со ДУИ, со што немаше да дозволи структурата на СЈО да се претопи во Основното јавно обвинителство.

Ефтов се надоврза и на претставката за уставноста на СЈО која стои во фиоката на уставниот судија Јован Јосифовски, кој за време на мандатот на ВМРО-ДПМНЕ беше претседател на ДИК. Ефтов кажа дека се прават многу погрешни политички анализи околу улогата на СЈО, иако дефакто тоа е партиска институција, како што кажа тој.

-Уставен суд не расправа за СЈО, иако има претставка, иако таа претставка е кај господинот Јосифовски ако не се лажам, кој беше претседател на ДИК во мандатот на ВМРО-ДПМНЕ. Значи тој како известител пред Уставниот суд може кога сака да го отвори тоа прашање за уставноста на СЈО, но не го отвара. Многу фама, многу баук се прави околу тоа СЈО, мислам дека многу погрешни политички анализи се прават околу улогата на СЈО, иако дефакто СЈО делува на некој начин партиски, изјави Ефтов.

Ефтов се надополни и на политизираноста на судството откако Близнаковски обвини дека политиката е вмешана во Уставниот и дека таму има малку правосудство. Ефтов спомена и дека политичар со најмногу судски постапки е токму лидерот на СДСМ, Зоран Заев, партија со која ВМРО НП сака да влезе во коалиција

-Како и секаде во државата знаете, не можеме да вадиме само камчиња од мозаикот кои нас ни одговараат, ако има политика има секаде во државата политика, во секое судство, во секоја судска постапка. На крајот на краиштата, политичар со најмногу судски постапки, не сме јас и вие, туку тој со кој треба да коалицирате, односно вие сакате да коалицирате, изјави Ефтов.

Заев: Поднесена е кривична пријава за Бујар Османи (ВИДЕО)

Zaev-Pruga-e-re

На истите оние за кои пред извесно време тврдеше дека биле заглавени во криминал, лидерот на СДСМ Зоран Заев сега им понуди да бидат дел од неговата „реформска влада“.

Во интервју за ТВ Шења во декември 2015-та година, кое патем го водеше сега неговиот сопартиец Мухамед Зекири, Заев одговарајќи на прашањето има ли некој фунционер, односно предмет со кој што ќе се занимава СЈО за функционери од ДУИ, претседателот на СДСМ вели:

Да, Да. Поднесени се и кривични пријави. Мислам дека поднесени се кривични пријави за Бујар Османи, за Муса Џафери. Поднесени се кривични пријави за некои политичари во делот на тетовската индустриска зона. Тоа моите адвокати подобро го знаат. Поднесени се, но не е толку важно што ние сме поднеле кривични пријави, СЈО со примањето на материјалите ќе види што тоа има криминал и во другите случаеви

НОВИ НЕУСТАВНИ ЖЕЛБИ: Јанева бара двотретински закон да се смени со просто парламентарно мнозинство!?

sjo-katica-lence-fatime

Основно правно начело во нашиот систем е закон што е донесен на еден начин не може да се менува со друг вид мнозинство, предупредува Михајло Маневски, поранешен министер за правда.

Доколку повикот на специјалната јавна обвинителка Kатица Јанева до новото парламентарно мнозинство значи дека рокот за истрагите треба да се избрише со гласови на просто мнозинство на пратениците, тогаш тоа ќе биде драстично кршење на Уставот и на законите, смета Михајло Маневски, поранешен министер за правда. Во изјавата за „Дневник“ Маневски објаснува дека барањето на Јанева соопштено на вчерашната конференција за печат така како што е кажано навестува дека се бара токму тоа – промена на законот на нелегален начин.

– За рокот од 18 месеци за поднесување обвиненија, СЈО покажа дека е на вистински пат во справување со криминалот, бараме новото парламентарно мнозинство да го избрише, измени или укине членот 22 за да може ова јавно обвинителство да продолжи со својата работа. Сметам дека во периодот од мојот избор како обвинител, со својата работа ја оправдав довербата што ми е дадена од граѓаните. Ќе продолжиме најпрофесионално да ја вршиме својата работа, изјави неодамна специјалната јавна обвинителка Kатица Јанева.

Таа рече и тоа дека СЈО досега преслушало и дека се процесираат 45 отсто од нелегално снимените разговори, а дека останале уште 55 проценти.

– Ќе продолжиме да пуштаме обвиненија за преслушаните разговори, рече таа.

Според Маневски, ваквото барање е како уставно така и законски целосно неосновано.

– Суштината е во тоа што е Законот за специјалното јавно обвинителство е донесен во парламентот со двотретинско парламентарно мнозинство, врз основа на консензусот на четирите партии што го потпишаа и познатиот пржински договор. Kога еден закон се носи со двотретинско парламентарно мнозинство, тогаш тој единствено така може и да се менува. Тоа е основно уставно и законско начело. Не можете вие еден таков закон – за кој е предвидено двотретинско мнозинство, односно, гласови на повеќе од 81 пратеник – да го менувате со гласање на 61 или на 67 пратеници, колку што сега изнесува новото парламентарно мнозинство. Тоа би отворило многу неприфатливи преседани – предупредува Михајло Маневски.

Во Законот за Јавно обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, во неговиот прв член, е наведено: „Овој закон ќе биде во сила пет години од усвојувањето од страна на Собранието, и може да се продолжува за еднаш годишно со одлука донесена со двотретинско мнозинство од пратениците“.

Во случајот, интересно е тоа што Јанева вчера не побара промена на овој прв член, туку се бара промена на членот 22, кој го предвидува рокот за поднесување обвиненија од страна на СЈО. „Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство може да поднесе обвинение или да нареди запирање на истражна постапка во период не подолг од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите во негова надлежност“, пишува во оваа одредба за која сега специјалната јавна обвинителка бара да биде избришана, изменета или укината.

Поранешниот министер за правда Маневски објаснува дека Јанева, можеби, мислела да апелира до партиите да постигнат договор за промената.

– Но, доколку тоа го сакала, тогаш и нејзиното обраќање требаше да биде кон сите партии, а не само кон парламентарното мнозинство – потенцира тој.

Според Маневски, единствен начин законот да биде сменет е партиите потписнички на договорот повторно со консензус да се договорат за измените. -Не може дел од учесниците во договорот сега да го менуваат без согласност на четвртата партија. Единствен начин е лидерите на партиите повторно да седнат и да се договорат за ова барање. С` друго ќе биде прекршување на Уставот и на законот – наведува тој. Познато е, ВМРО-ДПМНЕ категорично се спротивставува на продолжувањето на рокот за поднесување обвиненија од страна на СЈО.

ЗА МИР ВО КОАЛИЦИЈАТА: СЈО е и слепо и глуво за дивоградбите на Теута Арифи

Teuta-divogradbi

Специјалното јавно обвинителство, кое без никакви правни аргументи бараше замрзнување на имотот на ВМРО-ДПМНЕ, за дивоградбите на тетовската градоначалничка Теута Арифи во градот со кој раководи е и слепо и глуво. Медиумите неодамна пишуваа дека Арифи ги гледа од канцеларија, ама не ги руши дивоградбите од црниот список во Тетово, пишува порталот Денешен.

-Кога од Тетово ќе се погледне кон Шар Планина, кон патот што води кон Попова Шапка и од спротива кон Тетовското кале и течението на реката Пена, може да се види како еден цел град надвиснал на Тетово. Многу куќи на два, на три па и повеќе катови, огромни објекти за ресторани или хотели кои имаа и по неколку стотици квадратни метри површина, а сите имаат една заедничка карактеристика – сите се дивоградби. Општина Тетово во август, 2016 на тендер ја избира фирмата „Еуро инвест“, која  со нејзината градежна механизација треба да ги руши дивоградбите. На интернет страницата на Бирото за јавни набавки објавено е дека Општина Тетово на фирмата треба да ѝ исплати 6.500.000 денари или 100.000 евра за рушење на објектите. Иако од потпишувањето на договорот поминаа веќе 9 месеци, досега во Тетово се срушени само бараките кај старото Медицинско училиште и еден ѕид и ништо друго, пишуваа медиумите.

Толку ли беше слепа градоначалничката, прашувуваат тетовчани?

„Ова што го гледате над Тетово, овие огромни ресторани, хотели, куќи, бидете сигурни дека тиа никогаш нема да се рушат иако се дивоградби. Толку ли биле слепи инспекциите, па и градоначалничката, и не можеле навреме да видат дека се гради објект од стотици метри квадратни? Не треба воопшто некој да им каже, доволно е само да погледнале од прозорецот на нивните канцеларии, цела Шара и Кале се гледаат начичкани со дивоградби. Сето тоа ќе си остане така, а ќе се сруши некое поткровје или шупа на некој сиромав кој нема ниту пари ниту врски да си го зачува објектот. И уште нешто, кој градоначалник врши рушење пред избори? А ние во Македонија избори имаме секоја година“, вели тетовецот кој сака да остане анонимен.

Постапката за рушење на останатите дивоградби во Тетово кои ги има повеќе од стотина  е заглавена некаде во општинските служби и комисии.

„Сѐ што е изградено после 3 март, 2011 година според Законот за легализација на дивоизградените објекти, се смета за дивоградба и не може да подлежи на легализација. Ние како инспекциска служба ги имаме евидентирано речиси сите вакви објекти и тој список сме го испратиле до Комисија за легализација на Општина Тетово. Сега оваа комисија треба само да утврди дека овие објекти не можат да се легализираат бидејќи се изградени после дадениот законски рок и да ни достави такво решение. Врз основа на тоа ние, како инспекциска служба, дури тогаш можеме да ја започнуваме постапката за рушење на дивоградбата. Досега од Комисијата за легализација на бесправно изградените објекти немаме добиено ни позитивно ни негативно решение за ниту еден од овие предмети што сме и ги доставиле, а без такво решение ние не можеме да рушиме иако очигледно е дека станува збор за дивоградба“, вели Виктор Стојановски, раководител на инспекциските служби во Општина Тетово.

collage-divogradbi

ФОТО: СДК.мк

 

Чист криминал за кој знае цело Тетово

Според Стојановски, во списокот има над 100 диво изградени објекти кои најмногу се наоѓаат на патот кон Попова Шапка и Тетовското кале, течението на реката Пена а исто така голем дел има и во градот и тоа претежно се надградби и поткровја на станбени објекти. Десетина дивоградби има и во викенд населбата на Попова Шапка. Во општинските кулоари овој список се нарекува и „црн“ список на дивоградби, но засега страшно му е само името бидејќи тетовските дивоградби никој не сака да ги руши.

-Луѓево ги става да кренат дивоградби на прва линија на Шапка на државно земјиште, и без кров, колку да се огради објектот, за да може после да утрдува согласно закон за легализација на бесправно изградени објекти и истите да се легализираат како да се донесени пред носење на законот т.е. во рокот во кој беше дозволено да се легализираат. Чист крииминал за кој знае цело Тетов, вели за Денешен уште еден тетовец кој сакаше да остане анонимен и кој додаде дека вакви биле десетина објекти моментално.

До нашата редакција беше и испратена фотографија од еден ваков објект, пишува Денешен.

tetovo

СЈО беше слепо и глуво и за дивоградбите на Заев

 

СЈО не покажуваше никаков интерес ниту за Заев и неговите дивоградби, иако јавноста е одлично запознаена со криминалот на „Цареви Кули“. ВМРО-ДПМНЕ неколку пати обвинуваше дека Заев со денови молчи за незаконското постапување, фалсификување, узурпирање на државно земјиште и изигрување на законот во случајот со објектот на Цареви Кули.

-Заев се крие во врска со најновата афера во која е вклучен заедно со неговиот долгогодишен пријател Коце Ристовски, кој фигурира како сопственик на луксузниот комплекс Цареви Кули. Заев молчи ама граѓаните на Струмица, но и целата македонска јавност веќе знаат дека тој го озаконил криминалот и му дозволил на својот верен пријател да легализира објект по истекувањето на законскиот рок за легализирање на дивоградби. Скандалот да биде поголем другарчето на Зоран Заев, Коце Ристовски освен што бил почестен со незаконска легализација на луксузниот комплекс Цареви Кули, му бил и еден од најомилените тендер пајташи на Зоран Заев. Коце Ристовски и неговата фирма Чамчифлик Голд ДООЕЛ години наназад редовно добивале јавни набавки од општина Струмица и јавното претпријатие ЈПКД Комуналец Струмица, истакнуваа од ВМРО-ДПМНЕ.

carevi-kuli-640x275

СЈО беше слепо и глуво и за овие дивоградби, исто како и оние во Тетово на Теута Арифи. Овие случаи покажуваат како ќе владеат овие луѓе кои утре ќе станат власт и како работи обвинителството кое го поддржуваа, со неосновани хајки кон политичките противници на Заев и тиранската коалиција, со нарачки од СДСМ, а при очи слепи се за сите криминали на СДСМ и партнерите.

Србов: Целта на СЈО е со оцрнување да предизвика фракции во ВМРО-ДПМНЕ до растурање на партијата

srbov-objasnuva

Не е целта само да се испрати ВМРО-ДПМНЕ во опозиција, што всушност и се случи со последниве неуставни настани во државава и во собранието, целта откако ќе се испрати во опозиција е целосно да се растури таа политичка партија, изјави во гостувањето во вестите на ТВ Нова политичкиот аналитичар Никола Србов.

„Тука гледаме прецизно избрани случаи кои посакуваа да се покрене некаква расправија внатре во политичката партија, со цел некако таа да се фрагментира, нешто што го гледавме во минатото“, вели Србов.

Тој додаде дека на цела јавност и е јасен планот на СЈО, односно раководството на ВМРО-ДПМНЕ со вакви конструирани случаи да се оквалификува како криминално, да се оцрни, со цел членството во некоја смисла да се побуни против раководството, што, според Србов, очигледно не им успева.

Груевски: Целта на СЈО е уништување на ВМРО-ДПМНЕ во корист на СДСМ, преку лаги и измислици

Gruevski-Stip-avtopat

Случаите покренати од страна на СЈО се темелат на невистини и манипулации и имаат за цел политички прогон за раководството на партијата и мое лично, а со цел да се сврти вниманието на јавноста од актуелните случувања во политиката, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, кој денеска изврши увид на новата болница во градба во Штип.

– Денешната прес-конференција на СЈО само уште еднаш докажа дека целта на СЈО не е ниту правна разрешница ниту откривање на вистината, туку уништување на ВМРО-ДПМНЕ како партија како политички опоненет на нивната партија, партијата на СЈО-СДСМ. Обид да се разбие ВМРО-ДПМНЕ за да може СДСМ слободно во иднина да ги спроведува политиките за коишто се обврза пред своите партнери во владината коалиција и пред оние коишто ја поддржуваат, рече Груевски.

Според него, втората цел доколку ова не успее, е да се компромитира раководството на ВМРО-ДПМНЕ и негово компоромитирање како нејзин лидер.

– Нивната цел е барем да се искомпромитира раководството на чело со мене како претседател на партијата да не претстават дека сме правеле некои незаконски работи.Сето ова е неточно. Денеска беа искажани многу лаги, многу манипулации кои во иднина едно по едно ќе се докажат, рече Груевски.

Тој додаде дека ВМРО-ДПМНЕ целокупното  свое работење досега го заснова на закон и целото нејзино работење и  финанисрање го заснова согласно законите.

– Целосното финансирање на партијата е согласно закон и е идентично на финансирањето на СДСМ на ДУИ на ДПА на БЕСА и на сите други политички партии, нагласи Груевски.

Во однос на предметот на СЈО за изградба на двата автопата, рече дека се искажани лаги и инсинуации, но не и главната работа дека постапката за нивно градење е согласно посебен закон донесен од Парламентот и изгласан не само од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, туку и од ДУИ и од присутните пратеници на СДСМ за што, рече постојат листинзи со кои тоа може да се докаже.

За  поведениот случај во врска со финансирањето на партијата  подвлече дека станува збор  за финансирање на партијаста од членарини и донации со цел да се изгради  основната инфраструктура за  да се овозможи нормално функционирање на партијата.

– СДСМ доби наследство од штабови и објекти од поранешната комунистичка партија, а тоа се пари на народот. ВМРО-ДПМНЕ, пак, безмалку немаше ниту еден објект се ни беше или под кирија или слично и немавме можност да работиме нормално. Она што го направивме после 25 години беше поддршка на членството на партијата со членарини и донации коишто денес некој срамно се обидува да ги нарече перење пари. Со такви средства купени се штабови во поглемиот дел општини каде што делува ВМРО-ДПМНЕ со цел нормлано функционирање на партијата  и да стане вистински пандам на СДСМ којшто ги наследи тие штабови и којшто ужива во привлегиите на поранешната комунситичка партија во која вложуваат сите, посочи Груевски.

Тој појасни дека најголем дел од штабовите 95 проценти се ставени во функција освен 4-5 објекти за кои е потребна реновирање пред да се стават во употреба.

– За овие четири-пет објекта СЈО прави исинуации дека не биле партиски обележани и дека наводно се користеле за други цели, што не е е точно. Станува збор за 4-5 објекти за коишто е потребна дополнителна ентиерна интервенција внатре во објектот, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Тој ги окарактеризира како неосновани обвинувањата дека партијата купувала ниви и земјиште.

Според него, се работи за купени објекти во рурални области како што е на пример Чешиново-Облешево каде што е купена куќа со поголем двор бидејќи така била понудена за продажба.

За изградбата на зградата на штабот на ВМРО-ДПМНЕ посочи дека станува збор за едноставен јасен случај на отстапување на земјиште во сопственост на партијата на приватен инвеститор кој за возврат им отстапил простории за самата партија. Груевски посочи дека и за ова прашање СЈО намерно го премолчува клучниот факт, факт што вели повторно го премолчува СЈО.

– Сето ова се манипулации со цел да не оцрнат пред народот затоа што народот гледа кој се бори за државата и за државните интереси, кој најмногу во својот мандат создаде за граѓаните, а кој уште од сега бара алиби за идното неработење и за лажните ветувања што ги дадоа  на граѓаните. Се што е направено направено е согласно закон, а се што се прави сега се прави со политичка цел.Тоа е обид за политички прогон за раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Тие се исплашени од ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ затоа што знаат дека независно што сега на сила се залепи таа коалиција што сега договара влада. ВМРО е силна и брзо ќе се врати на власт. Тоа ги плаши, а ги плаши и периодот што претстои во којшто имаат превземено тешки обврски и сакаат да го свртат вниманието наместо луѓето да гледаат што прават да се занимаваат со невистини работи прикажани од СЈО поврзани со ВМРО-ДПМНЕ, рече Груевски.

Попоски: Случајот „Траекторија“ е политички предмет базиран врз измислени работи, ќе го докажеме тоа

Nikola-Poposki

Случајот кои што СЈО го нарече „Траекторија“ е уште еден доказ дека се работи за обични извршители на Зоран Заев и СДС и тоа е уште еден политички предмет. Целиот случај е базиран врз измислени работи, првата работа со која се обидува да се криеира случај е наводно предизвикување на материјална штета од 155 милиони евра, штета не постои а целта на ваквата комуникација е да се привлече вниманието на јавноста, истакна Никола Попоски од ВМРО-ДПМНЕ.

-Се работи за капитален проект од кои имаат корист сите граѓани на Република Македонија, втората лага која е изнесена денес од страна на СЈО е дека не бил применет законот за јавни набавки. Во овој случај фактите велат дека Собранието уште во 2013-та година донесе закон за реализација на ифрастуктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Штип врз основа законот на ратификација на договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата, помеѓу владата на Македонија и владата на Кина. Овој закон за реализација на конкретниот проект како посебен ја исклучува примената на законот за јавни набавки и за овој закон би нагласиле дека расправаа и гласаа и пратениците на СДС и пратениците на ДУИ, рече Попоски.

Тој вели дека во третиот случај СЈО ги обвинува дека се разговарало само со една компанија и дека не била избрана најниската цена.

-Вистината е следна, склучени се меморандуми со две компании и тоа двете компании доставиле свои понуди и во 2013 е одбрана најниската понуда, би повториле дека се работи за политичка мотивација и истото ќе биде докажано во понатамошната постапка, вели Попоски.

Димитриев: Политичките памфлети за наводно незаконско работење на ВМРО-ДПМНЕ се неточни и ги отфрламе во целост

Emil-Dimitriev

ВМРО-ДПМНЕ е политичка партија која дејствувала, дејствува и ќе продолжи да дејствува врз основа на Закон и само врз основа на Закон и тоа е потврдено од сите институции надлежни за проверка на финансиското работење на политичките партии.

Ова го истакна Емил Димитриев на денешната прес-конференција на ВМРО-ДПМНЕ.

-Сите обиди и политички памфлети чија цел е да се претстави некакво наводно незаконско работење на ВМРО-ДПМНЕ, на раководството и членовите, се неточни и ги отфрламе во целост. Сиот имот на партијата е законски стекнат.

ВМРО-ДПМНЕ, додаде Димитриев, нема купувано ниви и ливади како што наведува СЈО, кое пак сака да ја дефокусира јавноста.

-Членовите на ВМРО- ДПМНЕ како и било кој друг граѓанин има законско право да уплати средства на партиската сметка и сме благодарни за секоја уплата, а истите се користени за партиски работи.

Од ВМРО-ДПМНЕ го повикаа СЈО да отвори постапка за финансирањето на СДСМ и порачаа дека ВМРО-ДПМНЕ нема да потклекне на ваквите манипулации.

СЈО КАКО ПАРТИСКИ ШТАБ НА СДСМ: Од каде протекуваат информации пред време?

Katica-Janeva-Naroden-glas

Како и пред секоја помпезно најавена прес- конфренција на Специјалното јавно обвинителство (СЈО), така и денеска во сдсмовските медиуми пред време протекуваат информации за тематиката на пресот.

Специјалното јавно обвинителство за денеска на пладне најави прес-конференција. Обвинителство на својaта фејсбук страница ја најави прес конференцијата без да соопшти дополнителни детали. Како и многу пати досега, така и денеска сдсмовски медиуми веќе споделуваат информации за тоа со какви случаи ќе излезе СЈО.

За експертите е скандалозно тоа што Специјалното јавно обвинителство, ден порано најавува прес-конференција и од тоа прави спектакл.

Партиската параинституција на СДС, олицетворена во СЈО, во недела се потерала да напише известување до медиуми дека во понеделник ќе имале прес конференција. И сето тоа, од страна на соросовите медиуми, и секако телевизијата на Заеви, е доволна причина за правење на медиумски спектакли и нарачани вести. Прво, какво е тоа обвинителство, ако не исклучиво чисто партиско и политичко мотивирано кое на фанфари најавува прес конференции уште ден порано. Второ, таквите најави се дознаваат на социјалните мрежи уште пред да биде пуштено официјалното известување кое во нормална држава има функција на техничко известување, а не правење на политичка тема.

Србов додава дека СЈО со својата работа нема ниту „п“, од право, но има „П“ од партија. Сигурно, по утрешна „спектакуларна“ прес конференција ќе најават и ќе побараат мерки за претпазливост или обезбедување на оние кои се предмет на истрага. Па нели со ваквите известувања ден порано се загрозува истрагата, постапуваат непрофесионално и најавуваат уште 24 часа претходно што ќе се случи во наредниот период.

-Како е можно дел од луѓето блиски од СДС на своите ФБ профили да споделуваат информации за тоа со какви случаи утре ќе излезе СЈО. Ова е сериозна злоупотреба. Се поставуваат прашања: од каде знаат, зошто СЈО е партиски штаб на СДС, зошто се се пренесува што се работи, дали ова не е доказ дека директивите до СЈО доаѓаат од СДС? Од каде знаат нивните луѓе дека утре ќе се работело тема за финансирање на партија или изградба на автопатишта…Се со цел да се оцрни ВМРО и да се нанесе штета. Без докази, без аргументи, без било каква почитувана правна процедура. Чисто политички потег. Петто, можеби и најважно, рокот во кој треба да испорача резултати СЈО го гази немилосрдно. Луѓето од оваа партиска испостава и инструмент се длабоко во паника, пишува Србов.